Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 200

protokols Nr. 6, 116. punkts

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes
joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.

Lai nodrošinātu pludmales apmeklētājiem un vienlaicīgi videi draudzīgu, kā arī racionālu pludmales apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu aizsardzību un saglabāšanu, visā Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošajā jūras piekrastes joslā tiek izveidotas pludmales apkalpes infrastruktūras izvietojuma zonas (turpmāk – Pludmales nogabali). Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) izvērtē Pludmales nogabalu izveidošanas pamatojumu un apsaimniekošanas iespējas, un organizē Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli. Pludmales nogabalu izveidošanā un apsaimniekošanā tiek ņemti vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu” noteiktie kritēriji. Atbilstoši šiem kritērijiem jūras piekrastes joslā ir izveidoti Pludmales nogabali.

Lai lietderīgi izmantotu Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo jūras piekrastes sauszemes daļu ir paredzēts iznomāt 11 brīvos Pludmales nogabalus, organizējot nomas tiesību izsoli.

Līdz šim attiecībā uz visiem nomas līgumiem tika piemērota prakse, ka lēmumu par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem Dome. Šāda darba organizācija nomas līgumu noslēgšanas procesu padara ilgstošu - no pieteikuma iesniegšanai izsolei līdz nomas līguma noslēgšanai paiet apmēram 3 (trīs) mēneši. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu” pavasara/vasaras sezona sākas ar 15. aprīli. Lai 2017.gada sezonā pludmales nogabala nomnieki pēc iespējas ātrāk varētu noslēgt Pludmales nogabalu nomas līgumus, saskaņot labiekārtojuma projektus un uzsākt darbu, ir lietderīgi mainīt kārtību un pilnvarot Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju pieņemt lēmumu par Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu sarakstu (1.pielikums), par kuriem organizēt nomas tiesību izsoli.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumus (2.pielikums).

3. Uzdot Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli.

4. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanai un līgumu noslēgšanai.

5. Pilnvarot Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju pieņemt lēmumu par Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.200

(protokols Nr.6, 116.punkts)

Pludmales nogabalu saraksts *

N. p.k.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība m2

Saskaņā ar 12.01.2017. DL Nr.3

Nosacītā nomas maksa gadā (neieskaitot PVN) EUR -izsoles sākumcena

Drošības nauda EUR (50% apmērā)

Izsoles solis EUR (30 apmērā)

1

9.līnija-8.līnija

13000070102

675

Aktīvā atpūtas zona

364,00

182

109

2

Vienības prospekts - 7.līnija

13000070101

1572

Aktīvā atpūtas zona

771,00

386

232

3

6.līnija – 5.līnija

13000070101

510

Aktīvā atpūtas zona

250,00

125

75

4

2.līnija - 1.līnija

13000070101

2088

Neitrālā zona

1024,00

512

307

5

Rūjienas iela – Turaidas ielas virzienā

13000090101

2054

Aktīvā atpūtas zona

1206,00

603

362

6

Viktorijas iela – Konkordijas iela

13000090101

1870

Mierīgā atpūtas zona

1098,00

549

330

7**

Pilsoņu iela - Tirgoņu iela

13000090101

3283

Aktīvā atpūtas zona

1928,00

964

579

8

Parka iela - Gončarova ielas virzienā

13000100101

2146

Neitrālā zona

740,00

370

222

9

Zaru iela - Rožu ielas virzienā

13000140105

8360

Neitrālā zona

2476,00

1238

743

10

100 m aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā

13000170101

2084

Mierīgā atpūtas zona

264,00

132

80

11

Brekšu iela – Murdu ielas virzienā

13000191201

1128

Neitrālā zona

143,00

72

50

* Pludmales nogabalu sarakstam pievienoti pludmales nogabala plāni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pludmales nogabals Pilsoņu iela – Tirgoņu iela tiek noteikti papildus ierobežojumi, labiekārtojot labiekārtojuma elementus un sezonas objektus, jāparedz tā, lai pludmales nogabalā būtu iespējams novietot skatuvi, kas tiek izmantota publisku pasākumu organizēšanai (plānots 2 reizes pavasara/vasaras sezonā). Jaunais nomnieks pludmales nogabalā varēs izvietoties pēc š.g.28.maija.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.200

(protokols Nr.6, 116.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJĀ ESOŠO PLUDMALES NOGABALU
NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas domes rīko Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo zemes vienību - pludmales nogabalu (turpmāk katrs atsevišķi un visi kopā – Pludmales nogabals/Pludmales nogabali) izsoli nomas tiesību noteikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 8.punktu. Pludmales nogabali tiek iznomāti ar tiesībām izvietot sezonas objektus atbilstoši saskaņotajam projektam.

1.2. Noteikumi attiecas uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmuma Nr.200 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 1.pielikumā apstiprinātajā sarakstā iekļautajiem Pludmales nogabaliem.

1.3. Pludmales nogabala izmantošanas veids – atpūtas iespēju nodrošināšana Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem un sezonas objektu izvietošana atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

1.4. Izsoles mērķis - Pludmales nogabalu iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu par vienu kalendāro gadu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Papildus nomas maksai izsoles uzvarētājs maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, nodevas un citus izdevumus, ja tādi rodas Pludmales nogabala nomas laikā.

1.5. Izsolīts tiek Pludmales nogabala nomas maksas apmērs (lielums) par nomājamā Pludmales nogabala vienu kalendāro gadu (neskaitot pievienotās vērtības nodokli). Par pirmo nomas gadu tiek uzskatīts laika periods no nomas līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 31.decembrim. Nomas maksa par pirmo nomas gadu maksājama pilnā apmērā.

1.6. Izsoles veids – mutiska izsole ar pretendentu atlasi un augšupejošu soli.

1.7. Pludmales nogabala nomas tiesību nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena), noapaļojot Sākumcenu uz augšu līdz veselam skaitlim euro, Pludmales nogabala 40% platībai (bet ne mazāk kā 100 m2) ir 1,5% apmērā no zemes iespējamās kadastrālās vērtības ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - komercdarbības objektu apbūve un Pludmales nogabala 60% platībai ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

1.8. Pludmales nogabalu nomas tiesības tiek izsolītas līdz 2021.gada 31.decembrim.

1.9. Par pieteikuma Pludmales nogabala nomas tiesību izsolei, kas sagatavots atbilstoši Noteikumu 1.pielikumam (turpmāk – izsoles pieteikums), iesniegšanu maksājama reģistrācijas maksa (turpmāk – reģistrācijas maksa) par katru Pludmales nogabalu ir 50,00 euro.

1.10. Par piedalīšanos izsolē par katru Pludmales nogabalu ir noteikta Pludmales nogabala izsoles drošības nauda 50% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot drošības naudu uz augšu līdz veselam euro.

1.11. Izsoles solis ir noteikts 30% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot izsoles soli uz augšu līdz veselam skaitlim euro, bet ne mazāk kā 50 euro.

1.12. Ar Noteikumiem un Pludmales nogabala nomas līguma projektu izsoles pretendents var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā (turpmāk – Pašvaldības īpašumu nodaļa) Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 453.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā - Pašvaldība, Izsoles.

1.13. Pašvaldības īpašumu nodaļa sludinājumu par Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli publicē Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, sludinājumā norādot:

1.13.1. Pludmales nogabala nosaukumu, kadastra apzīmējumu, platību;

1.13.2. Iznomāšanas mērķi;

1.13.3. Pludmales nogabala iznomāšanas veidu;

1.13.4. Sākumcenas apmēru;

1.13.5. Iznomāšanas termiņu;

1.13.6. Izsoles pretendentu pieteikšanās noteikumus.

2. Izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem organizē un rīko Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

2.2. Pretendentu atlasi veic Komisija, izvērtējot iesniegtos izsoles pieteikumus.

2.3. Ja uz vienu Pludmales nogabalu ir pieteikušies un atlasīti vismaz viens pretendents, tiek rīkota Pludmales nogabala nomas tiesību izsole (Jūrmalas pilsētas domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā) sludinājumā norādītajā vietā un laikā.

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā pretendentam, kurš vēlas nomāt Pludmales nogabalu, personīgi, vai ar pilnvarotas personas starpniecību, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles dienas, jāiesniedz izsoles pieteikums ar apliecinājumu par piedalīšanos Pludmales nogabala nomas tiesību izsolē. Izsoles pieteikumā saziņai obligāti norādāma pretendenta e-pasta adrese un kontakttālrunis.

3.2. Par izsoles pretendentu var būt fiziska persona vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var nomāt Pludmales nogabalu un kura Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā ir iesniegusi izsoles pieteikumu dalībai izsolē, samaksājusi reģistrācijas maksu un Noteikumu 1.10.punktā noteikto drošības naudu par piedalīšanos izsolē.

3.3. Pretendentam uz izsoles pieteikuma iesniegšanas brīdi nedrīkst būt neizpildītas saistības pret Jūrmalas pilsētas domi:

3.3.1. neizpildīti maksājumi par Jūrmalas pilsētas domes administrētajiem līgumiem;

3.3.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3.4. Noteikumu 1.9.apakšpunktā noteiktā reģistrācijas maksa izsoles pretendentam jāiemaksā līdz izsoles pieteikuma iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes kontā LV20PARX0002484571019, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22 ar norādi „Pludmales nogabala izsoles reģistrācijas maksa”.

3.5. Noteikumu 1.10.apakšpunktā noteiktā drošības nauda izsoles pretendentam jāiemaksā līdz izsoles pieteikuma iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes kontā LV20PARX0002484571019, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, ar norādi “Drošības nauda par piedalīšanos Pludmales nogabala izsolē”, norādot konkrēto Pludmales nogabalu.

3.6. Izsoles pieteikums par piedalīšanos Pludmales nogabala izsolē iesniedzams un reģistrācijas maksa un drošības nauda ir maksājama par katru Pludmales nogabalu atsevišķi.

3.7. Pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu izsoles pieteikumu.

3.8. Pretendentam, kurš vēlas reģistrēties uz izsoli, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.8.1. Juridiskai personai:

3.8.1.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts izsoles pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem, obligāti norādot saziņai e-pasta adresi un kontakttālruni;

3.8.1.2. reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.1.3. drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.1.4. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās personu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) kopija, uzrādot klātienē oriģinālu.

3.8.2. Fiziskai personai:

3.8.2.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts izsoles pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem, obligāti norādot saziņai e-pasta adresi un kontakttālruni;

3.8.2.2. reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.2.3. drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.2.4. personu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) kopija, uzrādot klātienē oriģinālu;

3.8.2.5. pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās personu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) kopija, uzrādot klātienē oriģinālu.

3.9. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.

3.10. Pretendents izsolei netiek reģistrēts, ja:

3.10.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz izsoli;

3.10.2. nav iesniegti visi Noteikumu 3.8.apakšpunktā minētie dokumenti.

3.11. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.12. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu. Jūrmalas pilsētas dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Jūrmalas pilsētas domei iesniegtie dokumenti izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

3.13. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no izsoles pretendenta puses tiek uzskatītas par atteikumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem.

3.14. Saņemtie izsoles pieteikumi tiek reģistrēti Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, norādot izsoles pieteikuma reģistrācijas numuru un saņemšanas datumu.

3.15. Komisija apstiprina to izsoles pretendentu sarakstu, kuri ir izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, proti, tie ir iesnieguši Noteikumu 3.8.apakšpunktā minētos dokumentus noteiktajā termiņā, pārskaitījuši izsoles reģistrācijas maksu saskaņā ar Noteikumu 1.9. un 3.4.apakšpunkta noteikto kārtību un drošības naudu saskaņā ar Noteikumu 1.10. un 3.5.apakšpunktā noteikto kārtību (turpmāk – Dalībnieki).

3.16. Komisija Dalībnieku sarakstā ieraksta katra Dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu.

3.17. Komisija līdz izsoles dienai sagatavo Dalībnieku reģistrācijas sarakstu, norādot šādas ziņas:

3.17.1. izsolāmo Pludmales nogabalu;

3.17.2. Dalībnieka kārtas reģistrācijas numuru un datumu;

3.17.3. Dalībnieka – juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru;

3.17.4. Dalībnieka – fiziskas personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.17.5. Dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.17.6. Dalībnieka juridiskas personas pārstāvja - vārdu, uzvārdu un personas kodu.

3.18. Komisijas locekļi, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu piedalās Pludmales nogabala nomas tiesību izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt ne izsoles pretendenti, ne Dalībnieki, kā arī nedrīkst būt citu izsoles pretendentu vai Dalībnieku pārstāvji.

3.19. Jūrmalas pilsētas dome un Komisija līdz izsoles sākumam nedrīkst izpaust Dalībnieku skaitu un jebkādas ziņas par Dalībniekiem.

4. Izsoles norise

4.1. Izsoli saskaņā ar Noteikumiem vada Komisijas priekšsēdētājs vai cits viņa nozīmēts Komisijas loceklis (turpmāk – Izsoles vadītājs).

4.2. Dalībnieka, tā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personību pārbauda pēc personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) un izsniedz Dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas karšu numura secība atbilst Dalībnieku reģistrācijas sarakstā norādītajam kārtas numuram.

4.3. Izsoles laikā filmēt un fotografēt bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

4.4. Starp izsoles Dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus.

4.5. Dalībnieki pirms izsoles parakstās, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem.

4.6. Izsoles gaitu protokolē Izsoles vadītāja noteikts Komisijas loceklis.

4.7. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Komisijas locekļa vārdu un uzvārdu, nomājamā Pludmales nogabala adresi un platību, paziņo tā Sākumcenu saskaņā ar Noteikumu 1.11.apakšpunktā noteikto izsoles soli – par kādu cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu (turpmāk – Izsoles solis).

4.8. Izsoles vadītājs, pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc Dalībnieku saraksta un, ja konstatē, ka uz izsoli ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tiek uzsākta izsole. Ja Izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no reģistrētajiem Dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka Dalībnieks ir atteicies no dalības izsolē.

4.9. Uzsākot izsoli, Izsoles vadītājs lūdz Dalībniekus apliecināt gatavību nomāt konkrēto Pludmales nogabalu par Sākumcenu.

4.10. Ja neviens reģistrētais Dalībnieks neizdara solījumu, tad izsoli atzīst par nenotikušu.

4.11. Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim.

4.12. Izdarot solījumu, Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par Izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam līdz Pludmales nogabala nomas tiesību iegūšanai ir saistošs apliecinājums nomāt Pludmales nogabalu par nosolīto cenu.

4.13. Ja uz izsoli reģistrēsies tikai viens Dalībnieks, Pludmales nogabals tiks izsolīts vienīgajam reģistrētajam Dalībniekam, ja nosolīs vienu soli no Sākumcenas.

4.14. Dalībnieku solītās cenas Izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un izsoles Komisijas loceklis ieraksta izsoles solīšanas gaitas sarakstā (turpmāk – Izsoles gaitas saraksts), kamēr vien turpinās pārsolīšana.

4.15. Katrs Dalībnieks apstiprina ar parakstu Izsoles gaitas sarakstā savu pēdējo solīto cenu, atsakoties no turpmākās solīšanas.

4.16. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, Izsoles vadītājs turpina izsoli paaugstinot pēdējo solīto cenu par Izsoles soli. Ja neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu Pludmales nogabals tiek iznomāts Dalībniekam ar mazāko solīšanas kartes numuru.

4.17. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena Pludmales nogabals tiek iznomāts Dalībniekam, kas solījis augstāko cenu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

4.18. Izsoles vadītājs paziņo, ka solīšana ir pabeigta, nosauc augstāko nosolīto cenu un Izsoles uzvarētāju, kas ieguvis tiesības slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu.

4.19. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu apliecināt Izsoles gaitas sarakstā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.20. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās Izsoles gaitas sarakstā, uzskatāms, ka viņš atteicies nomāt Pludmales nogabalu par nosolīto cenu.

4.21. Ja iestājas Noteikumu 4.20.apakšpunktā minētie apstākļi, Izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

4.22. Izsoles gaitas sarakstu paraksta Komisijas locekļi un visi izsoles Dalībnieki. Pēc Izsoles gaitas saraksta parakstīšanas Izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.

4.23. Ja iestājas tādi apstākļi, kas padara izsoles turpmāko norisi par neiespējamu, tad Izsoles vadītājs pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu par izsoles norises apturēšanu. Šādā gadījumā izsoles gaitu atjauno ne vēlāk kā pēc septiņām darba dienām Komisijas noteiktā laikā, kas tiek elektroniski paziņots Dalībniekiem uz izsoles pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne mazāk kā divas dienas pirms izsoles norises atjaunošanas dienas. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai.

4.24. Izsoles vadītājs jebkurā brīdī ir tiesīgs pārtraukt izsoles gaitu, ja nosolītā summa par Pludmales nogabala nomas tiesībām vismaz desmitkārtīgi pārsniedz Sākumcenu un, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, kas tiek ierakstīts izsoles protokolā, uzdot izsoles Dalībniekiem, kas turpina solīšanu, samaksāt papildu drošības naudu, nosakot termiņu - ne ilgāk kā piecas darba dienas (maksājums uzskatāms par samaksātu, kad tas saņemts Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā). Minētā papildu drošības nauda tiek noteikta 60% apmērā no katra Dalībnieka nosolītās cenas izsoles pārtraukšanas brīdī, un tā ir iemaksājama Noteikumu 3.5.apakšpunktā norādītajā Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā. Izsoles gaita šajā punktā minētajā gadījumā tiek atjaunota pēc papildu drošības naudas samaksas, bet ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā no izsoles pārtraukšanas brīža. Par izsoles gaitas atjaunošanu Izsoles dalībniekiem tiek paziņots elektroniski uz izsoles pieteikumā norādītā elektroniskā pasta adresi. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai. Ja Dalībnieki līdz izsoles gaitas atjaunošanas dienai nesamaksā papildu drošības naudu šajā apakšpunktā norādītajā kārtībā un termiņā, tad uzskatāms, ka viņi atteikušies no turpmākās dalības izsolē. Šādā gadījumā izsoles Dalībniekiem nav tiesības atgūt iemaksāto drošības naudu (Noteikumu 1.10.apakšpunkts).

4.25. Ja Noteikumu 4.24.apakšpunktā noteiktajā gadījumā papildu drošības naudu samaksā vismaz divi izsoles Dalībnieki, tad izsoles gaita turpināma starp izsoles Dalībniekiem, kas samaksājuši papildu drošības naudu. Ja Noteikumu 4.24.apakšpunktā noteiktajā gadījumā papildu drošības naudu samaksā tikai viens izsoles Dalībnieks, tad šis izsoles Dalībnieks tiek atzīts par Izsoles uzvarētāju.

4.26. Ja neviens no palikušajiem izsoles Dalībniekiem Noteikumu 4.24.apakšpunktā noteiktajā gadījumā nav samaksājis papildu drošības naudu, tad Pludmales nogabalu var elektroniski (e-pasta vēstulē) secīgi piedāvāt iegūt tiem izsoles Dalībniekiem, kas pārtraukuši solīt pirms izsoles pārtraukšanas par viņu nosolīto cenu. Ja šajā punktā minētie Dalībnieki e-pasta vēstulē noteiktajā termiņā nepiesakās nomāt Pludmales nogabalu par viņu pēdējo nosolīto cenu (neiesniedz par to rakstisku apliecinājumu), tad viņi zaudē tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto drošības naudu (Noteikumu 1.10.apakšpunkts).

4.27. Izsoles vadītājs jebkurā brīdī ir tiesīgs pārtraukt izsoli, ja nosolītā cena pārsniedz 20 000 (divdesmit tūkstošus euro), un noteikt Izsoles uzvarētāju, Pludmales nogabala nomas tiesības izlozējot starp atlikušajiem Dalībniekiem. Lozes tiek sagatavotas tik, cik Dalībnieki turpinājuši solīt līdz izsoles pārtraukšanai, vienu no lozēm iezīmējot ar X. Ja kāds no atlikušajiem Dalībniekiem atsakās vilkt lozi, tad uzskatāms, ka viņš atteicies no dalības izsolē un nav gatavs nomāt Pludmales nogabalu par paša nosolīto cenu; šādā gadījumā, attiecīgais Dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu (Noteikumu 1.10. un 4.24.apakšpunktā noteikto). Dalībnieks, kurš izvilcis lozi ar X atzīmi, atzīstams par Izsoles uzvarētāju. Ja no palikušajiem Dalībniekiem tikai viens neatsakās piedalīties izlozē, tad šis Dalībnieks atzīstams par Izsoles uzvarētāju.

4.28. Ja neviens no palikušajiem izsoles Dalībniekiem Noteikumu 4.27.apakšpunktā noteiktajā gadījumā nepiedalās izlozē, tad Pludmales nogabala nomas tiesības var piedāvāt secīgi iegūt tiem Dalībniekiem, kuri pārtrauca solīt pirms izsoles pārtraukšanas (pirms izsoles sākumcena sasniedza 20 000 euro), par viņu nosolīto cenu. Ja šajā punktā minētais Dalībnieks noteiktajā termiņā nepiesakās nomāt Pludmales nogabalu par viņa pēdējo nosolīto cenu (neiesniedz par to rakstisku apliecinājumu), tad viņš zaudē tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto drošības naudu (Noteikumu 1.10.apakšpunkts).

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana

5.1. Komisijas lēmums par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoles rezultātu un Izsoles uzvarētāja apstiprināšanu stājas spēkā pēc izsoles protokola parakstīšanas. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.

5.2. Izsoles rezultātu apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no Noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.

5.3. Vienas nedēļas laikā pēc izsoles norises Izsoles uzvarētājam jāsamaksā drošības nauda 50% apmērā no nosolītās Pludmales nogabala nomas maksas (neieskaitot PVN), maksājums uzskatāms par samaksātu, kad tas saņemts Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

5.4. Piecu darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoles rezultātu un Izsoles uzvarētāja apstiprināšanu (turpmāk – Lēmums par rezultātiem) Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.5. Vienas nedēļas laikā pēc Lēmuma par rezultātiem pieņemšanas un Noteikumu 5.3.punktā noteiktās drošības naudas saņemšanas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, Pašvaldības īpašumu nodaļa sagatavo Pludmales nogabala nomas līgumu (2.pielikums) un izsniedz to Izsoles uzvarētājam parakstīšanai.

5.6. Ja Izsoles uzvarētājs nav samaksājis Noteikumu 5.3. un 6.1.apakšpunktā noteiktajos termiņos noteikto nomas maksu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs no Pludmales nogabala nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

5.7. Ja Izsoles uzvarētājs atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt Pludmales nogabala nomas līgumu slēgt nākamajam izsoles Dalībniekam, kurš nosolīja augstāko nomas maksu. Divu darba dienu laikā pēc elektroniska piedāvājuma nosūtīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.8. Dalībniekam, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz Noteikumu 5.7.apakšpunktā minēto piedāvājumu rakstveidā vai elektroniski jāsniedz divu nedēļu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas dienas.

5.9. Ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas dome viņa iemaksāto drošības naudu un papildu drošības naudu neatmaksā.

5.10. Ja nākamais Dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, nākamajiem Dalībniekiem netiek piedāvāts slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, un izsoli atzīst par nenotikušu.

5.11. Sūdzības par Komisijas darbību Dalībnieki var iesniegt Jūrmalas pilsētas domei rakstveidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles.

6. Maksājumu veikšana

6.1. Nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2017.gada 31.decembrim samaksājama līdz Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, kurā tiek ierēķināta Noteikumu 1.10., 4.24. un 5.3.apakšpunktā noteiktā drošības nauda un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar Lēmumu, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no Lēmuma par rezultātiem pieņemšanas dienas. Iemaksātās drošības naudas un papildu drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā. Par Noteikumos noteiktajām drošības naudām Jūrmalas pilsētas dome rēķinus Dalībniekiem un Izsoles uzvarētājam neizraksta.

6.2. Par kārtējo kalendāro gadu (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) maksājumi tiek veikti ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim.

6.3. Maksāšanas līdzeklis par Pludmales nogabala nomu ir euro (100% apmērā).

6.4. Pretendentiem, kurus Komisija nav apstiprinājusi par izsoles Dalībniekiem atbilstoši Noteikumu 3.15.apakšpunktam drošības naudu un papildus drošības naudu atmaksā 20 dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, pamatojoties uz pretendenta iesniegumu.

6.5. Izsoles Dalībniekam, kurš nav atzīts par Izsoles uzvarētāju, drošības naudu atmaksā, pēc attiecīgā Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanas ar Izsoles uzvarētāju, pamatojoties uz Dalībnieka iesniegumu.

6.6. Noteikumu 1.9.punktā noteikto reģistrācijas maksu izsoles pretendentiem un Dalībniekiem neatmaksā.

6.7. Drošības naudu un papildu drošības naudu neatmaksā Noteikumu 4.20., 4.24., 4.25., 4.26., 4.28., 5.7. un 5.9.apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

7. Nenotikusi, spēkā neesoša un atkārtota izsole

7.1. Komisija izsoli atzīst par nenotikušu:

7.1.1. ja neviens pretendents nav pieteicies un/vai reģistrējies Pludmales nogabala nomas tiesību izsolei;

7.1.2. ja Noteikumu 4.10.apakšpunktā minētais izsoles Dalībnieks neizdara solījumu;

7.1.3. ja Noteikumu 4.20.apakšpunktā minētie Dalībnieki atsakās nomāt Pludmales nogabalu par viņa nosolīto cenu;

7.1.4. ja visi Noteikumu 4.27.apakšpunktā minētie izsoles Dalībnieki atsakās piedalīties izlozē;

7.1.5. ja Noteikumu 5.11.apakšpunktā minētais izsoles Dalībnieks atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu.

7.2. Komisija izsoli atzīst par spēkā neesošu šādos gadījumos:

7.2.1. ja tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda pretendenta piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

7.2.2. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē;

7.2.3. ja tiek konstatēta vienošanās, kas minēta Noteikumu 4.4.apakšpunktā;

7.2.4. ja Pludmales nogabala nomas tiesības nosolījusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē.

7.3. Pretenzijas par to, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē, var pieteikt Dalībnieki, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā Jūrmalas pilsētas domei ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles.

7.4. Ja Komisija atzinusi izsoli par nenotikušu vai spēkā neesošu, kā arī, ja Pludmales nogabals ir nosolīts, bet nav noslēgts Pludmales nogabala nomas līgums, tiek rīkota atkārtota izsole.

7.5. Ja atkārtota izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē, atkārtotajā izsolē nevar piedalīties tie Dalībnieki, starp kuriem šī noruna pastāvējusi. Šie Dalībnieki solidāri sedz atkārtotās izsoles organizācijas izdevumus un Jūrmalas pilsētas domes, kā arī citu Dalībnieku zaudējumus.

8. Komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.1.1. izvērtēt pretendentus un to pieteikumus saskaņā ar Noteikumiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

8.1.2. organizēt Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli;

8.1.3. atbildēt uz pretendentu jautājumiem.

8.2. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu:

8.2.1. par pretendentu reģistrēšanu vai nereģistrēšanu izsolei;

8.2.2. par izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai izsoļu izbeigšanu;

8.2.3. par Noteikumu 4.24.apakšpunktā noteiktās papildu drošības naudas piemērošanu izsoles Dalībniekam;

8.2.4. par izsoles pārtraukšanu;

8.2.5. par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

9. Pielikumi

9.1. 1.pielikums - Pieteikuma veidlapas paraugs.

9.2. 2.pielikums - Pludmales nogabala nomas līguma projekts.


1.pielikums

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales

nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem

Pieteikums pludmales nogabala nomas tiesību izsolei DOC


2.pielikums

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales

nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem

PLUDMALES NOGABALA NOMAS LĪGUMS

Jūrmalā, 2017.gada ____._____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, no vienas puses, un

________________ , reģistrācijas numurs ___________ (turpmāk – NOMNIEKS) , tās _______________ ______________ personā, kur š/a rīkojas saskaņā ar _______________ , no otras puses, abi kopā saukti – PUSES, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada _______________ lēmumu Nr. __ (protokols Nr. _______) (2.pielikums), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 ______________ , daļu - pludmales nogabalu _____________ , ______ m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala plānu.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz LĪGUMA noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt LĪGUMU un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz LĪGUMA noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. OBJEKTA lietošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšana / sezonas (pavasara/vasaras un rudens/ziemas) objekta (kafejnīcas) izvietošana atbilstoši Prasībām nomniekam attiecībā uz sezonas objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā (3.pielikums).

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums nodot ar nodošanas – pieņemšanas aktu NOMNIEKAM OBJEKTU ar LĪGUMA spēkā stāšanās dienu;

2.1.2. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību OBJEKTĀ, ja tā atbilst LĪGUMA noteikumiem;

2.1.3. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums neiznomāt visu vai jebkādu OBJEKTA daļu citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt OBJEKTU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par OBJEKTA aprīkošanu un ekspluatāciju atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ar rakstveida paziņojumu pieaicinot NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par OBJEKTA stāvokli;

2.1.7. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt pārbaudi par NOMNIEKA līgumsaistību izpildi saskaņā ar LĪGUMA 3.pielikumā minētajām prasībām;

2.1.8. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības organizēt publiskus pasākumus, tai skaitā, izmantojot OBJEKTA platību. IZNOMĀTĀJS pirms publiska pasākuma organizēšanas informē NOMNIEKU;

2.1.9. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos OBJEKTA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus;

2.1.10. ja NOMNIEKS pēc LĪGUMA izbeigšanās 2 (divu) nedēļu laikā OBJEKTU nenodod IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu (4.pielikums), IZNOMĀTAJS ir tiesīgs vienpusēji pārņemt OBJEKTU.

2.2. NOMNIEKS apņemas:

2.2.1. pieņemt OBJEKTU saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu;

2.2.2. ievērot OBJEKTA lietošanas tiesību aprobežojumus;

2.2.3. nodrošināt OBJEKTA lietošanu atbilstoši LĪGUMĀ noteiktajam mērķim;

2.2.4. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

2.2.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.6. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.7. veikt sezonas objekta izvietošanu OBJEKTĀ tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu, ievērojot “Prasības nomniekam attiecībā uz sezonas objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā” (3.pielikums) un spēkā esošos būvnormatīvus;

2.2.8. ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos, noteiktās prasības par pludmales izmantošanu un apsaimniekošanu un informēt apmeklētājus par pludmales izmantošanas noteikumiem. Par to neievērošanu nekavējoties informēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju;

2.2.9. aktīvi iesaistīties Eiropas Savienības Zilā karoga kustības popularizēšanā savu apmeklētāju un viesu vidū, kā arī informācijas izplatīšanā par vides aizsardzības pasākumiem un akcijām pilsētā;

2.2.10. pirms tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas saņemt attiecīgās atļaujas Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

2.2.11. ja OBJEKTĀ tiek veikta tirdzniecība ar pārtikas precēm, nodrošināt nepieciešamos priekšnosacījumus higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē;

2.2.12. neveikt tirdzniecību ar pārtikas precēm un dzērieniem stikla tarā;

2.2.13. pirms publiska pasākuma rīkošanas saņemt Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu noteiktajā kārtībā atļauju publiska pasākuma rīkošanai;

2.2.14. organizējot publiskus pasākumus gan pludmalē, gan uz ūdens, atbildēt par drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu;

2.2.15. nodrošināt nepārtrauktu tīrību un sakoptību OBJEKTĀ un tam piegulošā teritorijā (saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala plānu) savācot jebkura veida sadzīves atkritumus (pudeles, papīrus, PET u.c.);

2.2.16. ievietot savāktos atkritumus tikai atkritumu konteinerā, par kuru starp NOMNIEKU un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Jūrmalas pilsētā ir noslēgts līgums par atkritumu izvešanu;

2.2.17. ievērot aizliegumu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas darbībā radušos atkritumus izmest pludmalē izvietotajos Jūrmalas pilsētas pašvaldības konteineros;

2.2.18. noslēgt šādus līgumus un līgumu kopijas iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

2.2.18.1. ar atkritumu apsaimniekotāju Jūrmalas pilsētā, paredzot atkritumu izvešanu:

- pavasara/vasaras sezonā katru dienu;

- rudens/ziemas sezonā pēc nepieciešamības visā LĪGUMA darbības laikā;

2.2.18.2. ar stacionāro tualešu apsaimniekotāju vai pārvietojamo tualešu apsaimniekotāju par to izmantošanu un apkopi, paredzot, ka pārvietojamo tualešu ikdienas apkopšana jāveic sezonas laikā (no 15.aprīļa līdz 31.oktobrim) no 24.00 naktī līdz 08.00 no rīta (ārkārtas gadījumā apkopšanu paredzot citā diennakts laikā).

2.2.19. izvietojot pārvietojamās tualetes, nodrošināt to apkalpošanu, tīrību un brīvu pieejamību pludmales apmeklētājiem sezonas laikā;

2.2.20. sezonas objektu (tai skaitā koka terasi) demontēt un atbrīvot OBJEKTU 2 (divu) nedēļu laikā pēc pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas beigām;

2.2.21. bez kavēšanās atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvjiem veikt iznomātā OBJEKTA pārbaudi un nodrošināt NOMNIEKA pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.22. jebkura LĪGUMA darbības izbeigšanās gadījumā 2 (divu) nedēļu laikā nodot OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas - pieņemšanas aktu;

2.2.23. NOMNIEKAM ir tiesība iznomāt OBJEKTU vai tā daļu trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) OBJEKTU vai tā daļas bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU. NOMNIEKS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu rīcību un to radītajiem materiālajiem zaudējumiem - sankcijas par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu un LĪGUMA saistību pārkāpumiem tiek vērstas pret NOMNIEKU.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. PUSES vienojas par OBJEKTA kalendāra gada nomas maksu _________ EUR ( _________ euro un __ centi) apmērā, kas ir vienāda ar izsoles nosolīto cenu. NOMNIEKS papildus OBJEKTA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.2. OBJEKTA nomas maksu par 2017 .gadu un PVN NOMNIEKS ir samaksājis līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.3. LĪGUMĀ noteikto OBJEKTA kalendāra gada nomas maksu un PVN (turpmāk kopā – nomas maksājumi) NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV04PARX0002484571016.

3.4. Nomas maksājumi par kārtējo kalendāro gadu tiek veikti ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim.

3.5. Ja kalendāra gada nomas maksājumi pārsniedz 10000 EUR (desmit tūkstošus euro), tad NOMNIEKAM ir tiesības lūgt tos sadalīt divās daļās, pirmo daļu no kalendāra gada nomas maksājumiem samaksājot līdz iepriekšējā gada 31.decembrim, otrās daļas samaksas termiņu pagarināt līdz attiecīgā gada 1.jūnijam. Iesniegums par nomas maksājumu sadali 2 (divos) maksājumos iesniedzams katru kalendāro gadu ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 1.decembrim; iesniegumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek izskatīti un nomas maksājumu sadalīšana netiek veikta.

3.6. Maksājumu dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu, par ko maksājums tiek veikts.

3.7. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt nomas maksājumus. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksājumu nemaksāšanai vai to kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.8. Ja LĪGUMĀ noteiktie nomas maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

3.9. LĪGUMA darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt OBJEKTA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas LĪGUMĀ, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKAM ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS

4.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc PUŠU abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.

4.2. IZNOMĀTĀJS nodod NOMNIEKAM nomā OBEJKTU uz laiku no LĪGUMA spēkā stāšanās brīža līdz 2021.gada 31.decembrim.

5. LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

5.1. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA noteikumiem. Jebkuri grozījumi LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un tos parakstīs abas PUSES.

5.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt LĪGUMU ar nākamo dienu pēc LĪGUMA 3.4. vai 3.5.apakšpunktā noteiktā datuma, ja NOMNIEKS nav samaksājis kārtējo nomas maksu, par to rakstiski informējot NOMNIEKU ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā.

5.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt LĪGUMU, rakstiski informējot NOMNIEKU vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKAM zaudējumus un uz priekšu samaksātos nomas maksājumus, ja:

5.3.1. NOMNIEKS nav demontējis īslaicīgās lietošanas objektu (tai skaitā koka terasi vai grīdu) un atbrīvojis OBJEKTU LĪGUMĀ noteiktajā termiņā;

5.3.2. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA noteikumus;

5.3.3. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpt LĪGUMA noteikumus;

5.3.4. NOMNIEKS bojā vai posta OBJEKTU vai arī izmanto OBJEKTU mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

5.3.5. LĪGUMA neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē.

5.4. Ja IZNOMĀTĀJS vienpusēji atkāpjas un izbeidz LĪGUMU saskaņā ar 5.3.apakšpunktu, NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 3 (trīs) mēnešu nomas maksājumu summas apmērā divu nedēļu laikā, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

5.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu, bet atmaksājot NOMNIEKAM uz priekšu samaksātos nomas maksājumus par periodu, kad OBJEKTS netiks izmantots.

5.6. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus radušos tiešos un netiešos zaudējumus, kas tam radušies, ja LĪGUMS tiek izbeigts NOMNIEKA vainas dēļ.

5.7. NOMNIEKAM ir tiesības, rakstiski informējot IZNOMĀTĀJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums maksāt nomas maksu līdz līguma izbeigšanai. Nomas maksa tiek aprēķināta kalendārā gada nomas maksu dalot ar 365 dienām un reizinot ar dienu skaitu līdz līguma izbeigšanai.

5.8. Jebkāds neizvāktais īpašums pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

5.9. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

6. ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi PUSES ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA noteikumiem.

6.2. Par katru līguma noteikuma pārkāpšanas gadījumu IZNOMĀTĀJAM ir tiesības piemērot NOMNIEKAM līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) apmērā.

6.3. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot NOMNIEKAM maksu par faktisko OBJEKTA lietošanu divkāršā apmērā no LĪGUMĀ noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt NOMNIEKAM segt visa veida izdevumus, kādi IZNOMĀTĀJAM radīsies sakarā šādu NOMNIEKA saistību neizpildi:

6.3.1. ja NOMNIEKS neveic sezonas objekta (tai skaitā koka terases) demontāžu un OBJEKTA atbrīvošanu 2 (divu) nedēļu laikā pēc pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas beigām;

6.3.2. ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē OBJEKTA nodošanu IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā.

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no LĪGUMA saistību pienācīgas izpildes.

6.5. PUŠU strīdi tiek izskatīti, tiem savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās, ko apliecina kompetenta institūcija, un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu. Minēto apstākļu iestāšanās jāpierāda tai PUSEI, kura uz tiem atsaucas.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. NOMNIEKS, parakstot LĪGUMU, apliecina, ka ir informēts par šādiem nosacījumiem:

7.1.1. iebraukt pludmalē un kāpu zonā ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem bez Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsniegtas atļaujas ir aizliegts;

7.1.2. NOMNIEKAM pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas objekta (tai skaitā koka terases) un aprīkojuma montāžai un demontāžai atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē saskaņotam projektam un darbu organizācijas projektam var tikt izsniegtas ne vairāk kā 3 (trīs) iebraukšanas atļaujas bez laika ierobežojuma pirms un pēc pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas, bet ne ilgāk kā 2 (divas) nedēļas pirms un pēc pavasara/vasaras un rudens/ziemas sezonas;

7.1.3. sezonas laikā ir tiesības saņemt 1 (vienu) atļauju iebraukšanai pludmalē ar atļauto iebraukšanas laiku no 00.00-08.00;

7.1.4. lai NOMNIEKS saņemtu atļauju iebraukšanai pludmalē, viņam jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā rakstisks iesniegums.

7.2. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo LĪGUMA noteikumu spēkā esamību.

7.3. Ja kāda no PUSĒM maina LĪGUMĀ minētos rekvizītus, tai 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

7.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz LĪGUMĀ norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7.6. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā uz _ (_______) lapām un pielikumiem uz ___ (_________) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens – NOMNIEKAM, otrs - IZNOMĀTĀJAM. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7.7. LĪGUMAM kā neatņemama tā sastāvdaļa pievienoti:

7.7.1. 1.pielikums - Pludmales nogabala plāns uz 1 (vienas) lapas;

7.7.2. 2.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas __.__________ lēmuma Nr.__ noraksts uz _ (_______) lapām;

7.7.3. 3.pielikums – „Prasības nomniekam attiecībā uz objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā” uz 2 (divām) lapām;

7.7.4. 4.pielikums – Pludmales nogabala “Nodošanas – pieņemšanas akts” uz 1 (vienas) lapas.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr. 90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_______________________

R.Sproģe

NOMNIEKS

________________________


3.pielikums

2017.gada _____________

Pludmales nogabala nomas līgumam

Nr._______________

Prasības nomniekam attiecībā uz

sezonas objektu izvietošanu un izmantošanu pludmales nogabalā

1. Sezonas objekta novietojums un piesaiste pludmales teritorijai

1.1. Pavasara/vasaras (no 15.aprīļa līdz 31.oktobrim) un rudens/ziemas (no 1.novembra līdz 14.aprīlim) sezonas objekta izvietošanai iznomātajā pludmales nogabalā jāizstrādā un jāsaskaņo ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu projekti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos par vispārīgajiem būvnoteikumiem noteiktajā kārtībā.

1.2. Pavasara/vasaras un/vai rudens/ziemas sezonas objekta izvietošana jāplāno, ņemot vērā situāciju konkrētajā pludmales nogabalā, pēc iespējas mazāk skarot biotopu vai jebkuru citu dabiskas izcelsmes veidojumu.

1.3. Sezonas objekts atbilstoši saskaņotajam pavasara/vasaras un/vai rudens/ziemas sezonas projektam pludmalē jāizvieto, ievērojot lineāru pieeju attiecībā pret blakus objektiem, lai nodrošinātu lineāras uztveres efektu visas pludmales kopskatā.

1.4. Jebkurus objektus, kas saistīti ar sezonas objektu (tai skaitā reklāmas slietņus, sauļošanās krēslus, saulessargus u.c.) jānovieto pludmales teritorijā: ne tuvāk kā 25 m no noejām uz pludmali un ne mazāk kā 7 m attālumā no pamatkrasta kāpu līnijas (piekrastes kāpu līnijas); ne mazāk kā 5 m attālumā no pludmalē esošās kāpu veģetācijas (pludmales zonā no priekškāpu un embrionālo kāpu fragmentiem); ne mazāk kā 30 m no ūdenslīnijas.

1.5. Kategoriski aizliegts nožogot pludmales nogabalu un/vai sezonas objektam pieguļošo teritoriju ar jebkāda veida nožogojumu, kas traucē pludmales viesu brīvu pārvietošanos pa pludmali.

1.6. Aizliegts mainīt pludmales reljefu.

1.7. Labiekārtojuma elementu un sezonas objektu apjomu un izvietojumu nosaka atbilstoši ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu noteikumiem” apstiprinātajiem apbūves noteikumiem, ņemot vērā teritorijā atrodošos embrionālo un priekškāpu fragmentus.

2. Sezonas objekta nodrošinājums

2.1. Iznomātajā pludmales nogabalā jānodrošina nepieciešamie priekšnosacījumi higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē, noslēdzot līgumu par stacionāru tualešu izmantošanu vai uzstādot vismaz vienu pārvietojamo tualeti un atkritumu tvertni ar tilpumu ne mazāk kā 660 litri atbilstoši iznomātā pludmales nogabala lielumam un apmeklētāju skaitam.

2.2. Jāparedz atkritumu savākšana (nav pieļaujama atkritumu ilgstoša uzglabāšana iznomājamajā pludmales teritorijā), jāizvieto atkritumu konteineri un urnas.

2.3. Jāparedz vakara un nakts izgaismojums.

2.4. Jāparedz elektrības pieslēgums, ievērojot atbilstošas drošības prasības.

3. Sezonas objekta vizuālā noformējuma ierobežojumi

3.1. Kā sezonas objektu aizliegts izmantot piekabes, treilerus, jūras konteinerus, celtniecības konteinerus u.c.

3.2. Aizliegta ar konkrētajā sezonas objektā atļauto komercdarbību nesaistītas reklāmas izvietošana.

4. Sezonas objekta montāža/demontāža

4.1. Pēc sezonas objekta uzstādīšanas vienas nedēļas laikā izsaukt Jūrmalas pilsētas domes peldvietu apsaimniekošanas komisiju, kura izvērtē uzstādītā sezonas objekta atbilstību saskaņotajam projektam un sniedz par to atzinumu.

4.2. Sezonas objekts demontējams divu nedēļu laikā pēc pavasara/vasaras sezonas beigām (līdz 31.oktobrim) un rudens/ziemas sezonas beigām (līdz 14.aprīlim).

4.3. Pēc demontāžas divu nedēļu laikā rakstiski informēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju un Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, kas apseko un izvērtē demontētā sezonas objekta atrašanās vietas vides sakārtošanu pēc sezonas un veiktās saimnieciskās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5. Citas prasības

5.1. Aizliegts ar žogiem un peldlīdzekļiem (laivām, katamarāniem, ūdens motocikliem, u.c.) norobežot pieeju jūrai, kā arī traucēt tur kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos.

5.2. Plānojot sezonas objekta izvietojumu iznomātajā pludmales nogabalā, attiecībā pret kopējo nomas teritoriju sezonas objekta izvietojums jāplāno tā, lai tas nepārblīvētu pludmali.

5.3. Reklāmas objektu izvietošana pludmales nogabalā saskaņojama attiecīgo Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā.

5.4. Zilā Karoga peldvietu objektos radušos atkritumus šķirot un nodot pārstrādei.


4.pielikums

2017.gada _______________

Pludmales nogabala nomas līgumam

Nr.________________________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2016.gada ___ _______

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un savstarpēji 2017.gada _________ noslēgto Pludmales nogabala nomas līgumu Nr.____________,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, nodod lietošanā un

________________, reģistrācijas Nr. ___________, tās _______________ ______________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar _______________, pieņem lietošanā:

zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 ______________ daļu - pludmales nogabalu  _____________, Jūrmalā, __________ m2 platībā.

NODOD

_________________________

R.Sproģe

PIEŅEM

_________________________

______________


Lejupielāde: DOC un PDF