Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 17.maijāNr.9

Trešdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Gatis Truksnis (nepiedalās no plkst.10.06 līdz sēdes beigām), Karina Siņkeviča, Anita Adijāne, Iveta Blaua (piedalās no plkst.10.03), Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš

Nepiedalās deputāti:

Gunta Liepiņa, Boriss Doņņikovs, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Arnis Ābelītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i., Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede

Ināra Kundziņa

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Gundega Ose

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Dzīvokļu nodaļas vecākā referente

Iveta Strazdiņa

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Sākumskolas „Taurenītis” direktore

Sarmīte Limba

Piedalās:

Pārvalžu un struktūrvienību vadītāji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsēta pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

2.

Par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas atsavināšanu

3.

Par Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem

4.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2016.gada aktivitāšu perioda noslēgumu

5.

Par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

7.

Jūrmalas ostas noteikumi

8.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

9.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

10.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-90, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

11.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

12.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

13.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

14.

Par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

15.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

16.

Par būves nojaukšanu Sloka 7140, Jūrmalā

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.750 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Mežsargu ielā 13, Jūrmalā”

18.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 30, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu 2.līnija 1, Jūrmalā, 3.līnijā 2, Jūrmalā

20.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 84A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

22.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā

23.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.522 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā”

24.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabalam no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai

25.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 – daļai pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai

26.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par zemesgabala Priedaine 2406, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 005 2406 daļas nomas līguma noslēgšanu

28.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Putniņi”, Jūrmalā

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Par Jūrmalas pilsēta pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.262)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsēta pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

2. Par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.263)

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, G.Truksnis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas atsavināšanu.

3. Par Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.264)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (R.Sproģe, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, G.Truksnis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem.

4. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2016.gada aktivitāšu perioda noslēgumu (lēmums Nr.265)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, G.Truksnis, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2016.gada aktivitāšu perioda noslēgumu.

Ienāk I.Blaua

5. Par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanu (lēmums Nr.266)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, G.Truksnis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanu.

Iziet G.Truksnis.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.267)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

7. Jūrmalas ostas noteikumi (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus „Jūrmalas ostas noteikumi”.

8. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.268)

9. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.269)

10. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-90, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.270)

11. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.271)

12. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.272)

13. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.273)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-90, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

14. Par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.274)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

15. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.275)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

16. Par būves nojaukšanu Sloka 7140, Jūrmalā (lēmums Nr.276)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Sloka 7140, Jūrmalā.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.750 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Mežsargu ielā 13, Jūrmalā” (lēmums Nr.277)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.750 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Mežsargu ielā 13, Jūrmalā”.

18. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 30, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.278)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 30, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

19. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu 2.līnija 1, Jūrmalā, 3.līnijā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.279)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš), G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu 2.līnija 1, Jūrmalā, 3.līnijā 2, Jūrmalā.

20. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 84A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.280)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 84A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

21. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.281)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.282)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā.

23. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.522 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā” (lēmums Nr.283)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš), G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.522 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā”.

24. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabalam no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai (lēmums Nr.284)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

L.Loskutova izsakās, ka balsojumā atturēsies, jo nav bijusi iespēja iepazīties ar lēmumprojekta dokumentiem.

I.Blaua izsakās, ka laika trūkuma dēļ nav bijusi iespēja iepazīties ar lēmumprojektu pilnībā, tāpēc arī balsojumā atturēsies.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 6 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Stulpiņš, I.Blaua, L.Loskutova)), G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabalam no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai.

25. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 – daļai pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai (lēmums Nr.285)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 6 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, K.Siņkeviča, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Stulpiņš, I.Blaua, L.Loskutova), G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 – daļai pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai.

26. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.286)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, I.Blaua), G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

27. Par zemesgabala Priedaine 2406, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 005 2406 daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.287)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, M.Stulpiņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Priedaine 2406, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 005 2406 daļas nomas līguma noslēgšanu.

28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Putniņi”, Jūrmalā (lēmums Nr.288)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Lediņš, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Stulpiņš), G.Truksnis izgājis), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Putniņi”, Jūrmalā.

Sēde slēgta plkst.10.30

Sēdes vadītāja

R.Sproģe

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 22.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF