Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 16

protokols Nr. 9, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2016.gadam 100 573 657 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

73 879 729

euro

1 530

euro

Izdevumi

89 818 034

euro

15 288

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-15 938 305

euro

-13 758

euro

Finansēšana

15 938 305

euro

13 758

euro

Atlikums gada sākumā

12 265 481

euro

13 758

euro

Atlikums gada beigās

370 212

euro

Aizņēmumi

14 413 159

euro

Aizņēmumu atmaksa

6 185 659

euro

Pamatkapitāla palielinājums

4 184 464

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 89.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Juridiskie pakalpojumi ar pašvaldības darbu saistītos jautājumos” tāmi Nr.01.1.7., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 90.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.4., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.2., ar šo saistošo noteikumu 91.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizētie pasākumi” tāmi Nr.04.1.3., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.13., 8. un 14.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6., 30. un 106.pielikumu.

10. Izteikt saistošo noteikumu 2.3.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.1.17. projekta “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2016”/ “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” tāmi Nr.04.1.16. un 5.pielikumu;”.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2016”/ “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” tāmi Nr.04.1.16. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 92. un 105.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas ostas pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000518538, projekta “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” tāmi Nr.04.2.2., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

14. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai, vienotais reģistrācijas Nr.900000565542, projekta “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 2” tāmi Nr.04.4.1.;”.

15. Pievienot saistošo noteikumu 2.3.4.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, projekta “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 2” tāmi Nr.04.4.1., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 32.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 32.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 29.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunkta Jūrmalas kapu, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.2., ar šo saistošo noteikumu 93.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.3. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 32.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 31.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.11. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 94. un 107.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.12. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 95. un 107.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 96. un 109.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 97.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.6.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pludmales centra uzturēšana” tāmi Nr.08.5.6., ar šo saistošo noteikumu 98.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.4. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 29.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.5. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 99. un 108.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.6. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 29.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 29.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.10. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 100. un 108.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 101.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 102.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.2.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 103.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 104.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

47. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 287 euro;

19.3.0.0. 1 651 848 euro;

21.3.5.2. 1 741 euro;

21.3.9.9. 350 euro;

21.4.9.9. 55 711 euro;

F22010010 800 euro;

03.110.7230 52 509 euro;

04.230. atlikums gada beigās 14 260 euro;

04.510.7230 1 569 762 euro;

04.730.7230 9 500 euro;

04.730. atlikums gada beigās 25 180 euro;

04.900.7230 17 647 euro;

04.900. atlikums gada beigās 900 euro;

06.600.7230 712 euro;

08.230.7230 1 042 euro;

09.100.7230 433 euro;

09.100. atlikums gada beigās 1 741 euro;

09.210. atlikums gada beigās 11 906 euro;

09.510.7230 318 euro;

09.510. atlikums gada beigās 3 875 euro;

10.910.7230 952 euro.”

48. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.maija, 31.maija, 10.jūnija, 17.jūnija, 27.jūnija, 30.jūnija, 8.jūlija rīkojumu Nr.1.1-14/163, Nr.1.1-14/167, Nr.1.1-14/182, Nr.1.1-14/187, Nr.1.1-14/192, Nr.1.1-14/197, Nr.1.1-14/204 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88.pielikumu.

49. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā un to pielikumos vārdus “Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola” ar vārdiem “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-32 un Nr.89-109 XLSX

Pielikumi Nr.33-88 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF