Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 565

protokols Nr. 18, 13. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas
Savienības programmas “Erasmus+” projekta „IN!” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumu Nr.363 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projekta “IN!” īstenošanu”, saskaņā ar 2015.gada 3.augustā noslēgto Dotāciju līgumu Nr. 2015-2-LV02-KA105-000846 starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projekta „IN!” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Projekta “IN!” noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 12 421,72 (divpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit viens euro un 72 centi) saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu „Projekta „IN!” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikumu „Pārskats par projekta „IN” finanšu līdzekļu apguvi”, tajā skaitā:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 12 368,00 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums un veido 99,57% no Projekta kopējām izmaksām;

2.2. neattiecināmo izmaksu summa ir 53,72 EUR (piecdesmit trīs euro un 72 centi), kas tiek segta no pārējiem neklasificētiem pašu ieņēmumiem (saskaņā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2015.gada 15.oktobra rīkojumā Nr.1-8/25 “Par projekta “IN!” ieviešanu” noteikto atbildību), un veido 0,43% no Projekta kopējām izmaksām.

3. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram atmaksāt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetam Projekta īstenošanai saņemto priekšfinansējumu 2 546 EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro) apmērā.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļai kontrolēt šī lēmuma 3.punkta izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.565

(protokols Nr.18, 13.punkts)

Projekta „IN!” noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

IN!

Līguma/vienošanās Nr.

2015-2-LV02-KA105-000846

Darbības programmas nosaukums:

Eramsus+

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Jaunatnes apmaiņas projekti

Projekta mērķis

Rīkot 7 dienu jauniešu apmaiņas projektu, kurā 28 dalībnieki no Maltas, Itālijas un Latvijas dalās idejās par to, kā veicināt mazākumtautību jauniešiem veiksmīgu integrāciju un adaptāciju starp vienaudžiem un sabiedrībā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta sagatavošanās posms

Sagatavot apmaiņas programmu kopā ar partnerorganizācijām. Veikt visus sagatavošanās darbus.

Sagatavota apmaiņas programma un veiksmīgi veikti visi sagatavošanās darbi.

Apmaiņas pasākums

Apmaiņa norisināsies no 24.10.15 līdz 30.10.15, kur kopā piedalīsies 28 dalībnieki no trīs valstīm – Latvijas (10 gab.), Maltas (9 gab.) un Itālijas (9 gab.).

Apmaiņa norisinājās no 24.10.15 līdz 30.10.15, kur kopā piedalījās 28 dalībnieki no trīs valstīm – Latvijas (12 gab.), Maltas (9 gab.) un Itālijas (7 gab.).

Pēdējā brīdī 2 Itālijas puses jauniešiem radās problēmas ar nokļūšanu uz projekta norisi, tāpēc, saskaņojot, ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru vietā tika iesaistīti papildus 2 Latvijas dalībnieki.

Rezultātu izplatīšana/ Projekta izvērtēšana

Izveidot video par projektu, projektā izstrādātajām metodēm. Prezentēt projektā iegūtos rezultātus.

Izveidoti video par projektu un projektā izstrādātajām metodēm, kuri publicēti interneta vietnēs. Nostiprināta sadarbība ar partnerorganizācijām.

Projektā veiktie grozījumi

Tika veiktas izmaiņas projekta dalībnieku pārstāvniecības, divu itāļu dalībnieku vietā, projektā piedalījās 2 jaunieši no Latvijas.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.09.2015 -01.12.2015

01.09.2015 -01.12.2015

Atbilstoši dotāciju līgumam Nr. 2015-2-LV02-KA105-000846 starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2015. gads

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2016.

1

2

3

4

1

2

3

4

Projekta sagatavošana

x

Apmaiņas pasākums

x

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

-

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2015. gads

Projekta īstenošanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2016.

1

2

3

4

1

2

3

4

Projekta sagatavošana

x

Apmaiņas pasākums

x

Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana

x

Projekta komanda

Līva Karlsone – Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciāliste, liva.karlsone@gmail.com, t. +371 26158424

Austra Purviņa - Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece, purvina.austra@gmail.com, t. +371 29628339

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta saturiskā daļa izpildīta pilnībā un projekta mērķis ir sasniegts, ko apliecina arī Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras (JSPA) vēstule.

Kopējais apstiprinātais projekta finansējums bija 12 728,00 eiro, no kuriem priekšfinansējuma summa sastādīja 10 182,40 eiro.

Faktiskās projekta izmaksas bija 12 421,72 eiro, jo, ņemot vērā faktu, ka projekta aktivitāšu īstenošanā piedalījās 7 no plānotajiem 9 Itālijas partneriem, izveidojās ekonomija Itālijas partneru ceļa izdevumu pozīcijā.

Papildus, projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā radās neattiecināmās izmaksas 53,72 eiro (0,43%) apmērā, jeb Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra attiecināja 99,57% no projekta faktiskajām izmaksām, jo 3 Latvijas puses dalībnieku ceļa izdevumi tika rēķināti vadoties pēc Google Maps vietnē pieejamās informācijas, savukārt Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra attiecina izmaksas tikai atbilstoši Eiropas Komisijas attāluma kalkulatoram, kas attālumus mēra taisnā līnijā. Neattiecināmās izmaksas segtas no pārējiem neklasificētiem pašu ieņēmumiem.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF