Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2016.gada 20.oktobrīNr. 473

protokols Nr. 15, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 15.pielikumā (Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts) 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

1

Direktors**

1,00

1150

1150

** Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu un ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē, tai skaitā interešu izglītības programmās ar koeficientu 0,5 atbilstoši MK noteikumu 1.pielikumam, noteikt mēneša darba algu 1150 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro)

1.2. Lēmuma 16.pielikumā (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

1

Direktors*

1,00

1400

1400

* Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu un ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē, tai skaitā interešu izglītības programmās ar koeficientu 0,5 atbilstoši MK noteikumu 1.pielikumam, noteikt darba algu 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro), tai skaitā:

1) no pašvaldības dotācijas 1229 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit deviņi euro);

2) no ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem 171 EUR (viens simts septiņdesmit viens euro)

1.3. Lēmuma 21.pielikumā (Jūrmalas mākslas skolas darbinieku skaita saraksts) 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

1

Direktors*

1,00

1400

1400

* Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu un ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē, tai skaitā interešu izglītības programmās ar koeficientu 0,5 atbilstoši MK noteikumu 1.pielikumam, noteikt darba algu 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro), tai skaitā:

1) no pašvaldības dotācijas 1329 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit deviņi euro);

2) no ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem 71 EUR (septiņdesmit viens euro).

1.4. Lēmuma 22.pielikumā (Jūrmalas mūzikas skolas darbinieku skaita saraksts) 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

1

Direktors*

1,00

1250

1250

* Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu un ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē, tai skaitā interešu izglītības programmās ar koeficientu 0,5 atbilstoši MK noteikumu 1.pielikumam, noteikt darba algu 1250 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro), tai skaitā:

1) no pašvaldības dotācijas 1079 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit deviņi euro);

2) no ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem 171 EUR (viens simts septiņdesmit viens euro).

1.5. Lēmuma 31.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts) 14.5 punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

14.5

Logopēds

0,50

700

350

1.6. Lēmuma 34.pielikumu (Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksts):

1.6.1. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

6

Krājuma glabātājs

2,00

665

1330

1.6.2. papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

9.1

Muzejpedagogs

1,00

755

755

1.7. Lēmuma 36.pielikumu (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts):

1.7.1. papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

26.1

Projektu vadītājs

1,00

665

665

1.7.2. izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

35

Leļļu teātra studijas mākslinieciskais vadītājs

0,50

736

368

1.7.3. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

36

Skatuves strādnieks, tehniskais darbinieks

1,00

425

425

1.7.4. izslēgt 36.1.punktu:

1.8. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts):

1.8.1. Izslēgt 25., 26., 27. un 28.punktu;

1.8.2. izteikt 104.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

104.

Finansists

8,00

1116

8928

1.8.3. izteikt 159.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

159.

Revidents

3,00

1287

3861

1.9. Izteikt Lēmuma 39.pielikumu jaunā redakcijā (lēmuma Pielikums):

2. Lēmuma 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.punkts piemērojams no 2016.gada 1.oktobra.

3. Lēmuma 1.7.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.novembrī.

4. Lēmuma 1.8.1.punkts stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

5. Lēmuma 1.9.punkts piemērojams no 2016.gada 1.septembra.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums XLS