Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 01.08.2016. Stājas spēkā 02.08.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 17

protokols Nr. 9, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2012., Nr.22 (4828), 2013., LV, 246 (5052), 2014., LV, 54 (5114), LV, 218 (5278), LV 30 (5348), 2015., LV, 124 (5442), LV, 239 (5557) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 7.3.1. apakšpunkta ievaddaļu sadaļā “Nodokļa maksātāju kategorija” šādā redakcijā:

“7.3.1. nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kurā veiktā galvenā saimnieciskā darbība ir saistīta ar kūrorta nozari – viesnīcu, kūrortviesnīcu, kūrorta rehabilitācijas centru un sanatoriju, kempingu, jaunatnes tūristu mītņu pakalpojumu sniegšana un, ja izpildās šādi nosacījumi:”

1.2. izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja nodokļa maksātājam ir parādi pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem, kas ir lielāki par vienu euro, izņemot 6.punktā noteiktajai kategorijai.”

1.3. izteikt 11.1 punktu šādā redakcijā:

„11.1 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti nodokļa maksātājam, ja viņa īpašumā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, par laika posmu no nākamā mēneša pēc nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās par šādu būvi (lēmuma pieņemšanas diena par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu) līdz nākamajam mēnesim pēc nodokļa maksāšanas pienākuma izbeigšanās (lēmuma atcelšanas diena par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu)”.

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 11.4 un 11.5 punktu šādā redakcijā:

“11.4 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir par nekustamo īpašumu, kurā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi, un nodokļa maksātājs ar Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas lēmumu par šiem pārkāpumiem ir administratīvi sodīts ar naudas sodu, uz laika periodu līdz nodokļa maksātājs, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstams par nesodītu par šajā punktā noteikto pārkāpumu.

11.5 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir par nekustamo īpašumu, uz kura atrodas būve, kas tiek izmantota pirms tās nodošanas ekspluatācijā, sākot ar nākamo mēnesi, kad administratīvais akts par nekustamā īpašuma atzīšanu par tādu, ka būve tiek izmantota pirms tās nodošanas ekspluatācijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts, līdz nākamajam mēnesim, kad izdots administratīvais akts, ar kuru konstatēts, ka būve ir nodota ekspluatācijā.”

1.5. aizstāt saistošo noteikumu 14.punkta tabulas 7.2.5. nodokļa maksātāja kategorijai iesniegumam pievienojamo dokumentu sarakstā skaitli un vārdu “1.jūliju” ar skaitli un vārdu “1.augustu”.

1.6. izteikt 22.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

„22.5. pēc būves klasificēšanas kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša; ”.

1.7. papildināt saistošos noteikumus ar 22.7. un 22.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“22.7. pēc Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas lēmuma pieņemšanas, ar kuru nodokļa maksātājs ir administratīvi sodīts ar naudas sodu par būvniecības noteikumu pārkāpumiem, uz laika periodu līdz nodokļa maksātājs, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstams par nesodītu par šajā apakšpunktā noteikto pārkāpumu. Šā apakšpunkta nosacījumi piemērojami nekustamajam īpašumam, kurā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;

22.8. pēc tam, kad administratīvais akts par būves atzīšanu par tādu, kas tiek patvaļīgi ekspluatēta ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts, līdz nākamajam mēnesim, kad izdots administratīvais akts, ar kuru konstatēts, ka būve ir nodota ekspluatācijā. Šā apakšpunkta nosacījumi piemērojami nodokļa maksātāja īpašumā vai valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam, uz kura atrodas būve, kas tiek izmantota pirms tās nodošanas ekspluatācijā.”

1.8. Papildināt saistošos noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

“27. Piemērojot saistošo noteikumu 11.4, 11.5punktu un 22.7., 22.8.apakšpunktu, tiek ņemti vērā Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas lēmumi, galējie tiesas nolēmumi un administratīvie akti par būves atzīšanu par tādu, kas tiek izmantota pirms tās nodošanas ekspluatācijā, kas pēc šo noteikumu 11.4‑11.5 punkta un 22.7.‑22.8.apakšpunkta spēkā stāšanās dienas ir stājušies spēkā vai kļuvuši neapstrīdami vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.”

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, un saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Jūrmalas administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu 11.1 punkts un 22.5.apkšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā, ņemot vērā Augstākās tiesas prakses izmaiņas (lieta Nr.A420543212; SKA-576/2015), ar ko atzīts, ka lēmumu par ēkas klasificēšanu var uzskatīt par starplēmumu (nevis administratīvu aktu) šajā procesā, jo ar to netiek sasniegts mērķis, kura dēļ attiecīgais nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas process ir uzsākts, proti, konkrētā būve netiek aplikta ar paaugstinātu nodokļa likmi.

Saistošie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nevarēs saņemt nodokļa maksātāji, kuri būs administratīvi sodīti ar naudas sodu par būvniecības noteikumu pārkāpšanu par nekustamajiem īpašumiem, par kuriem tiks pieņemts atbilstošs lēmums, tādēļ saistošie noteikumi papildināti ar 11.4 punktu un 22.7. apakšpunktu. Atvieglojumus nevarēs saņemt arī par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir būve, kas tiek izmantota pirms tās nodošanas ekspluatācijā, tādēļ saistošie noteikumi tiek papildināti ar 11.5 punktu un 22.8. apakšpunktu. Minētie grozījumi tiek izdarīti, lai veicinātu nodokļa maksātājus sakārtot īpašumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Tā kā šobrīd Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nav spēkā esošu saistošo noteikumu par atpūtnieku un tūristu nodevu no saistošo noteikumu 7.3.1. apakšpunkta tiek svītroti vārdi, kas paredz to maksāt, izsakot saistošo noteikumu 7.3.1. apakšpunkta ievaddaļu jaunā redakcijā.

Lai atvieglotu nodokļa administrācijas procedūras nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanā 11.punktā tiek paredzēts, ka nodokļa maksātājam var būt parāds pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem viena eiro apmērā, lai varētu saņemt atvieglojumu.

Saistošo noteikumu 14.punkta tabulas 7.2.5.apakšpunktā noteiktajai nodokļa maksātāja kategorijai iesniegumam pievienojamo dokumentu sarakstā skaitli un vārdu “1.jūliju” aizstāj ar skaitli un vārdu “1.augustu”, lai precizētu datumu atbilstoši 7.2.5.punktā noteiktajai kategorijai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tiek prognozēts, ka ieņēmumi pašvaldības budžetā varētu palielināties, bet būtisku ietekmi uz budžeta ieņēmumiem tie neatstās.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļas funkcijas un uzdevumus. Līdzšinējās administratīvās procedūra netiek ietekmētas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas, jo saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem jaunas tiesības, neuzliks jaunus pienākumus, bet nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās pienākumu un tiesību realizēšanu, jo saistošie noteikumi paredz atvieglojumu nepiešķiršanu tiem nodokļa maksātājiem, kas neuztur īpašumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un par to ir pieņemts atbilstošs lēmums.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF