Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 455

protokols Nr. 13, 37. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienību robežu
pārkārtošanu Kalēju ielā 26, Jūrmalā, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā,
Kalēju ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2016.gada 18.augusta iesniegumu Nr.20, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts 2016.gada 19.augustā ar Nr.14-3/4224, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Kalēju ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 6806, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 6819 un Kalēju ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 6807, (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kalēju ielā 26, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2836 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1902 m2 platībā, kadastra Nr. 1300 014 6806, divām dzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 6806 001, 1300 014 6806 006 un trim palīgceltnēm.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5690 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1875 m2 platībā, kadastra Nr.1300 014 6819, divām dzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 6819 001, 1300 014 6819 002.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kalēju ielā 28, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2271 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1875 m2 platībā, kadastra Nr.1300 014 6807, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6807 001 un divām palīgceltnēm.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienību kopīpašnieces Vārds Uzvārds 2016.gada 19.jūlija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem. Zemes ierīcības projekts saskaņots ar zemes vienību īpašniekiem - Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 3.oktobra lēmumu Nr.556 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Kalēju ielā 26, Jūrmalā, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, Kalēju ielā 28, Jūrmalā” un ar “Par grozījumiem Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 3.oktobra lēmuma Nr.556 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Kalēju ielā 26, Jūrmalā, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, Kalēju ielā 28, Jūrmalā” 2.pielikuma sadaļā “Projekta mērķis ir zemes vienību sadalīšana” un 1.pielikumā”.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot četras 2141 m2, 1140 m2, 1140 m2 un 1231 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības Kalēju ielā 26, Jūrmalā, un Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, nav apgrūtinātas ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Nekustamā īpašuma Kalēju ielā 28, Jūrmalā, kreditors AS “SEB banka” , vienotais reģistrācijas Nr.40003151743, 2016.gada 10.augustā ir devis piekrišanu Nr.076/0019 zemes vienības reālai sadalei.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.1., 37.5.apakšpunktiem, 50. un 51.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.apakšpunktu un 2016.gada 7.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Kalēju ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 6806, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 6819 un Kalēju ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 6807, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kalēju ielā 26, Jūrmalā, ar kopējo platību 1902 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 671 m2 platībā un piešķirot adresi Zemeņu iela 2A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0296.

3. Noteikt, ka zemes vienības Kalēju ielā 26, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1231 m2, kadastra Nr.1300 014 6806, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kalēju ielā 26, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

3.2. Noteikt zemes vienībai Kalēju ielā 26, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (kods 7314020102);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300).

4. Uzdot zemes vienības Kalēju ielā 26, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Apstiprināt zemes vienības Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1875 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 735 m2 platībā un pievienot zemes vienībai Zemeņu iela 2A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0296.

6. Noteikt, ka zemes vienības Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1140 m2, kadastra Nr. 1300 014 6819, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

6.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

6.2. Noteikt zemes vienībai Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

6.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

6.2.2. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (kods 7314020102);

6.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

6.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300).

7. Uzdot zemes vienības Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

8. Apstiprināt zemes vienības Kalēju ielā 28, Jūrmalā, ar kopējo platību 1875 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 735 m2 platībā un pievienot zemes vienībai Zemeņu iela 2A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0296.

9. Noteikt, ka zemes vienības Kalēju ielā 28, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1140 m2, kadastra Nr. 1300 014 6807, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

9.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kalēju ielā 28, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9.2. Noteikt zemes vienībai Kalēju ielā 28, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

9.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

9.2.2. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (kods 7314020102);

9.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

9.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300).

10. Uzdot zemes vienības Kalēju ielā 28, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Izveidot zemes vienību Zemeņu iela 2A, Jūrmala, ar kopējo platību 2141 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0296, kas sastāv no zemes vienību Kalēju ielā 26, Jūrmalā, atdalītās daļas 671 m2 platībā, Kalēju ielā 26A, Jūrmalā, atdalītās daļas 735 m2 platībā un Kalēju ielā 28, Jūrmalā, atdalītās daļas 735 m2 platībā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

11.1. Noteikt, ka zemes vienībai Zemeņu iela 2A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

11.2. Noteikt zemes vienībai Zemeņu iela 2A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

11.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

11.2.2. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (kods 7314020102);

11.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

11.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300).

12. Uzdot zemes vienības Zemeņu iela 2A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

13. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6819 002 no Kalēju iela 26A, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Zemeņu iela 2A, Jūrmala.

14. Mainīt adresi funkcionāli saistītai saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6806 008 no Kalēju iela 26, Jūrmala, uz adresi Zemeņu iela 2A, Jūrmala.

15. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma elektronisku iesniegšanu Valsts zemes dienestam 10 darbadienu laikā pēc projekta apstiprināšanas.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF