Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 568

protokols Nr. 18, 16. punkts

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas
“Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas
un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”
projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana” noslēgumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktam, pamatojoties uz Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-004 (turpmāk – projekts) nolikumu un 2014.gada 30.novembra sadarbības līgumu Nr.05-15/35, kas noslēgts starp Latvijas Pašvaldību savienību un Jūrmalas pilsētas domi par projekta īstenošanu, 2016.gada 6.septembra “Projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” noslēguma salīdzināšanās aktu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektu “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-004 īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 3883,04 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs euro un 04 centi) (2.pielikums “ Projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 3883,04 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs euro un 04 centi), kur Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 100%.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.568

(protokols Nr.18, 16.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

“Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

Līguma/vienošanās Nr.

2014.gada 30.novembra sadarbības līgums Nr.05-15/35

Darbības programmas nosaukums:

Norvēģijas finanšu instruments 2009.-2014.gadam

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Aktivitāte Nr.2 “Vietējo pašvaldību tīklu izveide”

Projekta mērķis

Jūrmalas pilsētas domes līdzdalības mērķis ir veicināt pašvaldības pakalpojumu uzlabošanu izglītības un kultūras tīkla (T4) apakštīkla darba tēmas ietvaros.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti

(to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

(to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Pašvaldības vadības un speciālistu dalība projekta sanāksmēs, mācību semināros un projekta noslēguma konferencē

projekta sanāksmes– 8 un viena noslēguma konference

Eksperts piedalījies projekta pasākumos – tīkla diskusijās – 4 (četras), projekta sanāksmēs – 8 (astoņas) un noslēguma konferencē (viena).

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Izstrādāts pedagogu motivēšanas pasākumu plāns izglītības kultūras tīkla (T4) apakštīkla darba tēmas ietvaros

Aktīvi līdzdarboties pašvaldības dokumentu izstrādē saistībā ar T(4) apakštīkla darba tēmas (saimnieciskā vadība un pedagogu motivācija) ietvaros

Strādāts darba grupā pie dokumenta “Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015. -2020.gadam”, kā arī izstrādāti motivēšanas pasākumi pedagogiem un izglītojamajiem (2016.gada 21.janvārī apstiprināts Jūrmalas pilsētas domes nolikums Nr.3 “Nolikums par naudas balvu piešķiršanu izglītības iestāžu izglītojamajiem”).

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Veicināta projekta publicitāte

Ievietot informāciju pašvaldības mājas lapā

Informācija par projektu tika ievietota Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā, kā arī tika sniegta informācija dažādos izglītības jomas pasākumos (semināros, kursos un citos pasākumos)

http://www.jurmala.lv/lv/attistiba/attistibas_projekti/2015_gads/866-nfi-projekts-lietpratiga-parvaldiba-un-latvijas-pasvaldibu-veiktspejas-uzlabosana

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi Sadarbības līgumā Nr.05-15/35, kas paredz izmaiņas atskaišu iesniegšanas kārībā, kā arī to, ka pēdējo maksājumu – 431.50 EUR veic tikai pēc līgumā noteikto atskaišu iesniegšanas.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2014.gada 30.novembris līdz 2016.gada 30.aprīlis

2014.gada 30.novembris līdz 2016.gada 30.aprīlis

Atbilstoši 2014.gada 30.novembra sadarbības līgumam Nr.05-15/35.

Projekta laika grafika izmaiņas

Nav veiktas izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

1

2

3

4

Pašvaldības vadības un speciālistu dalība projekta sanāksmēs, mācību semināros un projekta noslēguma konferencē

x

x

x

x

Izstrādāts pedagogu motivēšanas pasākumu plāns izglītības kultūras tīkla (T4) apakštīkla darba tēmas ietvaros

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Nav veiktas izmaiņas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

1

2

3

4

Pašvaldības vadības un speciālistu dalība projekta sanāksmēs, mācību semināros un projekta noslēguma konferencē

x

x

x

x

Izstrādāts pedagogu motivēšanas pasākumu plāns izglītības kultūras tīkla (T4) apakštīkla darba tēmas ietvaros

x

x

Projekta komanda

Projekta eksperts - Vairis Ļaudams

Grāmatvede - Sandra Kotlere

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – veicināt pašvaldības pakalpojumu uzlabošanu izglītības un kultūras tīkla (T4) apakštīkla darba tēmas ietvaros, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Gūta plaša pieredze par izglītības attīstības plānošanas aktivitātēm Latvijas pašvaldībās, kā arī apzināti labās prakses piemēri un bija iespēja salīdzināt savu praktisko darbību ar citu pašvaldību veiktajiem pasākumiem, dažādu izglītības aktuālu problēmu risināšanā, strādājot darba grupās un piedaloties projekta sanāksmēs popularizēta Jūrmalas pašvaldības izglītības darba pieredze, īpaši aktualizējot karjeras izglītības labās prakses piemēru, kas tika popularizēts arī laikrakstā “Izglītības un kultūra”.

Viss paredzētais finansējums netika izlietots, jo veiktie grozījumi neparedzēja to, ka pašvaldībai jāpiesaista savs priekšfinansējums pēdējam maksājumam. Tā kā sagatavotie budžeta grozījumi par finanšu līdzekļu piešķiršanu pēdējā maksājuma piekšfinansējumam tika virzīti pēc līguma termiņa beigām, Budžeta nodaļa tos noraidīja, jo saskatīja lielu risku, ka pašvaldības līdzekļus neatgūs.

Lai nodrošinātu projekta ilgtspēju, ieteicams turpināt sadarbību ar projekta tīklā iesaistītajām pašvaldībām.

1 Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF