Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2016.gadam 100 529 864 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets Ziedojumi
Ieņēmumi 73 383 341 euro 1 530 euro
Izdevumi 89 577 589 euro 12 654 euroIeņēmumu pārsniegums pār izdevumiem -15 739 248 euro -11 124 euro
Finansēšana 15 739 248 euro 11 124 euro
Atlikums gada sākumā 12 265 481 euro 11 353 euro
Atlikums gada beigās 569 269 euro 229 euro
Aizņēmumi 14 413 159 euro
Aizņēmumu atmaksa 6 185 659 euro
Pamatkapitāla palielinājums 4 184 464 euro

2. aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu;

3. aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu;

4. aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar tiesvedības procesiem saistīti izdevumi” tāmi Nr.01.1.6. un 7.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 89.pielikumu;

5. papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1.2.5. programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5.;”

6. pievienot saistošo noteikumu 2.1.2.5.apakšpunktam pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

7. aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu;

8. aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu;

9. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības autobusa uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.1.4., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu;

10. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas mežu un publiskās teritorijas esošo koku kopšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.6. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 92.pielikumu;

11. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 90.pielikumu;

12. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.12., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu;

13. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” tāmi Nr.04.1.14., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu;

14. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.16.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs 2015/2” tāmi Nr.04.1.15., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu;

15. izteikt saistošo noteikumu 2.3.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.1.17. projekta “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2016” tāmi Nr.04.1.16. un 5.pielikumu;”

16. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “ Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2016” tāmi Nr.04.1.16. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 88.pielikumu;

17. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” tāmi Nr.04.1.17., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu;

18. papildināt saistošos noteikumus ar 2.3.1.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.1.19. programmas “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” tāmi Nr.04.1.19.;”

19. pievienot saistošo noteikumu 2.3.1.19.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” tāmi Nr.04.1.19., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu;

20. papildināt saistošos noteikumus ar 2.3.1.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.1.20. projekta “Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” tāmi Nr.04.1.20.;”

21. pievienot saistošo noteikumu 2.3.1.20.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” tāmi Nr.04.1.20., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu;

22. papildināt saistošos noteikumus ar 2.3.1.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.1.21. projekta “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015” tāmi Nr.04.1.21.;”

23. pievienot saistošo noteikumu 2.3.1.21.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015” tāmi Nr.04.1.21., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu;

24. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 97.pielikumu;

25. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Apropriācijas rezerve” tāmi Nr.04.3.3., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu;

26. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.-2018.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.5. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 96.pielikumu;

27. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.2.3.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Pamatkapitāla palielināšana, projekts “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”“ tāmi Nr.05.2.3., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu;

28. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.2.4.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Pamatkapitāla palielināšana, projekts “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta”“ tāmi Nr.05.2.4., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu;

29. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.2.5.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.05.2.5., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu;

30. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu;

31. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25. un 94.pielikumu;

32. izteikt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.5.3. Jūrmalas kapi, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1.;”

33. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunkta Jūrmalas kapu, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu;

34. izteikt saistošo noteikumu 2.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.6.3. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003219995, programmas “Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.07.3.1.;”

35. aizstāt saistošo noteikumu 2.6.3.apakšpunkta Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003219995, programmas “Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.07.3.1., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu;

36. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.3. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 93.pielikumu;

37. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.7. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29. un 87.pielikumu;

38. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 10.pielikumu, ar šī rīkojuma 30. un 91.pielikumu;

39. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu;

40. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu;

41. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu;

42. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona ''Sloka'' uzturēšana” tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu;

43. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu;

44. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Sporta nama ''Taurenītis ''uzturēšana” tāmi Nr.08.5.5., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu;

45. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu;

46. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.7.2.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.08.7.2., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu;

47. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.7.3.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas “Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.08.7.3., ar šo saistošo noteikumu 87.pielikumu;

48. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu;

49. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tāmi Nr.09.1.11., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu;

50. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu;

51. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu;

52. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu;

53. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu;

54. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” tāmi Nr.09.5.4., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu;

55. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu;

56. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu;

57. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu;

58. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu;

59. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu;

60. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu;

61. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu;

62. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu;

63. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.14.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu;

64. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu;

65. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.16.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu;

66. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.17.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu;

67. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu;

68. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.19.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu;

69. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.20.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu;

70. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.21.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu;

71. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu;

72. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu;

73. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu;

74. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu;

75. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.2.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu;

76. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.3.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, projekta “Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” tāmi Nr.09.25.3., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu;

77. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu;

78. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu;

79. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu;

80. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 71.pielikumu;

81. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 72. un 95.pielikumu;

82. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu;

83. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.3.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, projekta “Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” tāmi Nr.09.31.3., ar šo saistošo noteikumu 74.pielikumu;

84. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.32.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1., ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu;

85. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.4.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., ar šo saistošo noteikumu 76.pielikumu;

86. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 77.pielikumu;

87. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.2.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.2., ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu;

88. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.3.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Dienas centrs” tāmi Nr.10.3.3., ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu;

89. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.5.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.3.5., ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu;

90. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.6.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6., ar šo saistošo noteikumu 81.pielikumu;

91. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.7.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.7., ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu;

92. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.8.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca” tāmi Nr.10.3.8., ar šo saistošo noteikumu 83.pielikumu;

93. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.9.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem, īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana” tāmi Nr.10.3.9., ar šo saistošo noteikumu 84.pielikumu;

94. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.10.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” tāmi Nr.10.3.10., ar šo saistošo noteikumu 85.pielikumu;

95. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 86.pielikumu;

96. izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 287 euro;

19.3.0.0. 1 623 893 euro;

21.3.5.2. 1 741 euro;

21.4.9.9. 28 797 euro;

03.110.7230 28 797 euro;

04.510.7230 1 569 762 euro;

04.730.7230 12 198 euro;

04.730. atlikums gada beigās 12 404 euro;

04.900.7230 17 647 euro;

09.100.7230 433 euro;

09.100. atlikums gada beigās 1 741 euro;

09.210. atlikums gada beigās 9 190 euro;

09.510.7230 307 euro;

09.510. atlikums gada beigās 2 239 euro.

97. pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar 2016.gada 6.janvāra Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu Nr.1.1-14/2 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 98., 99., 100., 101.pielikumu.

98. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.-2018.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.8., ar šo saistošo noteikumu 102.pielikumu;

99. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.13, ar šo saistošo noteikumu 103.pielikumu;

100. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.-2018.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.18., ar šo saistošo noteikumu 104.pielikumu;

101. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.6, ar šo saistošo noteikumu 105.pielikumu;

102. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.7., ar šo saistošo noteikumu 106.pielikumu;

103. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8., ar šo saistošo noteikumu 107.pielikumu;

104. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 108.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-97 un 102-108 XLSX

Pielikumi Nr.98-101 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF