Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 220

protokols Nr. 8, 20. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas
Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1)
“Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprint of Cultures” /
“Kultūras pirkstu nospiedums ” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijām, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.9 “Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Jauniešu apmaiņa” atklātajā projektu konkursā”, saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017.gada 11.aprīļa l ēmumu Nr.2-5/121 „Par projekta „Fingerprint of Cultures” pieteikuma apstiprināšanu” , atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3.punktam, 5.1.1.punktam, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 170 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projektu „Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” (turpmāk – projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneri - biedrību “URI MENA” (Jordānija).

2. Noteikt projekta mērķi – iepazīties ar globālā pilsoniskuma jēdzienu
un veicināt starpvalstu un starpkultūru sadarbību .

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – mazināti stereotipi par dažādām kultūrām, pilnveidota jaunatnes darba kvalitāte un sekmēta starpkultūru izglītība jauniešu vidū.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 1.maija līdz 2018.gada 31.janvārim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 10 240,00 EUR (desmit tūkstoši divi simti četrdesmit euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk., attiecināmo izmaksu summa 10 240,00 EUR (desmit tūkstoši divi simti četrdesmit euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100%.

6. Projekta priekšfinansējumu 2 048,00 EUR (divi tūkstoši četrdesmit astoņi euro un 00 centi) jeb 20% apmērā no 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.220

(protokols Nr.8, 20.punkts)

Projekta

"Kultūras pirkstu nospiedumi"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 10 240,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 10 240,00 EUR, no kurām JSPA finansējums ir 10 240,00 EUR jeb 100%. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 20% jeb 2 048,00EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2016

2017

2018

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

10410

0

81 92

1 02 40

0

1 02 40

20 48

12288

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

81 92

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

81 92

1 28 12

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

20 48

20 48

20 48

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

81 92

81 92

20 48

1 02 40

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

10410

0

81 92

1 60 16

0

1 60 16

32 04

19220

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

1 60 16

1 60 16

16016

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

81 92

0

0

0

32 04

3204

kases apgrozības līdzekļi

10410

0

81 92

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

32 04

3204


Lejupielāde: DOC un PDF