Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2018.gada 22.novembra 597.lēmumu

2017.gada 9.jūnijāNr. 303

protokols Nr. 10, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra
lēmumā Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 78.panta ceturtās daļas un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” noteiktās prasības, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Izveidot komisiju iesniegto pirkuma līgumu izvērtēšanai šādā sastāvā:

1.1. Izpilddirektors;

1.2. Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;

1.3. Budžeta nodaļas vadītājs;

1.4. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks;

1.5. Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais juriskonsults, atbilstoši nodaļas vadītāja norādījumam.

1.6. Priekšsēdētāja biroja priekšsēdētāja palīgs."

2. Izteikt 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes vadītājam:”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF