Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 13.04.2017. Stājas spēkā 25.03.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2017.gada 23.martāNr. 13

protokols Nr. 6, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 17.1.13.punktu;

1.2. Papildināt ar 17.1.25 apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.1.25. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisija”;

1.3. Papildināt ar 17.1.26.apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.1.26. Pašvaldības atbalsta personām par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisija”

1.4. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.5. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

2. Saistošo noteikumu 1.5. apakšpunkts stājas spēkā 2017.gada 18.aprīlī.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDFPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta saistošajiem noteikumiem Nr.13
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

1. Atbilstoši 2013.gada 12.septembrī apstiprinātajam Jūrmalas pilsētas domes nolikumam “Attīstības pārvaldes nolikums” Nr.21, Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas funkcijas un uzdevumi nav savstarpēji saistīti pēc būtības, kas nenodrošina labas pārvaldības principu ievērošanu, jo pašvaldības stratēģisko plānošanas dokumentu izstrāde un uzraudzība nav saistīta ar ielu tirdzniecības atļauju, publisko pasākumu saskaņojumu, izpilddirektora lēmumu speciālo atļauju (licences), licences kartiņu un autobusu maršrutu apliecinājumu par regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem sagatavošanu un izsniegšanu, kā arī uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu īstenošanu. Papildus Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa ir uzsākusi īstenot vairākus sarežģītus projektus, tajā skaitā arī projektus, kuru īstenošanai paredzēts piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, sadarbībā ar citām domes struktūrvienībām.

Reorganizējot minēto nodaļu, notiks Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas esošo funkciju nodalīšana pēc augstākminēto uzdevumu specifikas un būtības, kas ļaus efektīvāk plānot katras nodaļas ikdienas darbu, kā arī efektīvāk nodrošināt šo funkciju izpildi un kontroli.

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļā ir septiņas amata vietas, kurās strādājošiem darbiniekiem bieži nākas veikt savstarpēji nesaistītu darbu, jo arī nodaļas funkcijas un uzdevumi nav savstarpēji saistīti. Secīgi, katrā jaunizveidotajā nodaļā paredzētas četras amata vietas, par konkrētām jomām atbildīgās amata vietas no Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas pārceļot uz par attiecīgo jomu atbildīgajām jaunizveidotajām nodaļām. Katrā jaunizveidotajā nodaļā esot mazākam darbinieku skaitam, nodaļu darbs tiks organizēts saimnieciski efektīvāk, mērķtiecīgāk un atbilstoši labas pārvaldības principam. Ņemot vērā, ka Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa tiks sadalīta, kā arī to, ka tiks izveidotas divas jaunas nodaļas, no kurām katra atbild par atšķirīgām jomām, ir nepieciešams likvidēt Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja amatu, tā vietā izveidojot divus jaunus vadītāju amatus – Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja amatu un Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja amatu, kā arī likvidēt Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja vietnieka amatu. Ar mērķi nodrošināt augstu kvalitāti jaunizveidoto nodaļu īstenoto darbības jomu politikas plānošanas un izstrādes procesā, kā arī ar mērķi garantēt kvalitatīvu nodaļu darba vadību, organizēšanu un kontroli, jaunizveidoto nodaļu vadītājiem nosakāma prasība pēc maģistra grāda sociālajās zinātnēs. Ņemot vērā, ka katrā jaunizveidotajā nodaļā ir paredzētas četras amata vietas, nav saimnieciski efektīvi un labas pārvaldības principam atbilstoši to ietvaros izveidot arī vadītāju vietnieku amata vietas – jaunizveidoto nodaļu vadītāju prombūtnes laikā tos var aizvietot kāds cits nodaļas darbinieks.

Pēc reorganizācijas izveidotā Stratēģiskās plānošanas nodaļa nodrošinās plašāku sabiedrības līdzdalību pašvaldības politikas plānošanas dokumentu izstrādes un uzraudzības procesā. Tiks nodrošināta operatīvāka uzņēmēju iesaiste ikdienas darba procesā, lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un pašvaldībai. Izveidotajā Uzņēmējdarbības attīstības nodaļā paredzēti divi eksperti uzņēmējdarbības jautājumos, kuri ikdienā strādās ar uzņēmējiem, nodrošinot viņu interešu ievērošanu normatīvo aktu izstrādes procesā un plašāku dalību domes organizētajos pasākumos.

Reorganizācija ir neatliekama, jo nepieciešams nekavējoties nodalīt divu atšķirīgu darbības jomu attīstību, kā arī pilnveidot esošo darba organizāciju un kontroles sistēmu katrā no tām, tādējādi garantējot labas pārvaldības principa ievērošanu. Cita starpā, nekavējoša nodaļas reorganizācija ir nepieciešama saistībā ar nesen uzsākto un plānoto apjomīgo projektu īstenošanu, kuros tiek piesaistīti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi. Divu specializētu nodaļu izveide ļaus projektus īstenot pēc iespējas efektīvākā un mērķtiecīgākā veidā.

Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības izpildvaras struktūra un nolikuma pielikumā esošā struktūrshēma, reorganizējot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļu un izveidojot Stratēģiskās plānošanas nodaļu un Uzņēmējdarbības attīstības nodaļu.

2. Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēta saistošo noteikumu pielikumā esošā lēmējvaras struktūrshēma, nosakot, ka tiek izveidota jauna Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisija, kas turpmāk izvērtēs Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosinājumus, ņemot vērā situāciju attiecīgajā kvartālā, pieņems lēmumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu, izstrādās dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumus, kā arī sagatavos un iesniegs Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektus par attiecīgajai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu. Tādējādi tiks nodrošināta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana.

3. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumam Nr.113 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi” tika izveidota komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt katru pabalsta saņēmēja pretendentu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā” 1.punktā noteiktajiem kritērijiem.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas domes Sociālās palīdzības komisijas likvidēšanu” tika nolemts likvidēt Sociālās palīdzības komisiju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tehniski tiek precizēta saistošo noteikumu pielikumā esošā lēmējvaras struktūrshēma, iekļaujot izmaiņas par kurām jau iepriekš ir tikuši pieņemti domes lēmumi.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai ir nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe