Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 249

protokols Nr. 8, 50. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TERRA TOPO”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103043752 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 12.aprīļa iesniegumu Nr.17/N-25, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 12.aprīlī ar Nr. 1.1-37/4225, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000396726 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods un Domei.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4697 m2 platībā, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3103 001, vasarnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3103 002, mācību centra ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3103 003 un divām palīgbūvēm.

Sabiedrība ir saņēmusi Domes 2016.gada 5.septembra iesniegumu Nr.1.1-37/4239 ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam. Zemes vienības ierīcības projekts 2017.gada 7.aprīlī saskaņots ar Nekustamā īpašuma kopīpašnieci Vārds Uzvārds.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 8.augusta darba uzdevumu – nosacījumiem Nr.14-9/78 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 2912 m2 un 1785 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.un 304. apakšpunktiem, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2016.gada 4.oktobra nosacījumiem Nr.06-05/3119, 2017.gada 24.aprīļa Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 3103, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, ar kopējo platību 4697 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2912 m2 platībā un piešķirot adresi Dzelzceļa iela 3A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 016 0174.

3. Noteikt, ka zemes vienības Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1785 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0175, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienības Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, daļai 525 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) un daļai 1260 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods: 0901).

5. Zemes vienībai Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000396726 III.daļas 1.iedaļā Nr. 1.1., 1.4. un 2.1., jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Dzelzceļa iela 3A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2912 m2, kadastra apzīmējums 1300 016 0174, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Dzelzceļa iela 3A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Dzelzceļa iela 3A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Dzelzceļa iela 3A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3103 001 no Dzimtenes iela 15, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Dzelzceļa iela 3A, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF