Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 02.02.2017. Stājas spēkā 03.02.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.marta 15.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 12.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 5. punkts

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā personas var iebraukt ar autotransporta līdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un motocikliem (turpmāk – transportlīdzekļi) īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk ‑ īpaša režīma zona Jūrmalā); Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

1.2. kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru, atvieglojumus un atbrīvojumus no nodevas;

1.3. kārtību, kādā izsniedz un anulē speciālās caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – caurlaides);

1.4. atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumu mērķis ir ierobežot tranzīta satiksmi caur Jūrmalas pilsētas teritoriju un veicināt videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu. No nodevas samaksas iekasētos līdzekļus uzskaita pilsētas pamatbudžetā un izlieto tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai.

3. Noteikumi neattiecas uz elektromobiļiem.

II. Transportlīdzekļu iebraukšanas kārtība un iebraukšanas kārtības kontrole īpaša režīma zonā Jūrmalā

4. Īpašā režīma zonu transportlīdzekļu iebraukšanai Jūrmalā nosaka Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā.

5. Laika periodā no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim transportlīdzekļiem atļauts iebraukt īpaša režīma zonā Jūrmalā, ja iebraukšanas dienā saņemta caurlaide, izņemot šo noteikumu 20.punktā noteiktos gadījumus. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

6. Noteikumos noteiktajos gadījumos caurlaidi izsniedz pēc nodevas samaksas. Jūrmalas pilsētas dome var noteikt maksu par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi, ja persona, kas vēlas saņemt caurlaidi, ir atbrīvota no nodevas samaksas. Maksas apmērs nepārsniedz administratīvos izdevumus.

7. Lai informētu transportlīdzekļu vadītājus, pirms iebrauktuvēm īpašā režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – kontrolpunkti) saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām uzstāda attiecīgas zīmes.

8. Kontrolpunktos un īpaša režīma zonā, ņemot vērā satiksmes intensitāti un tehniskās iespējas, uzstāda: Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

8.1. dienas caurlaides apmaksas aparātus;

8.2. tehniskos līdzekļus – videotehniskās kontroles ierīces, kuras izmanto pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli.

9. Lai nodrošinātu transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā kārtības ievērošanu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība izmanto Jūrmalas pilsētas transportlīdzekļu kontroles informācijas sistēmu (turpmāk — informācijas sistēma). Informācijas sistēmā uzkrāj un apstrādā datus, kas nepieciešami transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā ievērošanas kontrolei.

III. Nodevas objekts, maksātāji un piemērošanas periods

10. Nodevu maksā par transportlīdzekļa iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā.

11. Nodevu maksā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai vadītājs.

12. Nodevu piemēro par periodu no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim

IV. Nodevas likmes, atvieglojumi un maksāšanas kārtība

13. Nodevu nosaka šādā apmērā: Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

13.1. vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma 2,00 euro;

13.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (ieskaitot) bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

13.2.1. septiņām dienām 10,00 euro;

13.2.2. trīsdesmit dienām 31,00 euro;

13.2.3. deviņdesmit dienām 55,00 euro;

13.2.4. nodevas periodam 107,00 euro;

13.3. transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

13.3.1. septiņām dienām 12,00 euro;

13.3.2. trīsdesmit dienām 43,00 euro;

13.3.3. deviņdesmit dienām 110,00 euro;

13.3.4. nodevas periodam 213,00 euro.

14. Nodevas atvieglojumu no šo noteikumu 13.2.4. apakšpunktā noteiktās nodevas likmes par personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošu transportlīdzekli ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām vai vienu lietošanā esošo transportlīdzekli ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām saskaņā ar 1.pielikumu ir tiesīga saņemt: Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

14.1. persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

14.2. persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

14.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks;

14.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks;

14.5. Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kas veic darba pienākumus Jūrmalas pilsētas teritorijā; Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

14.6. Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks;

14.7. Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, vai šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks;

14.8. valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, vai šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks;

14.9. persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā;

14.10. bērna vecāks, ja bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību izglītības iestādē, kas atrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā; Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

14.11. reliģiskā organizācija, kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks;

14.12. persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni).

15. Nodevas atvieglojuma apmērs un saņemšanas ierobežojumi noteikti 1.pielikumā.

16. Nodevas atvieglojuma piemērošanas gadījumā, ja nodevu maksā, sākot ar kalendārā gada 1.jūliju, tās apmēru samazina par 50%, izņemot šo noteikumu 14.1. un 14.3.apakšpunktā noteiktos gadījumus. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

17. Nodevu var maksāt: Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

17.1. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību;

17.2. veicot tiešsaistes maksājumus;

17.3. dienas caurlaides apmaksas aparātā (tikai nodevu vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma) skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;

17.4. skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Jūrmalas pilsētas domē;

17.5. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībās. Struktūrvienību sarakstu, kurās pieejams šāds pakalpojums, publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā.

18. Ja personai ir tiesības saņemt gan nodevas atvieglojumu, gan nodevas atbrīvojumu, personai piemēro nodevas atbrīvojumu. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

19. Caurlaides neizmantošanas vai anulēšanas gadījumā samaksāto nodevu neatmaksā.

V. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas

20. Nodevu nemaksā un bez caurlaides īpaša režīma zona Jūrmalā var iebraukt valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk - Ceļu satiksmes drošības direkcija) reģistrētie: Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

20.1. transportlīdzekļi, kas pielāgoti vadītājam invalīdam;

20.2. operatīvie transportlīdzekļi;

20.3. specializēto dienestu (Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Drošības policija) transportlīdzekļi un avārijas dienestu transportlīdzekļi, kuriem piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss; Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

20.4. ārvalstu diplomātiskā korpusa transportlīdzekļi;

20.5. valsts policijas, Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības, Militārās policijas, Saeimas, Ministru kabineta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un prokuratūras īpašumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi; Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

20.6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu īpašumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi.

21. Nodevu nemaksā, ja iebraukšanas dienā īpaša režīma zonā Jūrmalā saņemta caurlaide: Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

21.1. par fiziskajai personai īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šīs personas vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai citas valsts transportlīdzekļu reģistrā, ja:

21.1.1. persona ir deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā;

21.1.2. personai piederošais nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas pilsētā;

21.1.3. nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots personai lietošanā, lai to izmantotu dzīvošanai, pamatojoties uz dzīvojamo telpas īres līgumu vai persona uz līguma pamata lieto izglītības iestādes dienesta viesnīcas dzīvojamās telpas. Atbrīvojumu no nodevas samaksas nepiešķir, ja persona, kurai pieder nekustamais īpašums, nav reģistrēta komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, kā arī nav paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības veikšanu; Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

21.1.4. nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām, ir nodots lietošanā personai, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību;

21.1.5. persona nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā ieguvusi valdījumā un tas paredzēts dzīvošanai, kā arī persona lietojumā un valdījumā Jūrmalas pilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;

21.2. par juridiskajai personai, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese reģistrēta Jūrmalas pilsētā, īpašumā vai turējumā esošo transportlīdzekli;

21.3. par transportlīdzekli, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus, kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

21.4. par transportlīdzekli, kas pārvadā fiziskas personas uz ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēto Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādi, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi, ja pārvadājums ir saistīts ar ārstniecības pakalpojuma saņemšanu;

21.5. par transportlīdzekļiem, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus (sabiedriskais transports);

21.6. par pārvadātāja īpašumā vai turējumā reģistrētajiem taksometriem, kuriem pārvadātājs ir saņēmis licences kartītes pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

21.7. par atkritumu apsaimniekotājam, ar kuru Jūrmalas pilsētas domei ir spēkā esošs pakalpojuma līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem - kravas atkritumvedējiem; Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

21.8. par transportlīdzekļiem, ja to atbrīvojums no nodevas maksāšanas ir paredzēts starptautiskajos līgumos. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

21.9. par fiziskajai personai, kurai ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šīs personas vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Papildināts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

22. Ja persona atbilst šo noteikumu 21.1.1 .- 21.1.5 .apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, no nodevas samaksas atbrīvo vienu šīs personas lietošanā esošo Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēto transportlīdzekli, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

22.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēta atzīme, ka par transportlīdzekli ir veikta uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksa;

22.2. Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz šīs personas vārda nav reģistrēti īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi un personai ir derīga vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli.

VI. Caurlaides veidi, derīguma termiņš un izsniegšanas kārtība

23. Caurlaide ir elektronisks ieraksts informācijas sistēmā, kuram piešķirts identifikācijas numurs. Caurlaidi izsniedz uz konkrētu transportlīdzekli un tā ir derīga no nodevas vai maksas pakalpojuma (ja piemērojams) apmaksas dienas plkst.00.00 vai norādītā caurlaides derīguma sākuma datuma plkst.00.00. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

24. Ir šādi caurlaides veidi: Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

24.1. dienas caurlaide – izsniedz pēc šo noteikumu 13.1. apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā attiecīgajā dienā no 00.00 līdz 23.59. Ja nodevas samaksa veikta pēc plkst.00.00, uzskata, ka nodeva samaksāta un caurlaide saņemta par attiecīgo dienu;

24.2. septiņu dienu caurlaide – izsniedz pēc šo noteikumu 13.2.1. vai 13.3.1. apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā septiņas dienas pēc kārtas; Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

24.3. trīsdesmit dienu caurlaide – izsniedz pēc 13.2.2. vai 13.3.2. apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā trīsdesmit dienas pēc kārtas. Nodevas maksātājam ir tiesības ne vairāk kā 1 reizi caurlaides derīguma periodā pārreģistrēt caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

24.3.1 deviņdesmit dienu caurlaide - izsniedz pēc 13.2.3. vai 13.3.3. apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā deviņdesmit dienas pēc kārtas. Nodevas maksātājam ir tiesības ne vairāk kā 2 reizes caurlaides derīguma periodā pārreģistrēt caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas; Papildināts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

24.4. perioda caurlaide – izsniedz pēc 13.2.4. vai 13.3.4. apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga vienam nodevas periodam. Nodevas maksātājam vai personai, kurai piemērots nodevas atvieglojums, ir tiesības ne vairāk kā 2 reizes nodevas periodā pārreģistrēt perioda caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

24.5. terminētā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5., 21.3., 21.4., 21.7., 21.8. vai 21.9. apakšpunktu. Terminētā caurlaide derīga laika periodā, kurā šo noteikumu 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5., 21.7., 21.8. vai 21.9. apakšpunktā minētajai personai ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas. Ja līgumā vai citā dokumentā, uz kura pamata personu atbrīvo no nodevas samaksas, nav norādīts tā darbības termiņš vai tas ir garāks par nodevas periodu, caurlaidi izsniedz vienam nodevas periodam. Personai, kura atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3. vai 21.4. apakšpunktu, izsniedz terminēto caurlaidi uz konkrētu dienu. Šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētajai personai ar invaliditāti ir tiesības reģistrēt terminēto caurlaidi vienam nodevas periodam vienam šīs personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

24.6. pastāvīgā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.1.1., 21.1.2. vai 21.2. apakšpunktu, derīga periodā, kurā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas. Ja caurlaidi izsniedz fiziskās personas lietošanā esošam transportlīdzeklim vai citas valsts transportlīdzekļu reģistrā reģistrētam transportlīdzeklim, caurlaide ir derīga vienam nodevas periodam, ja šajā laikā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas;

24.7. automātiskā elektroniskā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.5., vai 21.6.apakšpunktu, derīga periodā, kurā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

25. Perioda caurlaidi ar nodevas atvieglojumu, terminēto un pastāvīgo caurlaidi uzskata par personificēto caurlaidi. Personificētās caurlaides saņemšanai persona iesniedz pieteikumu šo noteikumu VII nodaļā noteiktajā kārtībā.

26. Informācijas sistēma, veicot datu apmaiņu, pēc stāvokļa uz katra gada 1.martu identificē personas, kuras atbilst šo noteikumu 21.1.1., 21.1.2. un 21.2. apakšpunktā minētajiem kritējiem. Ja identificētajai personai ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas, pastāvīgo caurlaidi Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētajiem īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem informācijas sistēmā reģistrē bez personas pieteikuma līdz katra gada 15.martam. Personas pienākums pirms iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā ir pārliecināties par caurlaides derīgumu pašvaldības tīmekļa vietnē vai Jūrmalas pilsētas domes nodrošināto elektronisko pakalpojumu tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.jurmala.lv (turpmāk – e-pakalpojums). Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

26.1 Informāciju par šo noteikumu 26. punktā minētajām pastāvīgajām caurlaidēm izmaiņu gadījumā var aktualizēt: Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

26.11. informācijas sistēma, veicot datu apmaiņu;

26.12. persona, izmantojot e-pakalpojumu;

26.13. persona, vēršoties Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā.

27. Caurlaides (izņemot automātisko elektronisko caurlaidi) saņemšanai un pārreģistrācijai persona var izmantot e-pakalpojumu vai vērsties Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Šo noteikumu 24.1.‑24.4. apakšpunktā minēto caurlaižu (bez nodevas atvieglojuma) saņemšanai persona var vērsties arī Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībās atbilstoši šo noteikumu 17.5. apakšpunktam. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

28. Ja e-pakalpojumu izmanto personificētās caurlaides saņemšanai, persona aizpilda speciālu tiešsaistes formu, autentifikācijai izmantojot tīmekļa vietnē epakalpojumi.jurmala.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus. E-pakalpojums pieejams Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

29. Personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3.apakšpunktu, uzrādot dokumentus, kas pamato tiesības saņemt atbrīvojumu no nodevas samaksas, pieteikties terminētās caurlaides saņemšanai var arī Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībā vai iestādē. Struktūrvienību un iestāžu sarakstu, kurās pieejams šāds pakalpojums, publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

30. Personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.4. apakšpunktu, pieteikumu terminētās caurlaides saņemšanai iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu. Pieteikumu elektroniski apstiprina ārstniecības iestāde, kura personai sniegs ārstniecības pakalpojumu un ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi par e-pakalpojumu sistēmas izmantošanu. Informāciju par šādām ārstniecības iestādēm publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā.

30.1 Personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.9.apakšpunktu, pieteikumu terminētās caurlaides saņemšanai iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, uzrādot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības oriģinālu. Ja persona, iesniedzot pieteikumu, piekrīt personas datu turpmākai apstrādei, turpmākajos nodevas periodos caurlaidi Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētajiem šīs personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem informācijas sistēmā reģistrē bez pieteikuma. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

31. Caurlaides (izņemot automātisko elektronisko caurlaidi) izsniegšanu (pārreģistrāciju) pamato informācijas sistēmas elektronisks apliecinājums, ja persona izmanto e-pakalpojumu, vai šī apliecinājuma izdruka, ja caurlaidi saņem Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai citā Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībā. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

32. Caurlaides izsniegšanas (pārreģistrācijas) elektronisks apliecinājums (tā izdruka) satur šādu informāciju:

32.1. caurlaidei piešķirto identifikācijas numuru informācijas sistēmā;

32.2. caurlaides veidu;

32.3. transportlīdzekļa, kuram izsniegta caurlaide, valsts reģistrācijas numuru;

32.4. caurlaides derīguma termiņu;

32.5. personas, kura pieprasīja personificēto caurlaidi, datiem (vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukumus un reģistrācijas numurs);

32.6. caurlaides izsniegšanas tiesisko pamatojumu;

32.7. veikto nodevas vai maksas par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi samaksu (ja piemērojams);

32.8. Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

33. Dienas caurlaides izsniegšanu atkarībā no izvēlētā nodevas samaksas veida pamato dienas caurlaides apmaksas aparāta čeks, maksājumu pakalpojumu sniedzēja paziņojums vai šo noteikumu 32. punktā minētais elektronisks apliecinājums. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

34. Automātisko elektronisko caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē:

34.1. transportlīdzekļiem, kuriem ir izsniegta licences kartīte pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

34.2. transportlīdzekļiem, kuriem Jūrmalas pilsētas dome izsniedza licences kartītes regulāro pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

34.3. transportlīdzekļiem, kuriem saskaņā ar Autotransporta direkcijas sniegto informāciju ir izsniegtas licences kartītes un kuri veic regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem ar apstiprinātajām pieturvietām Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

34.4. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

35. Persona var pārliecināties par izsniegtās caurlaides (izņemot dienas caurlaidi) derīguma termiņu pašvaldības tīmekļa vietnē, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

VII. Pieteikuma iesniegšana un izskatīšana personificētās caurlaides saņemšanai

36. Pieteikumā pastāvīgās caurlaides saņemšanai norāda:

36.1. personas, kurai ir tiesības uz atbrīvojumu, datus (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs);

36.2. datus par transportlīdzekli (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības numurs). Ja pastāvīgo caurlaidi saņem uz citas valsts transportlīdzekļu reģistrā reģistrēto transportlīdzekli, persona Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā uzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu;

36.3. vadītāja apliecības numuru, ja caurlaidi saņem uz personas lietošanā esošo transportlīdzekli atbilstoši šo noteikumu 22.2. apakšpunktam. Ja vadītāja apliecība nav reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā, persona Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā uzrāda tās oriģinālu.

37. Ja pastāvīgās caurlaides saņemšanai persona personīgi vēršas Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, tā var nenoformēt pieteikumu kā dokumentu, bet uzrādīt personas apliecinošo dokumentu (juridiskās personas pārstāvim arī pārstāvību apliecinošo dokumentu) un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu. Ja saskaņā ar šo noteikumu 22.2. apakšpunktu caurlaidi saņem uz lietošanā esošo transportlīdzekli, persona papildus uzrāda vadītāja apliecības oriģinālu, ja tā nav reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

38. Izskatot pieteikumu pastāvīgās caurlaides saņemšanai, atbildīgais darbinieks, informācijas sistēmā tiešsaistē pārbauda personas tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas.

39. Pieteikumā perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai norāda:

39.1. personas, kurai ir tiesības uz atvieglojumu vai atbrīvojumu no nodevas samaksas, datus (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs);

39.2. datus par transportlīdzekli (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības numurs);

39.3. tiesisko pamatu caurlaides saņemšanai;

39.4. papildus informāciju saskaņā ar 2.pielikumu;

39.5. pasta vai elektroniskā pasta adresi informācijas nosūtīšanai par caurlaides anulēšanu saskaņā ar šo noteikumu 45.9. apakšpunktu. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

40. Pieteikumam perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai pievieno dokumentus saskaņā ar 2.pielikumu.

41. Iesniedzot pieteikumu perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai, persona ar savu parakstu apliecina iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī šo noteikumu 21.1.3. un 21.1.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā piekrīt iesniegtās informācijas par īpašuma lietošanu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam.

42. Jūrmalas pilsētas dome pieteikumā norādītās informācijas pārbaudei ir tiesīga no pieteikuma iesniedzēja vai citas institūcijas pieprasīt papildu informāciju, ja:

42.1. transportlīdzeklis nav reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

42.2. transportlīdzeklis vai īpašums ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai.

43. Jūrmalas pilsētas dome izskata pieteikumu perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai piecu darba dienu laikā no pieteikuma vai papildu informācijas, ja tāda ir pieprasīta, saņemšanas. Ja pieteikumu iesniedz persona, kas ir atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3. apakšpunktu, caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē pēc pieteikuma saņemšanas. Personai, kas ir atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.4. apakšpunktu, caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē pēc ārstniecības iestādes apstiprinājuma saņemšanas.

44. Caurlaidi neizsniedz, ja persona neatbilst šo noteikumu prasībām (tai nav tiesību uz nodevas samaksas atvieglojumu vai atbrīvojumu), pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija, nav samaksāta nodeva vai maksa par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi (ja piemērojams).

44.1 Informāciju par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu nosūta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja pieteikumā elektroniskā pasta adrese nav norādīta vai norādīta nepareizi, informāciju par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem var saņemt Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai e-pakalpojumu sistēmā. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

VIII. Caurlaides anulēšana

45. Personificēto un automātisko elektronisko caurlaidi anulē šādos gadījumos:

45.1. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, ir noņemts no uzskaites, atsavināts vai pārtraukta tā reģistrācija, nododot speciālas nozīmes numura zīmes;

45.2. transportlīdzeklim, uz kuru izsniegta caurlaide, piemērots aizliegums izmantot to ceļu satiksmē;

45.3. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, zaudējis īpašu statusu, kas dod tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas vai šīs tiesības zudušas transportlīdzekļa turētāja izmaiņu rezultātā; Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

45.4. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, izgājis no īpašnieka vai lietotāja valdījuma citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

45.5. fiziskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir mirusi;

45.6. juridiskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir likvidēta;

45.7. persona ir zaudējusi tiesības uz nodevas samaksas atvieglojumu vai atbrīvojumu;

45.8. persona, kurai izsniegta caurlaide, ir lūgusi to anulēt;

45.9. personas pieteikumā caurlaides saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija.

46. Caurlaidi anulē šādā kārtībā:

46.1. šo noteikumu 45.1. ‑ 45.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar attiecīgo notikumu reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

46.2. šo noteikumu 45.5. ‑ 45.8. apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar nākamo dienu pēc attiecīgo notikumu reģistrācijas vai nosacījumu, kas pastāvēja caurlaides izsniegšanas brīdī, izmaiņām;

46.3. šo noteikumu 45.9. apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar tās izsniegšanas brīdi, informāciju nosūtot uz personas pasta vai elektroniskā pasta adresi, kuru tā norādīja savā pieteikumā caurlaides saņemšanai.

47. Šo noteikumu 45.1.‑45.7. apakšpunktā minētajos gadījumos caurlaidi anulē informācijas sistēma. Persona var iegūt informāciju par caurlaides anulēšanu e-pakalpojumu sistēmā, ja anulēta caurlaide transportlīdzeklim, kas reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā, vai pašvaldības tīmekļa vietnē atbilstoši šo noteikumu 35. punktam. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

IX. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu un kompetence administratīvā pārkāpuma procesā
Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

48. Par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā bez caurlaides, kuras nepieciešamību nosaka šie noteikumi, piemēro naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai desmit naudas soda vienību apmērā. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

49. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu 48.punktā minēto pārkāpumu veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

X. Noslēguma jautājumi

50. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.28 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

51. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.32 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

Nodevas atvieglojuma apmērs un saņemšanas ierobežojumi

Nr. p.k.

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu

Atvieglojuma apmērs %, ja persona ir transportlīdzekļa

īpašnieks, valdītājs vai turētājs

lietotājs

1.

persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā

90

atvieglojumu nepiešķir

2.

persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā

75

atvieglojumu nepiešķir

3.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks

90

75

4.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks

75

50

5.

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kas veic darba pienākumus Jūrmalas pilsētas teritorijā Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

75

50

6.

Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks

75

50

7.

Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij

50

50

8.

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, darbinieks

50

30

9.

valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā

50

50

10.

valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, darbinieks

50

30

11.

persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā

50

30

12.

bērna vecāks, ja bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību izglītības iestādē, kas atrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

50

30

13.

reliģiskā organizācija, kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks

50

50

14.

persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)

50

502.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

Pieteikumā papildus norādāmās informācijas un pievienojamo dokumentu saraksts

Caurlaides veids

Nr. p.k.

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu vai atbrīvojumu

Pieteikumā papildus norādāmā informācija

Pieteikumam pievienojamais dokuments

perioda caurlaide ar atvieglojumu

1.

persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā

- laulātā vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums (ja personas kods nav piešķirts);

- īpašuma adrese;

- īpašuma kadastra numurs

2.

persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā

- ģimenes locekļa (bērns, vecāks) vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums (ja personas kods nav piešķirts);

- īpašuma adrese;

- īpašuma kadastra numurs

3. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

4. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

5. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kas veic darba pienākumus Jūrmalas pilsētas teritorijā Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

- līguma kopija par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu (ja to nav iesniegusi iestādes pilnvarotā persona) Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

6.

Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks

- sporta kluba nosaukums un reģistrācijas numurs;

- licences numurs, datums, izdevējs un licences derīguma termiņš;

- bērna vārds, uzvārds, personas kods (ja pieteikumu iesniedz vecāks)

- izziņa no sporta kluba;

- licences kopija vai norāde uz interneta vietni, kur informācija par izsniegto licenci ir publiski pieejama Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

7.

Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij

8. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, darbinieks

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

9.

valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā

10. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, darbinieks

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

11. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku (ja pieteikumu iesniedz darbinieks)

izziņa no mācību iestādes (ja nav iesniegta iestādes pilnvarotās personas autorizēta elektroniskā informācija par iestādes darbiniekiem strukturizētā veidā)

12.

bērna vecāks, ja bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību izglītības iestādē, kas atrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

- bērna vārds, uzvārds, personas kods;

- izglītības iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs

izziņa no mācību iestādes

13. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

reliģiskā organizācija, kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks

- organizācijas nosaukums un reģistrācijas numurs (ja pieteikumu iesniedz organizācijas darbinieks);

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku (ja pieteikumu iesniedz organizācijas darbinieks)

- apliecinājums, ka organizācija veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā;

14.

persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)

bērna vārds, uzvārds, personas kods

lēmuma kopija par aizbildnībā esošiem vai audžuģimenē ievietotiem bērniem (ja piemērojams)

terminētā caurlaide

15.

persona, kurai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots personai lietošanā, lai to izmantotu dzīvošanai, pamatojoties uz dzīvojamo telpas īres vai patapinājuma līgumu vai persona uz līguma pamata lieto izglītības iestādes dienesta viesnīcas dzīvojamās telpas; Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

- īpašuma adrese;

- īpašuma kadastra numurs;

- ēkas, telpas, zemes platība;

- izīrētāja vai patapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;

- laika periods, kurā īpašums atradīsies personas lietošanā

īres vai patapinājuma līguma kopija

16.

persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību un kurai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā personai, ir nodots lietošanā, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām

- īpašuma adrese;

- īpašuma kadastra numurs;

- ēkas, telpas, zemes platība;

- pilnvarotāja vārds, uzvārds, personas kods, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;

- laika periods, kurā īpašums atradīsies personas lietošanā

dokumenta par īpašuma pārvaldīšanu, apsaimniekošanu kopija

17.

persona, kura nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā ieguvusi valdījumā un tas paredzēts dzīvošanai, kā arī persona lietojumā un valdījumā Jūrmalas pilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai

- īpašuma adrese;

- īpašuma kadastra numurs;

- ēkas, telpas, zemes platība;

- lietojuma vai valdījuma tiesību devēja vārds, uzvārds, personas kods, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;

- laika periods, kurā īpašums atradīsies personas valdījumā vai lietošanā

dokumenta par īpašuma valdījuma vai lietojuma tiesībām kopija

18.

persona, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

- personas ar invaliditāti vārds, uzvārds, personas kods;

- invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes numurs vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņas datums un numurs (ja personai ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai)

19.

persona, kas pārvadā fiziskas personas uz ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēto Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādi, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi, ja pārvadājums ir saistīts ar ārstniecības pakalpojuma saņemšanu

- personas, kura apmeklē ārstniecības iestādi, vārds, uzvārds, personas kods;

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- apmeklējuma datums un laiks

-

20. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru Jūrmalas pilsētas domei ir spēkā esošs pakalpojuma līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

-

-

21. Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

persona, kurai ir tiesības lietot transportlīdzekli, kas atbrīvots no nodevas maksāšanas saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem

atsauce uz starptautisko līgumu, saskaņā ar kuru transportlīdzeklis ir atbrīvots no nodevas maksāšanas

-

22. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

persona, kurai ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības numurs (uzrādot apliecības oriģinālu)

-PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām ” 12.panta pirmās daļas 6. punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11. punktu.

Noteikumi nosaka:

- kārtību, kādā personas var iebraukt ar autotransporta līdzekļiem un motocikliem (turpmāk – transportlīdzekļi) īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

- kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru, atvieglojumus un atbrīvojumus no nodevas;

- kārtību, kādā izsniedz un anulē speciālās caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – caurlaides);

- atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

Noteikumu mērķis ir ierobežot tranzīta satiksmi caur Jūrmalas pilsētas teritoriju un veicināt videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.28 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” un tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.32 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Noteikumu izstrāde ir saistīta ar pastāvošā tiesiskā regulējuma trūkumiem (piemēram, nodevu nepiemēro motocikliem “papīra” caurlaižu novietošanas problēmu dēļ, caurlaidi iespējams saņemt tikai Jūrmalas pilsētas domē vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kas ir papildu slogs gan komersantiem un fiziskām personām, gan institūcijām) un nepieciešamību modernizēt caurlaižu sistēmu, izmantojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus.

Plānotie ieguvumi, piemērojot noteikumus:

- pastāv tiesisks pamats Jūrmalas pilsētas transportlīdzekļu kontroles informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) izmantošanai, lai nodrošinātu transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā kārtības ievērošanu;

- ieviestas elektroniskās caurlaides, ko nav iespējams pazaudēt vai sabojāt;

- caurlaižu iegāde un nodevas maksājumu veikšana iespējama Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnēs, neapmeklējot Jūrmalas pilsētas domi vai citas iestādes;

- automātiskā caurlaižu reģistrēšana informācijas sistēmā atsevišķām fizisko un juridisko personu kategorijām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas;

- ir nodrošināta iespēja pašvaldības tīmekļa vietnē pārliecināties par caurlaides derīguma termiņu;

- efektīva transportlīdzekļu kontrole, ko nodrošina videotehniskās kontroles ierīces un datu apmaiņa ar valsts reģistriem, identificējot gadījumus, kad caurlaide ir anulējama.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tā kā noteikumi paredz nodevas maksāšanu par perioda caurlaidi par katru transportlīdzekli, kā arī ņemot vērā videotehniskās kontroles ierīču uzstādīšanas preventīvo efektu, plānots, ka 2017.gadā ieņēmumi palielināsies par aptuveni 200 000 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumos paredzēts atbrīvojums no nodevas samaksas juridisko personu, kuru juridiskā adrese reģistrēta Jūrmalas pilsētā, īpašumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem, kam ir pozitīva ietekme uz komercdarbības vidi.

Tāpat tiek mazināts administratīvais slogs mēneša un perioda caurlaižu iegādei, jo noteikumi paredz iespēju izmantot e-pakalpojumu caurlaides iegādei un nodevas maksājuma veikšanai.

Vienlaikus noteikumi neparedz iespēju iegādāties caurlaidi ar norādi “uzrādītājam”, kas ir saistīts ar pāreju uz elektroniskajām caurlaidēm un kontroles tehniskajiem risinājumiem un kas var negatīvi ietekmēt citās administratīvajās teritorijās reģistrētos komersantus, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus Jūrmalā. Līdz ar to katram transportlīdzeklim būs nepieciešams iegādāties caurlaidi, izvēloties atbilstošāku veidu (vienreizējai iebraukšanai, mēneša vai perioda caurlaidi). Lai mazinātu izmaiņu negatīvu ietekmi, noteikumos ir paredzēta iespēja 2 reizes nodevas periodā pārreģistrēt perioda caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Paredzēts samazināt administratīvo procedūru skaitu, jo atsevišķām fizisko un juridisko personu kategorijām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas, caurlaides tiks reģistrētas automātiski. Tāpat automātiski tiks identificēti no nodevas samaksas atbrīvotie transportlīdzekļi, kas pielāgoti vadītajām invalīdam, operatīvie transportlīdzekļi, avārijas dienestu, specializēto dienestu, ārvalstu diplomātiskā korpusa, atsevišķu valsts iestāžu transports u.c.

Lai samazinātu administratīvo slogu caurlaides saņemšanai uz fiziskās personas lietošanā esošo darba automašīnu, ir paredzēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā pārliecināties par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksu. Tādējādi darba devēji tiks atbrīvoti no pienākuma darba ņēmējam izsniegt pilnvaru transportlīdzekļa lietošanai privātām vajadzībām. Savukārt darba ņēmējam, aizpildot pieteikumu caurlaides saņemšanai, nebūs nepieciešams pievienot papildu dokumentus. Tā kā šajā gadījumā nepieciešamo informāciju var iegūt tiešsaistē valsts reģistros, caurlaides izsniegšana notiek uzreiz pēc datu pārbaudes, tādējādi samazinot laika un resursu patēriņu gan klientam, gan Jūrmalas pilsētas domei.

Ir paredzēts nodrošināt e-pakalpojumus caurlaides iegādei un nodevas maksājuma veikšanai, caurlaides pārreģistrācijai un pieteikumu iesniegšanai. Līdz ar to personām nebūs obligāti klātienē jāapmeklē Jūrmalas pilsētas dome caurlaides saņemšanai.

Noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. Par noteikumu neievērošanu paredzēts piemērot administratīvo sodu piecdesmit euro apmērā.

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var vērsties Jūrmalas pilsētas domē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas, jo saistošo noteikumu regulējums samazina administratīvo slogu privātpersonām.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe