Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 246

protokols Nr. 8, 47. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 29.marta iesniegumu Nr.7, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 29.martā ar Nr.1.1-37/3564, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 6204 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000098315 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1900 m2 platībā, divām dzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 6204 001, 1300 014 6204 005 un trijām palīgbūvēm.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieku Vārds Uzvārds 2017.gada 14.marta iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam. Zemes vienības ierīcības projekts 2017.gada 27.martā saskaņots ar Nekustamā īpašuma kopīpašnieku Vārds Uzvārds.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 27.janvāra darba uzdevumu – nosacījumiem Nr.14-5/5 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 807 m2 un 1093 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 304.apakšpunktiem un 2017.gada 5.aprīļa Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 6204, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, ar kopējo platību 1900 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 807 m2 platībā un piešķirot adresi Kadiķu iela 19, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0322.

3. Noteikt, ka zemes vienības Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1093 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0321, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Kadiķu ielā 17, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Kadiķu iela 19, Jūrmalā, ar kopējo platību 807 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0322, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Kadiķu iela 19, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Kadiķu iela 19, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Kadiķu iela 19, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 6204 005 no Kadiķu iela 17, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Kadiķu iela 19, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF