Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 229

protokols Nr. 7, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472
“Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo
mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, lai nodrošinātu turpmāku kvalitatīvu un mērķtiecīgu metodiskā un audzināšanas darba attīstību un uzraudzību Jūrmalas pašvaldības dibinātajās vispārējas izglītības iestādēs, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmuma Nr.333 “Par izglītības iestādes “Sākumskola „Ābelīte”” pamatizglītības programmas īstenošanas nodošanu izglītības iestādei Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola un izglītības iestādes “Sākumskola “Ābelīte”” reorganizēšanu par pirmsskolas izglītības iestādi “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte””” 3.punktu un Izglītības un kultūras jautājumu 2021. gada 13.maija komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot pielikuma 7.punktu.

1.2. Izteikt pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:

Nr. p. k.

Izglītības iestādes nosaukums

Direktora vietnieka
minimālā algas likme EUR

Minimālais vadītāja vietnieka
amata vienību skaits

Nepieciešamais finansējums minimālā
vietnieka amata vienību skaitam EUR

4.

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

979

2

1958

2. Lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF