Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 563

protokols Nr. 18, 10. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2016.gadam 1.4.apakšsadaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu
piederības apziņu” projekta „Kopā esam” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.158 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Kopā esam” īstenošanu” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2016.gada 24.oktobra vēstuli Nr. 2-24/29 par projekta “Kopā esam” finanšu un saturiskās atskaites apstiprināšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” projekta „Kopā esam” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta “Kopā esam” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Kopā esam” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), kur valsts budžeta finansējums ir 100%.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.563

(protokols Nr.18, 10.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

“Kopā esam”

Līguma/vienošanās Nr.

4-27/37/1.2-16/581

Darbības programmas nosaukums:

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

1.4.apakšsadaļa “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”

Projekta mērķis

Stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības apziņu valstij, pilnveidojot jauniešu zināšanas un prasmes, veicinot uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošinot Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

 (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Apmācības par neformālo izglītību jauniešiem un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem (26.04.2016.)

30 jaunieši un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji;

1 diena;

Aktivitātes laikā jaunieši un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji apgūs neformālās izglītības pamatus un apmainīsies ar pieredzēm.

26.aprīlī norisinājās aktivitāte, kurā piedalījās 30 jaunieši un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji.

Aktivitātes laikā jaunieši un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji apguva neformālās izglītības pamatus, apmainījās ar pieredzēm starp tiem, kam pieredzes nav un tiem, kas ar šo izglītības metodi jau ir saskārušies. Aktivitātes laikā tika pielietotas iepazīšanās, ledus laušanas aktivitātes un citas neformālās metodes.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Baltā galdauta svētki ar Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem (10.05.2016.)

30 jaunieši un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji;

1 diena;

Aktivitātes laikā neformālā veidā tiks pārrunāti 26.aprīļa apmācību rezultāti un demonstrētas jaunās iemaņas, ko dalībnieki apguva grupās.

10.maijā norisinājās aktivitāte, kurā piedalījās 30 jaunieši un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji. Aktivitātes laikā neformālā veidā tika pārrunāti 26.aprīļa apmācību rezultāti un demonstrētas jaunās iemaņas, ko dalībnieki apguva grupās. Diskusija par Jūrmalas pašvaldības aktualitātēm un jauniešu iesaisti tajās.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Baltā galdauta svētki ar uzņēmējiem

(28.06.2016.)

30 jaunieši;

1 diena;

Jūrmalas jaunieši iepazīsies ar radošo uzņēmējdarbību. Jaunieši strādās grupās un prezentēs grupu darbu rezultātus.

28.jūnijā norisinājās aktivitāte, kurā piedalījās 30 jaunieši. Jūrmalas jauniešiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar radošo uzņēmējdarbību. Apmācības vadīja Vita Brakovska. Aktivitāte tika organizēta informatīvā garā, pamīšus ļaujot jauniešiem strādāt grupās un prezentēt rezultātus. Aktivitātes otrā daļa tika organizēta diskusiju formātā, sniedzot iespēju Jūrmalas jauniešiem apspriesties ar Jūrmalas jaunajiem uzņēmējiem.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Baltā galdauta svētki ar sportistiem

(04.08.2016.)

30 jaunieši;

1 diena;

Aktivitātes ietvaros jaunieši uzlabos savu fizisko sagatavotību un pēc aktivitātes norises sēdīsies pie “Baltā galdauta”, lai kopā pārrunātu pasākuma norisi.

4.augustā norisinājās aktivitāte, kurā piedalījās 30 jaunieši. Aktivitātes laikā jauniešiem tika dota iespēja uzlabot savu fizisko sagatavotību spēlējot inline hokeju, pēc aktīvas spēles ar komandu apsēžoties pie “Baltā galdauta” un pārrunājot aktivitātes norisi.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Baltā galdauta svētki latviešu kultūras noskaņās

(19.08.2016.)

30 jaunieši;

1 diena;

Pasākums tiks organizēts Jūrmalas jauniešu dienas ietvaros latviešu kultūras noskaņās.

19.augustā norisinājās aktivitāte, kurā piedalījās 30 jaunieši. “Baltā galdauta svētki latviešu kultūras noskaņās” tika organizēti Jūrmalas jauniešu dienas ietvaros, kur aktivitāte bija viens no kontrolpunktiem.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Neformālās izglītības apmācības jauniešu līderiem “Pacelt Jūrmalu mazliet uz augšu”

(20.-22.08.2016.)

30 jaunieši un apmācītāji;

3 dienu apmācības;

Tiks organizētas Jūrmalas jauniešu līderu apmācības, kuru laikā jaunieši neformālā veidā apgūs ar jauniešu līdzdalību un pilsonisko apziņu un demokrātiju saistītas aktivitātes, kas veicinās piederības apzināšanos un tās izpausmes.

Laikā no 20.augusta līdz 22.augustam norisinājās trīs dienu apmācības, kurās piedalījās 30 jaunieši. Apmācību laikā jaunieši neformālā veidā apguva ar jauniešu līdzdalību un pilsonisko apziņu un demokrātiju saistītas aktivitātes, domās par savas identitātes jautājumiem, kas veicinās piederības apzināšanos un tās izpausmes. Apmācību noslēgumā radītas dāvanas Latvijas simtgadei.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Baltā galdauta svētku noslēguma pasākums

(09.09.2016.)

50 cilvēki;

1 diena;

Aktivitātes ietvaros norisināsies kontaktu veidošana un tiks veikta projekta izvērtēšana.

9.septembrī norisinājās aktivitāte, kurā piedalījās 50 cilvēki. Pasākuma laikā notika kontaktu veidošana un projekta izvērtēšana.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā saturiskā un finanšu ziņā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

25.04.2016.-30.09.2016.

25.04.2016.-30.09.2016.

Atbilstoši Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.aprīļa līgumam Nr. 4-27/37/1.2-16/581.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2016. gads

1

2

3

4

Apmācības par neformālo izglītību jauniešiem un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem

x

Baltā galdauta svētki ar Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem

x

Baltā galdauta svētki ar uzņēmējiem

x

Baltā galdauta svētki ar sportistiem

x

Baltā galdauta svētki latviešu kultūras noskaņās

x

Neformālās izglītības apmācības jauniešu līderiem “Pacelt Jūrmalu mazliet uz augšu”

x

Baltā galdauta svētku noslēguma pasākums

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Aktivitātes “Baltā galdauta svētki ar Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem” datums tika mainīts no 2016.gada 3.maija uz 10.maiju un pieskaņots dalībnieku vajadzībām.

Aktivitātes “Baltā galdauta svētki ar uzņēmējiem” datums tika mainīts no 2016.gada 25.maija uz 28.jūniju, pieskaņojoties aktivitātes vadītājai.

Aktivitātes “Baltā galdauta svētki latviešu kultūras noskaņās” norises datums tika pārcelts no 2016.gada 12.augusta uz 19.augustu un tika pielāgots “Jūrmalas jauniešu dienas 2016” norises laikam.

Aktivitātes “Neformālās izglītības apmācības jauniešu līderiem “Pacelt Jūrmalu mazliet uz augšu”” laiks pārcelts no 2016.gada 22.-24.augustam uz 20.-22.augustam un pielāgots apmācītāju iespējām un jauniešu vajadzībām. Izmaiņas aktivitāšu norises laikos neietekmēja projekta norises kvalitāti un izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2016. gads

1

2

3

4

Apmācības par neformālo izglītību jauniešiem un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem

x

Baltā galdauta svētki ar Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem

x

Baltā galdauta svētki ar uzņēmējiem

x

Baltā galdauta svētki ar sportistiem

x

Baltā galdauta svētki latviešu kultūras noskaņās

x

Neformālās izglītības apmācības jauniešu līderiem “Pacelt Jūrmalu mazliet uz augšu”

x

Baltā galdauta svētku noslēguma pasākums

x

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Ieva Smildziņa, Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja;

Projekta koordinatore – Līva Karlsone, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra

jaunatnes lietu speciāliste;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Projekta grāmatvedes asistente – Sandra Kotlere, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības apziņu valstij, pilnveidojot jauniešu zināšanas un prasmes, veicinot uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošinot Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Kopā tika īstenotas 7 aktivitātes. Īstenotajos pasākumos iesaistījās apmēram 200 jauniešu. Pasākumi tika īstenoti tā, lai tajos iesaistītu pēc iespējas vairāk Jūrmalas jauniešus un projekta rezultāti sasniegtu plašu jauniešu loku.

Projekta rezultātus varēs novērot ilgtermiņā, sekojot līdzi jauniešu aktivitātei un vēlmei iesaistīties arī citos Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra organizētajos pasākumos. Pēc aktivitātes „Neformālās izglītības apmācības jauniešu līderiem “Pacelt Jūrmalu mazliet uz augšu”” vairāki jaunieši turpina iesaistīties Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra aktivitātēs, plāno dažādus pasākumus un projektus, kā arī aktīvi seko līdzi un iesaistās norisēs, attiecībā uz jaunatnes lietām.

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu un līdzvērtīgus projektus ir nepieciešams īstenot nākotnē. Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 3 500,00 EUR, kas atbilst sākotnēji plānotajam budžetam.

Priekšlikums līdzvērtīgu projektu īstenošanas laikā izvairīties no sākotnēji plānoto aktivitāšu īstenošanas datumu maiņas, jo kvalitatīvai pasākumu norisei nepieciešama savlaicīga plānošana un norišu saskaņošana.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF