Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 301.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 24.septembra 446.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 30.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 406.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 20.jūlijāNr. 332

protokols Nr. 14, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās
komisijas sastāva apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.29„Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” 7. un 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt šādu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas (turpmāk –komisija) sastāvu:

1.1. Andra Tukāne - komisijas priekšsēdētāja;

1.2. Ilze Melgaile – komisijas atbildīgā sekretāre; Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 301.lēmumu

1.3. Sanita Kapitoviča – komisijas juriskonsulte; Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 301.lēmumu

1.4. Kaspars Platnieks - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs; Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 406.lēmumu

1.5. Māris Hmeļnickis - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks; Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 30.lēmumu

1.6. Aina Birina - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore;

1.7. Elīna Siliņa - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālā darba daļas vadītāja;

1.8. Anete Silniece - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja; Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 406.lēmumu

1.9. Mārīte Švīgere – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referente;

1.10. Salvis Miķelsons – Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks. Papildināts ar domes 2019.gada 29.augusta 406.lēmumu

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmums Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis