Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījums ar domes 2016.gada 25.novembra 587.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 15.septembrīNr. 456

protokols Nr. 13, 38. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu maiņas apstiprināšanu
Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Terra Topo”, vienotais reģistrācijas Nr.44103043752, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 9.augusta iesniegumu Nr.16/N-21, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 17.augustā ar Nr.14-3/4187, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības Lienes ielā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4608, Lienes iela 4425, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4425 (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lienes iela 39, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1097 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Nekustamais īpašums Lienes ielā 39, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 647 m2 platībā, kadastra numurs 1300 009 4608.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lienes iela 4425, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000004236 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Nekustamais īpašums Lienes ielā 4425, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 7019 m2 platībā, kadastra numurs 1300 009 4425.

Sabiedrība ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 16.jūnija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībām.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 6.jūnija lēmumu Nr.14-9/49 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Lienes ielā 39, Jūrmalā, Lienes ielā 4425, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, atdalot no zemes vienības Lienes ielā 39, Jūrmalā, zemes vienības daļu 80 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Lienes ielā 4425, Jūrmalā, ielas paplašināšanai.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 47., 50.punktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.apakšpunktu un 2016.gada 7.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Lienes ielā 39, Jūrmalā, ar kopējo platību 647 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 80 m2 platībā un, pievienojot to zemes vienībai Lienes ielā 4425, Jūrmalā.

2. Noteikt, ka zemes vienības Lienes ielā 39, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 567 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Lienes ielā 39, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods: 0901); Grozīts ar domes 2016.gada 25.novembra 587.nolikumu

2.2. Noteikt zemes vienībai Lienes ielā 39, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods: 7312010300);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

2.2.7. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602).

3. Apstiprināt zemes vienības Lienes ielā 4425, Jūrmalā, ar kopējo platību 7019 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Lienes ielā 39, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 80 m2. Noteikt, ka zemes vienības Lienes ielā 4425, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 7099 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Lienes ielā 4425, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods: 1101).

3.2. Noteikt zemes vienības Lienes ielā 4425, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

3.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602).

4. Zemes vienībai Lienes ielā 39, Jūrmalā, un zemes vienībai Lienes ielā 4425, Jūrmalā, nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma elektronisku iesniegšanu Valsts zemes dienestam 10 darbadienu laikā pēc projekta apstiprināšanas.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF