Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 584

protokols Nr. 18, 37. punkts

Par būvju nojaukšanu Slokas ielā 45, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 3.oktobrī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/5037 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo administratīvo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3518 001), veikala ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3518 002), katlu māju Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3518 003), kokzāģētavas ēku Nr.007 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3518 007) un nojumi Nr.008 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3518 008) Slokas ielā 45, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000241519 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 ”Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2462. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 4.oktobra atzinumu (protokols Nr.14-20/09), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst administratīvās ēkas Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3518 001), veikala ēkas Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3518 002), katlu mājas Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3518 003), kokzāģētavas ēkas Nr.007 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3518 007) un nojumes Nr.008 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3518 008) Slokas ielā 45, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Slokas ielā 45, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF