Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2017.gada 27.aprīlīNr. 203

protokols Nr. 8, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

9.

Vecākais inspektors-lietvedis

1,00

875

875

1.1.2. svītrot 12.punktu;

1.1.3. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

13.

Inspektors 8 st.

10

875

8750

1.1.4. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

20.

Glābējs uz ūdeņiem (sezonas)

22,00

550

12100

1.2. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts):

1.2.1. izteikt 93.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

93.

Vecākais referents

5,00

1174

5870

1.2.2. izteikt 147.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

147.

Vecākais referents

2,00

1174

2348

1.2.3. svītrot 148.punktu.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 2.maiju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe