Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 248

protokols Nr. 8, 49. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Žubītes ielā 56, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 28.marta iesniegumu Nr.6, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 29.martā ar Nr.1.1-37/3563, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Žubītes ielā 56, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 8506 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Žubītes ielā 56, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3768 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2765 m2 platībā.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieces Vārds Uzvārds 2017.gada 15.februārī iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 16.maija lēmumu” Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Žubītes ielā 56, Jūrmalā” Nr.14-9/103 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1500 m2 un 1265 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 ‘Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.un 279.apakšpunktiem un 2017.gada 5.aprīļa Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Žubītes ielā 56, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 8506, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Apstiprināt zemes Žubītes ielā 56, Jūrmalā, ar kopējo platību 2765 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1265 m2 platībā un piešķirot adresi Žubītes iela 56A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 014 0320.

3. Noteikt, ka zemes vienības Žubītes ielā 56, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1500 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0319, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Žubītes ielā 56, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Žubītes ielā 56, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Žubītes ielā 56, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Žubītes iela 56A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1265 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0320, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Žubītes iela 56A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Žubītes iela 56A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Žubītes iela 56A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF