Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 291

protokols Nr. 10, 11. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas
Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un
audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursa nolikumu (apstiprināts Valsts kultūrkapitāla fonda padomes 2016.gada 18.februāra sēdē (protokols Nr.2 (336)), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 "Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" 3.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmuma Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.–2030.gadam apstiprināšanu” pasākumu J11 “Izglītības pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšana”, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam rīcības virziena R3.2.4.“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.172 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mūzikā, materiāltehniskais aprīkojums”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.118 „Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā”, Valsts kultūrkapitāla fonda 2017.gada 20.aprīļa vēstuli Nr.2017-1-MDM-M02007-P “Par konkursa rezultātiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – Jūrmalas Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, uzlabojot akordeona spēles programmas audzēkņu konkurētspēju valsts un starptautiskos konkursos.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. iegādāts 1 jauns akordeons, lai nodrošinātu iespēju kvalitatīvi apgūt kolektīvo muzicēšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas akordeona spēles programmas audzēkņiem;

3.2. paaugstināta akordeona spēles programmas audzēkņu konkurētspēja valsts un starptautiskos konkursos kvalitatīva instrumenta pieejamības dēļ;

3.3. veicināta izglītotas un zinošas kultūras pasākumu mērķauditorijas veidošana.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 25.maija līdz 2017.gada 1.septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 2 400.00 EUR (divi tūkstoši četri simti EUR un 00 centi), kur Valsts kultūrkapitālā fonda finansējums ir 100%, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Uzdot Jūrmalas Mūzikas vidusskolai organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Valsts kultūrkapitāla fondu.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Mūzikas vidusskolai.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.291

(protokols Nr.10, 11.punkts)

Projekta

“Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Mūzikas vidusskola

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 2 400.00 EUR.

Pozīcija / gads

2017.gads /budžeta gads

201_.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

2 400

2 400

0

2 400

0

2 400

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

2 400

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no Valsts Kultūrkapitāla fonda finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

2 400

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

2 400

2 400

2 400

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

2 400

2 400

0

2 400

0

2 400

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

2 400

2 400

2 400

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

2 400

0

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

0

2 400

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF