Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 452

protokols Nr. 13, 34. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Ezeru ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2016.gada 17.augusta iesniegumu Nr.19, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 18.augustā ar Nr.14-3/4194, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Ezeru ielā 40, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 9105 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ezeru ielā 40, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000533417 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Īpašniece). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3616 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 014 9105.

Sabiedrība ir saņēmusi Īpašnieces pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, personas kods (pilnvara reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2007.gada 21.augustā ar Nr. 4639) iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes vienības robežu pārkārtošanu.

Zemes ierīcības projekts zemesgabalam izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 22.jūlija lēmumu Nr. 14-9/70 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ezeru ielā 40, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1808 m2 un 1808 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.1., 37.5.apakšpunktiem, 50. un 51.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.apakšpunktu un 2016.gada 7.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Ezeru ielā 40, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 9105, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ezeru ielā 40, Jūrmalā, ar kopējo platību 3616 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1808 m2 platībā un piešķirot adresi Ezeru ielā 40A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0293.

3. Noteikt, ka zemes vienības Ezeru ielā 40, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1808 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0292, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Ezeru ielā 40, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

3.2. Noteikt zemes vienībai Ezeru ielā 40, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300).

4. Uzdot zemes vienības Ezeru ielā 40, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Izveidot zemes vienību Ezeru ielā 40A, Jūrmala, ar kopējo platību 1808 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0293, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Ezeru ielā 40A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5.2. Noteikt zemes vienībai Ezeru ielā 40A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300).

6. Uzdot zemes vienības Ezeru ielā 40A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma elektronisku iesniegšanu Valsts zemes dienestam 10 darbadienu laikā pēc projekta apstiprināšanas.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF