Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 454

protokols Nr. 13, 36. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 11.jūlija iesniegumu Nr.18, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 12.augustā ar Nr.14-3/4096, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 1314, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7074 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3502 m2 platībā, kadastra numurs 1300 014 1314, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1314 001 un palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1314 002.

Sabiedrība ir saņēmusi Vārds Uzvārds 2016.gada 19.jūlija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemesgabalam izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 5.jūlija lēmumu Nr.14-9/58 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1530 m2 un 1972 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2016.gada 25.jūlijā saskaņots ar Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds pilnvaroto personu Vārds Uzvārds (pilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2016.gada 17.jūnijā ar Nr.7207).

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 37.5.apakšpunktu un 50., 51.punktu un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.apakšpunktu un 2016.gada 7.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 1314, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, ar kopējo platību 3502 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1972 m2 platībā un piešķirot adresi Stūrmaņu iela 8A, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0294, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1972 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

3.2. Noteikt zemes vienībai Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods: 7312010201);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (kods: 7312050300).

4. Uzdot zemes vienības Stūrmaņu ielā 8, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Izveidot zemes vienību Stūrmaņu iela 8A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0295 ar kopējo platību 1530 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Stūrmaņu iela 8A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5.2. Noteikt zemes vienībai Stūrmaņu iela 8A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

5.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

5.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods:7312030100).

6. Uzdot zemes vienības Stūrmaņu iela 8A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma elektronisku iesniegšanu Valsts zemes dienestam 10 darbadienu laikā pēc projekta apstiprināšanas.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF