Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 19

protokols Nr. 8, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2017.gadam 100 781 437 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

79 196 576

euro

303

euro

Izdevumi

93 526 250

euro

6 016

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 329 674

euro

-5 713

euro

Finansēšana

14 329 674

euro

5 713

euro

Atlikums gada sākumā

10 080 291

euro

5 713

euro

Atlikums gada beigās

1 696 173

euro

euro

Aizņēmumi

11 498 554

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 402 383

euro

Pamatkapitāla palielinājums

150 615

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu;

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu;

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu;

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu;

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizētie pasākumi” tāmi Nr.04.1.3., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu;

7. Izteikt saistošo noteikumu 2.3.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.1.5. programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.5., 12. un 34.pielikumu;”;

8. Pievienot saistošo noteikumu 2.3.1.5.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu;

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.5. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 38. un 65.pielikumu;

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 39. un 63.pielikumu;

11. Izteikt saistošo noteikumu 2.3.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.1.9. programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.9., 9., 11., 12., 33., un 34.pielikumu;”;

12. Pievienot saistošo noteikumu 2.3.1.9.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” 33. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 72. un 73.pielikumu;

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.9. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 14.pielikumu;

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2019.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.11. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 40. un 62.pielikumu;

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/izstādes-2016” tāmi Nr.04.1.13., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu;

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai” tāmi Nr.04.3.4., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu;

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu;

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 42. un 67.pielikumu;

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” tāmi Nr.06.1.9., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu;

21. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.6.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.6.1.4. projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.07.1.4.;”;

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3., 10. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 44., 64. un 66.pielikumu;

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 21.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 45. un 68.pielikumu;

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 16.pielikumu;

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Teātra, koncertzāles un iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 46. un 64.pielikumu;

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 47. un 70.pielikumu;

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu;

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.3. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 49. un 71.pielikumu;

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm” tāmi Nr.09.1.4. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 50. un 69.pielikumu;

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 51. un 69.pielikumu;

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 52. un 64.pielikumu;

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 53. un 64.pielikumu;

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.13., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu;

34. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.1.14.apakšpunktu šādā redakcijā::

“2.8.1.14. projekta “Tikai uz augšu!” tāmi Nr.09.1.14.;”;

35. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.1.14.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Tikai uz augšu!” tāmi Nr.09.1.14., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu;

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu;

37. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.4.4. projekta “Fingerprint of Cultures” / “Kultūras pirkstu nospiedums” tāmi Nr.09.4.4.;”;

38. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.4.4.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Fingerprint of Cultures” / “Kultūras pirkstu nospiedums” tāmi Nr.09.4.4., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu;

39. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.4.5. projekta “Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā” tāmi Nr.09.4.5.;”;

40. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.4.5.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā” tāmi Nr.09.4.5., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu;

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu;

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” tāmi Nr.09.5.4., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu;

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu;

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu;

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu;

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu;

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu;

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu;

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu;

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.9000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu;

51. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu;

52. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29. un 32.pielikumu;

53. Svītrot saistošo noteikumu 2.9.2.11.apakšpunktu;

54. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu;

55. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.2., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu;

56. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu;

57. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 197 251 euro;

21.3.9.9. 1 euro;

21.4.9.9. 6 069 euro;

F22010000 2 euro;

F22010000 (ziedojumi) 3 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

04.120.7230 1 euro;

04.520.7230 1 euro;

04.730.7230 1 euro;

06.600.7230 1 177 euro;

08.620.7230 350 euro;

09.100.7230 4 411 euro;

09.210.7230 7 816 euro;

09.510.7230 375 euro;

10.910.7230 81 euro;

Atlikums gada beigās 184 910 euro.”

58. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 31.marta, 11.aprīļa, 12.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/115, Nr.1.1-14/128, Nr.1.1-14/129 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.pielikumu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-16 un Nr.28-73 XLSX

Pielikumi Nr.17-27 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF