Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2017.gada 16.februārīNr. 42

protokols Nr. 5, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 9.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” darbinieku skaita saraksts) izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

4

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0,75

680

510

1.2. Lēmuma 31.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

12.1

Klientu apkalpošanas speciālists

1

788

788

1.2.2. Papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

12.2

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists (līdz 28.02.2018.)

1

854

854

1.2.3. Izslēgt 20.punktu;

1.2.4. Papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

20.1

Kontu operators (līdz 28.02.2018.)

1

788

788

1.2.5. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

24.

Klientu apkalpošanas speciālists

1

788

788

2. Lēmuma stājas spēkā ar 2017.gada 1.martu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe