Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījums ar domes 2017.gada 16.februāra 94.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 25.novembrīNr. 571

protokols Nr. 18, 21. punkts

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts
ģimnāzijas sporta halle) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1. un 28.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 8.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas Nr.90010478153, apsaimniekotās Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles (adrese: Raiņa iela 55, korp.1, Jūrmala) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktoru slēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem.

5. No šī lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmums Nr.428 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāle) maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.571

(protokols Nr.18, 21.punkts)

 

Sporta zāles “Jūrmalas Valsts ģimnāzija” maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērv.

Maksa (EUR) bez PVN

Maksa (EUR) ar PVN

  1. Noma

1.1. Basketbola zāles noma (1700 m2) **

1.1.1.

Basketbola zāles noma bez tribīnēm

60 min.

78,51

95,00

1.1.2.

Basketbola zāles noma ar tribīnēm

60 min.

99,17

120,00

1.1.3.

Latvijas un starptautiska mēroga sacensības

60 min.

145,45

176,00

1.1.4.

Pasākumi (visa kompleksa noma)

60 min.

234,71

284,00

1.1.5.

Basketbola zāles noma bez tribīnēm (puse zāles)

60 min.

39,26

47,50

1.1.6.

Basketbola zāles noma ar tribīnēm (puse zāles)

60 min.

49,59

60,00

1.2. Ģērbtuves noma

1.2.1.

Ģērbtuves noma 1.stāvsā (11.40 m2)*

60 min.

0,58

0,70

1.2.2.

Ģērbtuves noma 2.stāvā (18.18 m2)

60 min.

0,83

1,00

1.2.3.

Ģērbtuves noma 2.stāvā (18.76 m2)

60 min.

0,83

1,00

1.3. Pirts noma

1.3.1.

Pirts noma ar divām ģērbtuvēm ( 41.42 m2)

60 min.

10,74

13,00

1.3.2.

Pirts noma ar ģērbtuvi (21.11 m2)

60 min.

9,92

12,00

1.4. Tablo noma

1.4.1.

Tablo noma (basketbols)

60 min.

4,13

5,00

1.4.2.

Tablo noma (pārējie sporta veidi)

60 min.

3,31

4,00

1.5.

Komentētāju telpas noma ( 13.28 m2)

60 min.

0,58

0,70

1.6.

Vispārēja telpas noma 1 m2

60 min

0,58

0,70

1.7.

Vispārēja telpas noma 1 m2

1 mēnesis

9,09

11,00

1.8.

Apskaņošanas sistēmas noma

60 min.

44,63

54,00

1.9.

Garderobes noma (31.8 m2)

60 min.

1,65

2,00

1.10. Virspaklāja noma

1.10.1.

Virspaklāja noma (1519 m2 )

60 min

31,40

38,00

1.10.2.

Virspaklāja noma puse zālei (759.50 m2 )

60 min

15,70

19,00

1.11.

Medpunkta telpa (8.54 m2)

60 min.

0,83

1,00

  1. Reklāmas izvietošana

2.1.

Reklāmas izvietošana

1m2/ mēnesi

9,92

12,00

* invalīdiem - atlaide 40%

** Sabiedriskā labuma organizācijas, kas reģistrējušās Jūrmalas pilsētā un kuru pārstāvji un komandas piedalās Latvijas čempionāta sporta sacensībās, ar mērķi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu – atlaide 50% Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 94.lēmumu