Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2016.gada 21.aprīļa 10.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 21.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 2.4daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr.176 (5494)) šādus grozījumus:

1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 2.4daļu”.

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta (turpmāk – atbalsts) piešķiršanas un apmēra noteikšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātajā izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolu izglītības programmu apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.”

3. Papildināt ar 31. punktu šādā redakcijā:

„31. Atbalsts netiek piešķirts, ja bērna likumīgais pārstāvis atsakās no vietas pirmsskolas izglītības iestādē 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.” 181.punktā minētajā gadījumā.”

4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Atbalsta apmēru par vienu bērnu mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam domes Budžeta nodaļa (turpmāk – Budžeta nodaļa) aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.”

5. Papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

„4.1 Domes Centralizētā grāmatvedība līdz kārtējā gada 10.janvārim Budžeta nodaļai iesniedz informāciju par nolietojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam.”

6. Papildināt ar 4.2 punktu šādā redakcijā:

„4.2 Budžeta nodaļa aprēķina atbalsta apmēru par vienu bērnu mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam līdz kārtējā gada 20.janvārim un virza atzinuma sniegšanai Izglītības jautājumu komitejā. Pozitīva Izglītības jautājumu komitejas atzinuma gadījumā ar domes rīkojumu tiek apstiprināts atbalsta apmērs norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē ar pievienotu pielikumu, kurā detalizēti atspoguļotas izdevumu pozīcijas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Rīkojums tiek publicēts Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .”

7. Svītrot 11., 12., 13. un 14.punktus.

8. Svītrot 1.pielikumu.

9. Izteikt 3.pielikuma 3.5.1. un 3.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.5.1. nodrošināt Pakalpojumu 12 stundas katru darba dienu;

3.5.2. līdz katra mēneša piektajam datumam iesniegt Domē rēķinu par iepriekšējo mēnesi un atskaiti par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta piešķiršanas un apmēra noteikšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātajā izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolu izglītības programmu apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – arī dome) Centralizētā grāmatvedība līdz kārtējā gada 10.janvārim Budžeta nodaļai iesniedz informāciju par nolietojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam.

Budžeta nodaļa aprēķina atbalsta apmēru par vienu bērnu mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam līdz kārtējā gada 20.janvārim un virza atzinuma sniegšanai Izglītības jautājumu komitejā. Pozitīva Izglītības jautājumu komitejas atzinuma gadījumā ar domes rīkojumu tiek apstiprināts atbalsta apmērs norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē ar pievienotu pielikumu, kurā detalizēti atspoguļotas izdevumu pozīcijas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Rīkojums tiek publicēts Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.”

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Valsts līdzfinansējuma nodrošināšana pirmsskolas izglītības programmas izmaksu privātajai izglītības iestādei segšana plānota līdz 2016.gada 31.maijam. Sākot ar 2016.gada 1.jūniju, atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.4daļai līdzfinansējumu nodrošinās tikai pašvaldības.

Līdz ar to Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē” nepieciešams izdarīt grozījumus, lai nodrošinātu to atbilstību Izglītības likuma 17.panta 2.4daļai un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr.709).

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 2016.gada 13.janvāra vēstuli Nr.18-le/256 “Par saistošo noteikumu aktualizēšanu”, kurā ir iekļauti šādi norādījumi saistošo noteikumu izstrādē:

1) pašvaldības saistošajos noteikumos jābūt noteiktam pašvaldības atbalsta apjomam par vienu izglītojamo mēnesī;

2) pašvaldības saistošo noteikumu pielikumā jābūt pievienotam pamatojumam pašvaldības noteiktajam atbalsta apjomam, tas ir, atbilstoši MK noteikumu Nr.709 6. un 7.punktam jāatspoguļo izdevumu pozīcijas un to izmaksas (paraugs pielikumā), nepieciešamības gadījumā paskaidrojot nosacījumus lielāka pašvaldības atbalsta apjoma noteikšanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 2.4daļu;

3) vienam izglītojamam nepieciešamām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādēs un to aprēķināšanas kārtībai jābūt publiskotai pašvaldības mājaslapā internetā saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 2.2daļu.

Jūrmalas pilsētas dome secina, ka šādi norādījumi ir pretēji likuma “Par pašvaldībām” 3.pantam, Izglītības likuma 17.panta 2.4daļā ietvertajam deleģējuma un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajai, sestajai un septītajai daļai.

Jūrmalas pilsētas domes pienākums ir nodrošināt normatīvajos aktos noteikto funkciju, kā arī likumā “Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu izpildi, ievērojot valsts un pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Labas pārvaldības princips cita starpā sevī ietver šādus nosacījumus:

- valsts pārvalde savā darbībā nodrošina taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses;

- valsts pārvaldes pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā.

MK noteikumu Nr.709 6. un 7.punkts noteic obligātās prasības, kas ir jāiekļauj pamatojumā aprēķinot pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē, kas obligāti ņemamas vērā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iepriekš minētajai vēstulei ir pievienojusi paraugu, kas būtu jāpievieno pašvaldības saistošo noteikumu pielikumā. Minētais paraugs ir identisks MK noteikumu Nr.709 6. un 7.punkta nosacījumiem tikai noformēts tabulas formā.

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktu procedūru līdz pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai Jūrmalas pilsētas dome secina, ka kārtējā gada janvārī apstiprinātie saistošie noteikumi iespējams stāsies spēkā kārtējā gada martā, savukārt ar pakalpojuma sniedzēju par sniegto pakalpojumu ir jānorēķinās katru mēnesi par izmaksām, kas aprēķinātas atbilstoši MK noteikumu Nr.709 prasībām.

Neskatoties uz to vai minētais paraugs tiek pievienots saistošajiem noteikumiem vai rīkojumam, pašvaldībai ir jāņem vērā MK noteikumu Nr.709 6. un 7.punkta nosacījumi, bet nosakot saistošajos noteikumos atbalsta apjomu un pievienojot tiem pielikumā pamatojumu (kas ir ārpus Izglītības likuma 17.panta 2.4daļas deleģējumam), pašvaldība paildzina tā spēkā stāšanās laiku un sarežģī atbalsta apmēra noteikšanas procedūru.

Lai ievērotu likuma “Par pašvaldībām” 3.pantu, Izglītības likuma 17.panta 2.4daļā ietverto deleģējumu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajā, sestajā un septītajā daļā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome saistošo noteikumu 4.2 punktā ir noteikusi, ka Budžeta nodaļa aprēķina atbalsta apmēru par vienu bērnu mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam līdz kārtējā gada 20.janvārim un virza atzinuma sniegšanai Izglītības jautājumu komitejā. Pozitīva Izglītības jautājumu komitejas atzinuma gadījumā ar domes rīkojumu tiek apstiprināts atbalsta apmērs norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē ar pievienotu pielikumu, kurā detalizēti atspoguļotas izdevumu pozīcijas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Rīkojums tiek publicēts Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2016.gadam apstiprinātā budžeta ietvaros .

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo vecākiem dotā iespēja atteikties no pašvaldības izglītības iestādes pakalpojuma gadījumā, ja bērns jau ir uzsācis apmeklēt privāto izglītības iestādi, nodrošinās privātajām izglītības iestādēm lielāku pastāvīgo klientu skaitu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Lai ievērotu sabiedrības un pakalpojuma sniedzēju intereses, samazinātu administratīvo slogu (ilgs saistošo noteikumu spēkā stāšanās laiks) un labas pārvaldības principu, pašvaldība, atbilstoši saistošajiem noteikumiem, katru gadu izdod rīkojumu par atbalsta apmēra noteikšanu, klāt pievienojot pielikumu kurā detalizēti atspoguļotas izdevumu pozīcijas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem., kas publiski ir pieejams pašvaldības mājas lapā. Šāda kārtība nodrošina iespēju arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai veikt pārraudzību.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF