Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 20

protokols Nr. 10, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2016.gadam 100 573 657 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

73 879 729

euro

1 530

euro

Izdevumi

89 817 483

euro

15 288

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-15 937 754

euro

-13 758

euro

Finansēšana

15 937 754

euro

13 758

euro

Atlikums gada sākumā

12 265 481

euro

13 758

euro

Atlikums gada beigās

370 763

euro

0

Aizņēmumi

14 413 159

euro

Aizņēmumu atmaksa

6 185 659

euro

Pamatkapitāla palielinājums

4 184 464

euro

1.2. aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu;

1.3. aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu;

1.4. aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu;

1.5. aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

1.6. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.2., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu;

1.7. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizētie pasākumi” tāmi Nr.04.1.3., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu;

1.8. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības autobusa uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.1.4., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu;

1.9. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.-2018.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu;

1.10. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Nekustamā īpašuma iegāde” tāmi Nr.04.1.11 un 22.pielikumu., ar šo saistošo noteikumu 9. un 31.pielikumu;

1.11. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.12. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 27.pielikumu;

1.12. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” tāmi Nr.05.1.1. un 6.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 28.pielikumu;

1.13. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” tāmi Nr.05.1.2. un 6.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 28.pielikumu;

1.14. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu;

1.15. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.3. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 30.pielikumu;

1.16. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 31.pielikumu;

1.17. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7.un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 56.un 62.pielikumu;

1.18. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunkta Jūrmalas kapu, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu;

1.19. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.12.un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 57.un 63.pielikumu;

1.20. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 29.pielikumu;

1.21. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1. ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu;

1.22. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2.un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 58.un 64.pielikumu;

1.23. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.5. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 65.un 66.pielikumu;

1.24. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.6. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 59.un 62.pielikumu;

1.25. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu;

1.26. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu;

1.27. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.20.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu;

1.28. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu;

1.29. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu;

1.30. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 60. pielikumu;

1.31. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.8.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” tāmi Nr.10.2.8., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu;

1.32. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu;

1.33. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.6.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu;

1.34. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.9.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem, īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana” tāmi Nr.10.3.9., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu;

1.35. izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 287 euro;

19.3.0.0. 1 651 848 euro;

21.3.5.2. 1 741 euro;

21.3.9.9. 350 euro;

21.4.9.9. 56 449 euro;

F22010010 800 euro;

03.110.7230 52 509 euro;

04.230. atlikums gada beigās 14 260 euro;

04.510.7230 1 569 762 euro;

04.730.7230 9 500 euro;

04.730. atlikums gada beigās 25 180 euro;

04.900.7230 17 647 euro;

04.900. atlikums gada beigās 900 euro;

06.600.7230 712 euro;

08.210.7230 33 euro;

08.230.7230 1 042 euro;

09.100.7230 433 euro;

09.100. atlikums gada beigās 1 741 euro;

09.210. atlikums gada beigās 11 906 euro;

09.510.7230 943 euro;

09.510. atlikums gada beigās 3 875 euro;

10.200.7230 80 euro;

10.910.7230 952 euro.”;

1.36. pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 28.jūlija, 4.augusta, rīkojumu Nr.1.1-14/221, Nr.1.1-14/227, izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 32. līdz 55. pielikumu;

1.37. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā un to pielikumos vārdus “Pašvaldības aģentūra “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”” ar vārdiem “Pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs””;

2. Saistošo noteikumu 1.37.apakšpunkts stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-31 un Nr.56-67 XLSX

Pielikumi Nr.32-55 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF