Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 118

protokols Nr. 6, 30. punkts

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
“Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursa nolikumu (apstiprināts Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes 2016. gada 18.februāra sēdē (protokols Nr.2 (336)), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 "Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" 1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmuma Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.–2030.gadam apstiprināšanu” pasākumu J11 “Izglītības pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.631 “Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020 gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020. gadam” rīcības virziena R3.2.4.“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.172 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mūzikā, materiāltehniskais aprīkojums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – Jūrmalas Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, uzlabojot akordeona spēles programmas audzēkņu konkurētspēju valsts un starptautiskos konkursos.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. iegādāti 2 jauni akordeoni, lai nodrošinātu iespēju kvalitatīvi apgūt kolektīvo muzicēšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas akordeona spēles programmas audzēkņiem.

3.2. paaugstināta akordeona spēles programmas audzēkņu konkurētspēja valsts un starptautiskos konkursos kvalitatīva instrumenta pieejamības dēļ;

3.3. veicināta izglītotas un zinošas kultūras pasākumu mērķauditorijas veidošana.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 24.aprīļa līdz 2017.gada 1.oktobrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 3 751.00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens eiro 00 centi), kur Valsts Kultūrkapitālā fonda finansējums ir 100%.

6. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 24.martam uzdot Jūrmalas Mūzikas vidusskolai.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF