Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 02.02.2017. Stājas spēkā 03.02.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 29.jūnija 13.saistošajiem noteikumiem

2017.gada 12.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 5. punkts

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem
Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā personas var iebraukt ar autotransporta līdzekļiem un motocikliem (turpmāk – transportlīdzekļi) īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk ‑ īpaša režīma zona Jūrmalā); Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

1.2. kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru, atvieglojumus un atbrīvojumus no nodevas;

1.3. kārtību, kādā izsniedz un anulē speciālās caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – caurlaides);

1.4. atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumu mērķis ir ierobežot tranzīta satiksmi caur Jūrmalas pilsētas teritoriju un veicināt videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu. No nodevas samaksas iekasētos līdzekļus uzskaita pilsētas pamatbudžetā un izlieto tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai. Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

3. Noteikumi neattiecas uz elektromobiļiem.

II. Transportlīdzekļu iebraukšanas kārtība un iebraukšanas kārtības kontrole īpaša režīma zonā Jūrmalā

4. Īpašā režīma zonu transportlīdzekļu iebraukšanai Jūrmalā nosaka Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā. Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

5. Laika periodā no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim transportlīdzekļiem atļauts iebraukt īpaša režīma zonā Jūrmalā pēc caurlaides saņemšanas, izņemot šo noteikumu 20. punktā noteiktos gadījumus. Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

6. Noteikumos noteiktajos gadījumos caurlaidi izsniedz pēc nodevas samaksas. Jūrmalas pilsētas dome var noteikt maksu par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi, ja persona, kas vēlas saņemt caurlaidi, ir atbrīvota no nodevas samaksas. Maksas apmērs nepārsniedz administratīvos izdevumus. Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

7. Lai informētu transportlīdzekļu vadītājus, pirms iebrauktuvēm īpašā režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – kontrolpunkti) saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām uzstāda attiecīgas zīmes.

8. Kontrolpunktos un īpaša režīma zonā, ņemot vērā satiksmes intensitāti un tehniskās iespējas, var: Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

8.1. uzstādīt vienreizējās caurlaides apmaksas aparātus; Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

8.2. uzstādīt videotehniskās kontroles ierīces, kuras izmanto pārkāpumu fiksēšanai; Ir grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

8.3. nodrošināt dežurējošo personālu.

9. Lai nodrošinātu transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā kārtības ievērošanu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība izmanto Jūrmalas pilsētas transportlīdzekļu kontroles informācijas sistēmu (turpmāk — informācijas sistēma). Informācijas sistēmā uzkrāj un apstrādā datus, kas nepieciešami transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā ievērošanas kontrolei. Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

9.1 Ir papildināts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

III. Nodevas objekts, maksātāji un piemērošanas periods
Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

10. Nodevu maksā par transportlīdzekļa iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā.

11. Nodevu maksā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai vadītājs.

12. Nodevu piemēro par periodu no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim. Ir svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

IV. Nodevas likmes, atvieglojumi un maksāšanas kārtība

13. Nodevu nosaka šādā apmērā: Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

13.1. vienreizējai iebraukšanai 2,00 euro;

13.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (ieskaitot) bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

13.2.1. vienam mēnesim 31,00 euro;

13.2.2. periodam, kurā piemērojama nodeva, 107,00 euro;

13.3. transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

13.3.1. vienam mēnesim 43,00 euro;

13.3.2. periodam, kurā piemērojama nodeva, 213,00 euro.

14. Nodevas atvieglojumu no šo noteikumu 13.2.2. apakšpunktā noteiktās nodevas likmes par personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošu transportlīdzekli ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām vai vienu lietošanā esošo transportlīdzekli ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām saskaņā ar 1.pielikumu ir tiesīga saņemt: Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

14.1. persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

14.2. persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

14.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

14.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

14.5. Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks; Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

14.6. Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

14.7. Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, vai šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

14.8. valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, vai šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

14.9. persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

14.10. bērna vecumā līdz 18 gadiem, kurš mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību Jūrmalas izglītības iestādē, vecāks; Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

14.11. reliģiskā organizācija, kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks;

14.12. persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni).

15. Nodevas atvieglojuma apmērs un saņemšanas ierobežojumi noteikti 1.pielikumā.

16. Ja šo noteikumu 13.2.2. un 13.3.2. apakšpunktā noteikto nodevu maksā, sākot ar kalendārā gada 1.jūliju, tās apmēru samazina par 50%. Šis nosacījums attiecas arī uz nodevas samaksu ar atvieglojumu, izņemot šo noteikumu 14.1. un 14.3. apakšpunktā noteiktos gadījumus. Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

17. Nodevu par vienreizējo iebraukšanu (noteikumu 13.1. apakšpunkts) var maksāt: Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

17.1. skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī, ja kontrolpunktā uzstādīts vienreizējās caurlaides apmaksas aparāts;

17.2. izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu.

18. Nodevu par iebraukšanu Jūrmalā bez iebraukšanas reižu ierobežojuma (noteikumu 13.2. un 13.3. apakšpunkts) var maksāt: Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

18.1. skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Jūrmalas pilsētas domē;

18.2. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībās. Struktūrvienību sarakstu, kurās pieejams šāds pakalpojums, publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā;

18.3. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnēs.

19. Caurlaides neizmantošanas vai anulēšanas gadījumā samaksāto nodevu neatmaksā.

V. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas

20. Nodevu nemaksā un bez caurlaides īpaša režīma zona Jūrmalā var iebraukt: Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

20.1. transportlīdzekļi, kas pielāgoti vadītājam invalīdam;

20.2. operatīvie transportlīdzekļi;

20.3. avārijas un specializēto dienestu transportlīdzekļi; Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

20.4. ārvalstu diplomātiskā korpusa transportlīdzekļi;

20.5. valsts policijas, Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības, Saeimas, Ministru kabineta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un prokuratūras īpašumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi; Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 15.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

20.6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu īpašumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi. Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

21. Nodevu nemaksā, ja pirms iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā saņemta caurlaide: Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

21.1. par fiziskajai personai īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šīs personas vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai citas valsts transportlīdzekļu reģistrā, ja:

21.1.1. persona ir deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

21.1.2. personai piederošais nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas pilsētā; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

21.1.3. nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots personai lietošanā, lai to izmantotu dzīvošanai, pamatojoties uz dzīvojamo telpas īres vai patapinājuma līgumu. Atbrīvojumu no nodevas samaksas nepiešķir, ja persona, kurai pieder nekustamais īpašums, nav reģistrēta komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, kā arī nav paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības veikšanu; Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

21.1.4. nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām, ir nodots lietošanā personai, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību;

21.1.5. persona nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā ieguvusi valdījumā un tas paredzēts dzīvošanai, kā arī persona lietojumā un valdījumā Jūrmalas pilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

21.2. par juridiskajai personai, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese reģistrēta Jūrmalas pilsētā, īpašumā vai turējumā esošo transportlīdzekli; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

21.3. par transportlīdzekli, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus, kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

21.4. par transportlīdzekli, kas pārvadā fiziskas personas uz ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēto Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādi, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi, ja pārvadājums ir saistīts ar ārstniecības pakalpojuma saņemšanu; Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

21.5. par transportlīdzekļiem, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus (sabiedriskais transports);

21.6. par vieglajiem taksometriem, kuriem ir izsniegta licences kartīte pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Ir grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

21.7. Ir papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

21.8. Ir papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

21.9. Ir papildināts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

22. Ja persona atbilst šo noteikumu 21.1.1.- 21.1.5. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, no nodevas samaksas atbrīvo vienu šīs personas lietošanā esošo Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēto transportlīdzekli, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

22.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēta atzīme, ka par transportlīdzekli ir veikta uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksa;

22.2. Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz šīs personas vārda nav reģistrēti īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi un personai ir derīga vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli.

VI. Caurlaides veidi, derīguma termiņš un izsniegšanas kārtība

23. Caurlaide ir elektronisks ieraksts informācijas sistēmā, kuram piešķirts identifikācijas numurs. Caurlaidi izsniedz uz konkrētu transportlīdzekli. Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

24. Ir šādi caurlaides veidi: Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

24.1. caurlaide vienreizējai iebraukšanai – izsniedz pēc šo noteikumu 13.1. apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, īpaša režīma zonā Jūrmalā jāiebrauc vienas stundas laikā no caurlaides izsniegšanas; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

24.2. mēneša caurlaide (30 dienu) – izsniedz pēc 13.2.1. vai 13.3.1. apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga trīsdesmit dienas no norādītā caurlaides sākuma perioda; Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

24.3. perioda caurlaide – izsniedz pēc 13.2.2. vai 13.3.2. apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga periodā no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim. Transportlīdzekļa īpašniekam, valdītājam vai turētajam, vai personai, kurai piemērots nodevas atvieglojums, ir tiesības ne vairāk kā 2 reizes nodevas periodā pārreģistrēt perioda caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas; Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

24.3.1 Ir papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

24.4. terminētā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5., 21.3. vai 21.4. apakšpunktu. Terminētā caurlaide derīga laika periodā, kurā šo noteikumu 21.1.3., 21.1.4. vai 21.1.5.apakšpunktā minētajai personai ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas. Ja līgumā vai citā dokumentā, uz kura pamata personu atbrīvo no nodevas samaksas, nav norādīts tā darbības termiņš, caurlaidi izsniedz uz periodu no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim. Personai, kura atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3. vai 21.4. apakšpunktu, izsniedz terminēto caurlaidi uz konkrētu dienu; Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

24.5. pastāvīgā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.1.1., 21.1.2. vai 21.2. apakšpunktu, derīga periodā, kurā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas. Ja caurlaidi izsniedz fiziskās personas lietošanā esošam transportlīdzeklim vai citas valsts transportlīdzekļu reģistrā reģistrētam transportlīdzeklim, caurlaide ir derīga periodā no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim, ja šajā periodā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas; Ir grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

24.6. automātiskā elektroniskā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.5. vai 21.6. apakšpunktu, derīga periodā, kurā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas.

24.7. Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

25. Perioda caurlaidi ar nodevas atvieglojumu, terminēto un pastāvīgo caurlaidi uzskata par personificēto caurlaidi. Personificētās caurlaides saņemšanai persona iesniedz pieteikumu šo noteikumu VII nodaļā noteiktajā kārtībā. Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

25.1 Ir papildināts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

26. Informācijas sistēma, veicot datu apmaiņu, pēc stāvokļa uz katra gada 1.martu identificē personas, kuras atbilst šo noteikumu 21.1.1., 21.1.2. un 21.2. apakšpunktā minētajiem kritējiem. Ja identificētajai personai ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas, pastāvīgo caurlaidi Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētajiem īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem informācijas sistēmā reģistrē bez personas pieteikuma līdz katra gada 15.martam. Minētos datus informācija sistēma aktualizē 1 reizi mēnesī līdz nākošā mēneša 25.datumam. Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

26.1 Ir papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

27. Caurlaides (izņemot caurlaidi vienreizējai iebraukšanai un automātisko elektronisko caurlaidi) saņemšanai un caurlaides pārreģistrācijai persona izmanto Jūrmalas pilsētas domes nodrošināto elektronisko pakalpojumu tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.jurmala.lv (turpmāk – e-pakalpojums) vai vēršas Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Mēneša un perioda caurlaides (bez nodevas atvieglojuma) saņemšanai persona var vērsties arī Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībās atbilstoši šo noteikumu 18.2. apakšpunktam. Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

28. Ja e-pakalpojumu izmanto personificētās caurlaides saņemšanai, persona aizpilda speciālu tiešsaistes formu, autentifikācijai izmantojot tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.jurmala.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus. E-pakalpojums pieejams Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem. Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

29. Personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3. apakšpunktu, uzrādot dokumentus, kas pamato tiesības saņemt atbrīvojumu no nodevas samaksas, pieteikties terminētās caurlaides saņemšanai var arī kontrolpunktā, kurā nodrošināts dežurējošais personāls. Informāciju par šādiem kontrolpunktiem un to darba laiku publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā. Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

30. Personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.4. apakšpunktu, pieteikumu terminētās caurlaides saņemšanai iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu. Pieteikumu elektroniski apstiprina ārstniecības iestāde, kura personai sniegs ārstniecības pakalpojumu un ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi par e-pakalpojumu sistēmas izmantošanu. Informāciju par šādām ārstniecības iestādēm publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā. Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

30.1 Ir papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

31. Caurlaides (izņemot caurlaidi vienreizējai iebraukšanai un automātisko elektronisko caurlaidi) izsniegšanu (pārreģistrāciju) pamato informācijas sistēmas elektronisks apliecinājums, ja persona izmanto e-pakalpojumu, vai šī apliecinājuma izdruka, ja caurlaidi saņem Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai citā Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībā. Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

32. Caurlaides izsniegšanas (pārreģistrācijas) elektronisks apliecinājums (tā izdruka) satur šādu informāciju :

32.1. caurlaidei piešķirto identifikācijas numuru informācijas sistēmā;

32.2. caurlaides veidu;

32.3. transportlīdzekļa, kuram izsniegta caurlaide, valsts reģistrācijas numuru;

32.4. caurlaides derīguma termiņu;

32.5. personas, kura pieprasīja personificēto caurlaidi, datiem (vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukumus un reģistrācijas numurs);

32.6. caurlaides izsniegšanas tiesisko pamatojumu;

32.7. veikto nodevas vai maksas par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi samaksu (ja piemērojams);

32.8. unikālo references kodu. Ir svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

33. Caurlaides vienreizējai iebraukšanai izsniegšanu atkarībā no izvēlētā nodevas samaksas veida pamato vienreizējās caurlaides apmaksas aparāta čeks vai īsziņa no mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmas. Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

34. Automātisko elektronisko caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē:

34.1. transportlīdzekļiem, kuriem ir izsniegta licences kartīte pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

34.2. transportlīdzekļiem, kuriem Jūrmalas pilsētas dome izsniedza licences kartītes regulāro pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā; Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

34.3. transportlīdzekļiem, kuriem saskaņā ar Autotransporta direkcijas sniegto informāciju ir izsniegtas licences kartītes un kuri veic regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem ar apstiprinātajām pieturvietām Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

34.4. Ir papildināts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem Ir svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

35. Persona var pārliecināties par izsniegtās caurlaides (izņemot caurlaidi vienreizējai iebraukšanai) derīguma termiņu, izmantojot unikālā references koda nolasīšanas lietotni, vai pašvaldības tīmekļa vietnē, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru. Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

VII. Pieteikuma iesniegšana un izskatīšana personificētās caurlaides saņemšanai

36. Pieteikumā pastāvīgās caurlaides saņemšanai norāda:

36.1. personas, kurai ir tiesības uz atbrīvojumu, datus (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs);

36.2. datus par transportlīdzekli (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības numurs). Ja pastāvīgo caurlaidi saņem uz citas valsts transportlīdzekļu reģistrā reģistrēto transportlīdzekli, persona Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā uzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu; Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

36.3. vadītāja apliecības numuru, ja caurlaidi saņem uz personas lietošanā esošo transportlīdzekli atbilstoši šo noteikumu 22.2. apakšpunktam. Ja vadītāja apliecība nav reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā, persona Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā uzrāda tās oriģinālu. Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

37. Ja pastāvīgās caurlaides saņemšanai persona personīgi vēršas Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, tā var nenoformēt pieteikumu kā dokumentu, bet uzrādīt personas apliecinošo dokumentu (juridiskās personas pārstāvim arī pārstāvību apliecinošo dokumentu) un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu. Ja saskaņā ar šo noteikumu 22.2. apakšpunktu caurlaidi saņem uz lietošanā esošo transportlīdzekli, persona papildus uzrāda vadītāja apliecības oriģinālu, ja tā nav reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

38. Izskatot pieteikumu pastāvīgās caurlaides saņemšanai, atbildīgais darbinieks, informācijas sistēmā tiešsaistē pārbauda personas tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas.

39. Pieteikumā perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai norāda: Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

39.1. personas, kurai ir tiesības uz atvieglojumu vai atbrīvojumu no nodevas samaksas, datus (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs);

39.2. datus par transportlīdzekli (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības numurs);

39.3. tiesisko pamatu caurlaides saņemšanai;

39.4. papildus informāciju saskaņā ar 2.pielikumu;

39.5. pasta vai elektroniskā pasta adresi informācijas nosūtīšanai par caurlaides anulēšanu saskaņā ar šo noteikumu 45.7. apakšpunktu. Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

40. Pieteikumam perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai pievieno dokumentus saskaņā ar 2.pielikumu. Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

41. Iesniedzot pieteikumu perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai, persona ar savu parakstu apliecina iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī šo noteikumu 21.1.3. un 21.1.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā piekrīt iesniegtās informācijas par īpašuma lietošanu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam. Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

42. Jūrmalas pilsētas dome pieteikumā norādītās informācijas pārbaudei ir tiesīga no pieteikuma iesniedzēja vai citas institūcijas pieprasīt papildu informāciju, ja: Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

42.1. transportlīdzeklis nav reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

42.2. transportlīdzeklis vai īpašums ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai.

43. Jūrmalas pilsētas dome izskata pieteikumu perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai piecu darba dienu laikā no pieteikuma vai papildu informācijas, ja tāda ir pieprasīta, saņemšanas. Ja pieteikumu iesniedz persona, kas ir atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3. apakšpunktu, caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē pēc pieteikuma saņemšanas. Personai, kas ir atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.4. apakšpunktu, caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē pēc ārstniecības iestādes apstiprinājuma saņemšanas. Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

44. Caurlaidi neizsniedz, ja persona neatbilst šo noteikumu prasībām (tai nav tiesību uz nodevas samaksas atvieglojumu vai atbrīvojumu), pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija, nav samaksāta nodeva vai maksa par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi (ja piemērojams).

44.1 Ir papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

VIII. Caurlaides anulēšana

45. Personificēto un automātisko elektronisko caurlaidi anulē šādos gadījumos:

45.1. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, ir noņemts no uzskaites, atsavināts vai pārtraukta tā reģistrācija, nododot speciālas nozīmes numura zīmes;

45.2. transportlīdzeklim, uz kuru izsniegta caurlaide, piemērots aizliegums izmantot to ceļu satiksmē;

45.3. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, zaudējis īpašu statusu, kas dod tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas; Ir papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

45.4. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, izgājis no īpašnieka vai lietotāja valdījuma citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

45.5. fiziskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir mirusi;

45.6. juridiskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir likvidēta;

45.7. persona ir zaudējusi tiesības uz nodevas samaksas atvieglojumu vai atbrīvojumu;

45.8. persona, kurai izsniegta caurlaide, ir lūgusi to anulēt;

45.9. personas pieteikumā caurlaides saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija.

46. Caurlaidi anulē šādā kārtībā:

46.1. šo noteikumu 45.1. ‑ 45.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar attiecīgo notikumu reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

46.2. šo noteikumu 45.5. ‑ 45.8. apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar nākamo dienu pēc attiecīgo notikumu reģistrācijas vai nosacījumu, kas pastāvēja caurlaides izsniegšanas brīdī, izmaiņām;

46.3. šo noteikumu 45.9. apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar tās izsniegšanas brīdi, informāciju nosūtot uz personas pasta vai elektroniskā pasta adresi, kuru tā norādīja savā pieteikumā caurlaides saņemšanai.

47. Informāciju par caurlaižu anulēšanu saskaņā ar šo noteikumu 45. punktu pašvaldības tīmekļa vietnē aktualizē 1 reizi mēnesī līdz nākošā mēneša 25.datumam. Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

IX. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu un sodu uzlikšanas kārtība
Ir grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiem

48. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas kontrolē šo noteikumu prasību izpildi, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus un uzliek administratīvos sodus par šo noteikumu pārkāpšanu. Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

49. Par šo noteikumu 5. punkta pārkāpšanu uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai vadītājam piecdesmit euro. Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

IX.1Personas datu apstrādes vispārīgie noteikumi
Ir papildināts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

X. Noslēguma jautājumi

50. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.28 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

51. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.32 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

Nodevas atvieglojuma apmērs un saņemšanas ierobežojumi

Nr. p.k.

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu

Atvieglojuma apmērs %, ja persona ir transportlīdzekļa

īpašnieks, valdītājs vai turētājs

lietotājs

1.

persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā

90

atvieglojumu nepiešķir

2.

persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā

75

atvieglojumu nepiešķir

3.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks

90

75

4.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks

75

50

5.

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks Ir papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

75

50

6. Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks

75

50

7.

Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij

50

50

8.

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, darbinieks

50

30

9.

valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā

50

50

10.

valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, darbinieks

50

30

11.

persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā

50

30

12.

Bērna vecumā līdz 18 gadiem, kurš mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību Jūrmalas izglītības iestādē, vecāks Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

50

30

13.

reliģiskā organizācija, kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks

50

50

14.

persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)

50

502.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 5.punkts)

Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

Pieteikumā papildus norādāmās informācijas un pievienojamo dokumentu saraksts

Caurlaides veids

Nr. p.k.

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu vai atbrīvojumu

Pieteikumā papildus norādāmā informācija

Pieteikumam pievienojamais dokuments

perioda caurlaide ar atvieglojumu Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem

1.

persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā

- laulātā vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums (ja personas kods nav piešķirts);

- īpašuma adrese;

- īpašuma kadastra numurs

2.

persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā

- ģimenes locekļa (bērns, vecāks) vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums (ja personas kods nav piešķirts);

- īpašuma adrese;

- īpašuma kadastra numurs

3.
Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

izziņa no darbavietas (ja nav iesniegta iestādes pilnvarotās personas autorizēta elektroniskā informācija par iestādes darbiniekiem strukturizētā veidā)

4.
Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

izziņa no darbavietas (ja nav iesniegta iestādes pilnvarotās personas autorizēta elektroniskā informācija par iestādes darbiniekiem strukturizētā veidā)

5.
Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

- izziņa no darbavietas;

- līguma kopija par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

6.

Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks

- sporta kluba nosaukums un reģistrācijas numurs;

- licences numurs, datums, izdevējs un licences derīguma termiņš;

- bērna vārds, uzvārds, personas kods (ja pieteikumu iesniedz vecāks)

- izziņa no sporta kluba;

- licences kopija Ir grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

7.

Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij

8.
Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, darbinieks

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

izziņa no darbavietas (ja nav iesniegta iestādes pilnvarotās personas autorizēta elektroniskā informācija par iestādes darbiniekiem strukturizētā veidā)

9.

valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā

10.
Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, darbinieks

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

izziņa no darbavietas (ja nav iesniegta iestādes pilnvarotās personas autorizēta elektroniskā informācija par iestādes darbiniekiem strukturizētā veidā)

11.
Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku (ja pieteikumu iesniedz darbinieks)

izziņa no darbavietas vai mācību iestādes (ja nav iesniegta iestādes pilnvarotās personas autorizēta elektroniskā informācija par iestādes darbiniekiem strukturizētā veidā)

12.

bērna vecumā līdz 18 gadiem, kurš mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību Jūrmalas izglītības iestādē, vecāks Ir grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

- bērna vārds, uzvārds, personas kods;

- izglītības iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs

izziņa no mācību iestādes

13.
Ir grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

reliģiskā organizācija, kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks

- organizācijas nosaukums un reģistrācijas numurs (ja pieteikumu iesniedz organizācijas darbinieks);

- darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku (ja pieteikumu iesniedz organizācijas darbinieks)

- apliecinājums, ka organizācija veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā;

- izziņa no darbavietas (ja pieteikumu iesniedz organizācijas darbinieks)

14.

persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)

bērna vārds, uzvārds, personas kods

lēmuma kopija par aizbildnībā esošiem vai audžuģimenē ievietotiem bērniem (ja piemērojams)

terminētā caurlaide

15.
Ir grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 38.saistošajiem noteikumiem Ir grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 18.saistošajiem noteikumiem

persona, kurai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots personai lietošanā, lai to izmantotu dzīvošanai, pamatojoties uz dzīvojamo telpas īres vai patapinājuma līgumu; Ir papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

- īpašuma adrese;

- īpašuma kadastra numurs;

- ēkas, telpas, zemes platība;

- izīrētāja vai patapinājuma devēja vārds, uzvārds, personas kods, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;

- laika periods, kurā īpašums atradīsies personas lietošanā

īres vai patapinājuma līguma kopija

16.

persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību un kurai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā personai, ir nodots lietošanā, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām

- īpašuma adrese;

- īpašuma kadastra numurs;

- ēkas, telpas, zemes platība;

- pilnvarotāja vārds, uzvārds, personas kods, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;

- laika periods, kurā īpašums atradīsies personas lietošanā

dokumenta par īpašuma pārvaldīšanu, apsaimniekošanu kopija

17.

persona, kura nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā ieguvusi valdījumā un tas paredzēts dzīvošanai, kā arī persona lietojumā un valdījumā Jūrmalas pilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai

- īpašuma adrese;

- īpašuma kadastra numurs;

- ēkas, telpas, zemes platība;

- lietojuma vai valdījuma tiesību devēja vārds, uzvārds, personas kods, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;

- laika periods, kurā īpašums atradīsies personas valdījumā vai lietošanā

dokumenta par īpašuma valdījuma vai lietojuma tiesībām kopija

18.

persona, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

- personas ar invaliditāti vārds, uzvārds, personas kods;

- invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes numurs vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņas datums un numurs (ja personai ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai)

19.

persona, kas pārvadā fiziskas personas uz ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēto Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādi, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi, ja pārvadājums ir saistīts ar ārstniecības pakalpojuma saņemšanu

- personas, kura apmeklē ārstniecības iestādi, vārds, uzvārds, personas kods;

- iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

- apmeklējuma datums un laiks

20.
Ir papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

21.
Ir papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 34.saistošajiem noteikumiem

22.
Ir papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 42.saistošajiem noteikumiemPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām ” 12.panta pirmās daļas 6. punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11. punktu.

Noteikumi nosaka:

- kārtību, kādā personas var iebraukt ar autotransporta līdzekļiem un motocikliem (turpmāk – transportlīdzekļi) īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

- kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru, atvieglojumus un atbrīvojumus no nodevas;

- kārtību, kādā izsniedz un anulē speciālās caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – caurlaides);

- atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

Noteikumu mērķis ir ierobežot tranzīta satiksmi caur Jūrmalas pilsētas teritoriju un veicināt videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.28 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” un tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.32 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Noteikumu izstrāde ir saistīta ar pastāvošā tiesiskā regulējuma trūkumiem (piemēram, nodevu nepiemēro motocikliem “papīra” caurlaižu novietošanas problēmu dēļ, caurlaidi iespējams saņemt tikai Jūrmalas pilsētas domē vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kas ir papildu slogs gan komersantiem un fiziskām personām, gan institūcijām) un nepieciešamību modernizēt caurlaižu sistēmu, izmantojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus.

Plānotie ieguvumi, piemērojot noteikumus:

- pastāv tiesisks pamats Jūrmalas pilsētas transportlīdzekļu kontroles informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) izmantošanai, lai nodrošinātu transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā kārtības ievērošanu;

- ieviestas elektroniskās caurlaides, ko nav iespējams pazaudēt vai sabojāt;

- caurlaižu iegāde un nodevas maksājumu veikšana iespējama Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnēs, neapmeklējot Jūrmalas pilsētas domi vai citas iestādes;

- automātiskā caurlaižu reģistrēšana informācijas sistēmā atsevišķām fizisko un juridisko personu kategorijām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas;

- ir nodrošināta iespēja pašvaldības tīmekļa vietnē pārliecināties par caurlaides derīguma termiņu;

- efektīva transportlīdzekļu kontrole, ko nodrošina videotehniskās kontroles ierīces un datu apmaiņa ar valsts reģistriem, identificējot gadījumus, kad caurlaide ir anulējama.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tā kā noteikumi paredz nodevas maksāšanu par perioda caurlaidi par katru transportlīdzekli, kā arī ņemot vērā videotehniskās kontroles ierīču uzstādīšanas preventīvo efektu, plānots, ka 2017.gadā ieņēmumi palielināsies par aptuveni 200 000 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumos paredzēts atbrīvojums no nodevas samaksas juridisko personu, kuru juridiskā adrese reģistrēta Jūrmalas pilsētā, īpašumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem, kam ir pozitīva ietekme uz komercdarbības vidi.

Tāpat tiek mazināts administratīvais slogs mēneša un perioda caurlaižu iegādei, jo noteikumi paredz iespēju izmantot e-pakalpojumu caurlaides iegādei un nodevas maksājuma veikšanai.

Vienlaikus noteikumi neparedz iespēju iegādāties caurlaidi ar norādi “uzrādītājam”, kas ir saistīts ar pāreju uz elektroniskajām caurlaidēm un kontroles tehniskajiem risinājumiem un kas var negatīvi ietekmēt citās administratīvajās teritorijās reģistrētos komersantus, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus Jūrmalā. Līdz ar to katram transportlīdzeklim būs nepieciešams iegādāties caurlaidi, izvēloties atbilstošāku veidu (vienreizējai iebraukšanai, mēneša vai perioda caurlaidi). Lai mazinātu izmaiņu negatīvu ietekmi, noteikumos ir paredzēta iespēja 2 reizes nodevas periodā pārreģistrēt perioda caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Paredzēts samazināt administratīvo procedūru skaitu, jo atsevišķām fizisko un juridisko personu kategorijām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas, caurlaides tiks reģistrētas automātiski. Tāpat automātiski tiks identificēti no nodevas samaksas atbrīvotie transportlīdzekļi, kas pielāgoti vadītajām invalīdam, operatīvie transportlīdzekļi, avārijas dienestu, specializēto dienestu, ārvalstu diplomātiskā korpusa, atsevišķu valsts iestāžu transports u.c.

Lai samazinātu administratīvo slogu caurlaides saņemšanai uz fiziskās personas lietošanā esošo darba automašīnu, ir paredzēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā pārliecināties par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksu. Tādējādi darba devēji tiks atbrīvoti no pienākuma darba ņēmējam izsniegt pilnvaru transportlīdzekļa lietošanai privātām vajadzībām. Savukārt darba ņēmējam, aizpildot pieteikumu caurlaides saņemšanai, nebūs nepieciešams pievienot papildu dokumentus. Tā kā šajā gadījumā nepieciešamo informāciju var iegūt tiešsaistē valsts reģistros, caurlaides izsniegšana notiek uzreiz pēc datu pārbaudes, tādējādi samazinot laika un resursu patēriņu gan klientam, gan Jūrmalas pilsētas domei.

Ir paredzēts nodrošināt e-pakalpojumus caurlaides iegādei un nodevas maksājuma veikšanai, caurlaides pārreģistrācijai un pieteikumu iesniegšanai. Līdz ar to personām nebūs obligāti klātienē jāapmeklē Jūrmalas pilsētas dome caurlaides saņemšanai.

Noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. Par noteikumu neievērošanu paredzēts piemērot administratīvo sodu piecdesmit euro apmērā.

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var vērsties Jūrmalas pilsētas domē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas, jo saistošo noteikumu regulējums samazina administratīvo slogu privātpersonām.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF