Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 586

protokols Nr. 18, 39. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2016.gada 10.oktobra elektroniski iesniegto iesniegumu Nr.23, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 11.oktobrī ar Nr.1.1-37/11450, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 9101 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5362 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3877 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 9101 001 un trim palīgceltnēm.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka Vārds Uzvārds 2016.gada 9.augustā iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 5.augusta lēmumu Nr.14-9/75 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ausekļa ielā 6, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1980 m2 un 1897 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.apakšpunktu un 2016.gada 24.novembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 9101, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, ar kopējo platību 3877 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1980 m2 platībā un piešķirot adresi Viršu iela 9, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0300.

3. Noteikt, ka zemes vienības Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1897 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0299, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Ausekļa ielā 6, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Viršu iela 9, Jūrmalā, ar kopējo platību 1980 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0300, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Viršu ielā 9, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Viršu ielā 9, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Viršu ielā 9, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF