Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 247

protokols Nr. 8, 48. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Meža prospektā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 13.marta elektroniski iesniegto iesniegumu Nr. 5, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 14.martā ar Nr. 1.1-37/2924, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Meža prospektā 15, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 3004 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Meža prospektā 15, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3036 nostiprinātas Vārds Uzvārds, dzimusi ***, un Vārds Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2028 m2 platībā, dzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 007 3004 001, 1300 007 3004 002, pagrabs ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3004 003.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieces Vārds Uzvārds un zemes vienības kopīpašnieces Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (ģenerālpilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2016.gada 16.novembrī ar Nr.12023, Rīgas apgabaltiesā, Zvērināts notārs Līga Eglīte) iesniegumu (2017.gada 27.janvārī) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 17.janvāra darba uzdevumu – nosacījumu Nr. 14-15/3 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1014 m2 un 1014 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2017.gada 6.martā saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pašvaldība savā teritorijā, piemērojot vienotu praksi, atdalītajai jaunizveidotajai zemes vienībai numuru papildina ar latviešu alfabēta lielo burtu, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 18.1.punktu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. apakšpunktu un 2017.gada 5.aprīļa Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Meža prospektā 15, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 3004, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Meža prospektā 15, Jūrmalā, ar kopējo platību 2028 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1014 m2 platībā un piešķirot adresi Meža prospekts 15A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 007 0091.

3. Noteikt, ka zemes vienības Meža prospektā 15, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1014 m2, kadastra apzīmējums 1300 007 0090, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Meža prospektā 15, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Noteikt zemes vienībai Meža prospektā 15, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

5.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

5.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

5.4. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602).

6. Uzdot zemes vienības Meža prospektā 15, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Meža prospekts 15A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1014 m2, kadastra apzīmējums 1300 007 0091, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Meža prospektā 15A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Noteikt zemes vienībai Meža prospektā 15A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

9.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

9.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

9.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

9.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods: 7312010300);

9.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods 7312010101).

9.6. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602).

10. Uzdot zemes vienības Meža prospektā 15A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3004 002 un pagrabam ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3004 003, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Meža prospekts 15, korpuss 2, Jūrmala, uz adresi Meža prospekts 15A, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF