Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 587

protokols Nr. 18, 40. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.456
„Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu
Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā”

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas ( turpmāk – NEKIP) informāciju zemes vienības Lienes ielā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4608, (turpmāk – zemes vienība) nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (turpmāk – NĪLM) ir noteikts Komercdarbības objektu apbūve (kods: 0801).

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmuma Nr.456 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā” 2.1.punktā NĪLM ir noteikts Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods:0901).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lienes iela 39, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1097 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Nekustamais īpašums Lienes ielā 39, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 647 m2 platībā, kadastra numurs 1300 009 4608. Zemes vienība nav apbūvēta.

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem atrodas Jauktas centra apbūves teritorija (JC60).

Teritorijas viens no galvenajiem izmantošanas veidiem ir Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, kas atbilst NEKIP noteiktajam NĪLM Komercdarbības objektu apbūve (kods: 0801).

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.apakšpunkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt pašvaldības institūcija.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.2apakšpunktu un 18.punktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 4.5.60. apakšpunktu un 2016.gada 2.novembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Lienes ielā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4608, ar zemesgabala kopējo platību 647 m2, mainīt, nekustamā īapšuma lietošanas mērķi no izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods: 0901) uz komercdarbības objektu apbūve (kods:0801).

2. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.456 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā” 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Lienes ielā 39, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods: 0801)”.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF