Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr.14

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Andris Čuda, Rolands Parasigs-Parasiņš, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla

Nepiedalās deputāti:

Arnis Ābelītis – iesniegums par deputāta pilnvaru izbeigšanu

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Daiga Paule

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītāja

Iveta Ķelpe

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Rita Meikšāne

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovoļevska

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieks

Guntars Avots

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Gundega Ose

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Labklājības pārvaldes vadītāja vietniece

Ruanete Meža

Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste

Anita Naudiša

Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja

Rita Ansule

Pilsētplānošanas nodaļas konsultants

Andrejs Morozovs

Administratīvās komisijas atbildīgā sekretāre

Staņislava Spila

Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra direktora p.i.

Agita Bērzupe

Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieka palīdze

Aija Kesmina

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā

4.

Par atļauju amatu savienošanai

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 “Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

9.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.537 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu” pielikumā

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle””

12.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

13.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

14.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-88, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

15.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-116, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

16.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-212, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

17.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-216, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

18.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-419, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

19.

Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A - 43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

21.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

22.

Par 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.516 “Par vidi degradējošu ēku Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

23.

Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.703 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Kārklu ielā 9, kadastra apzīmējums 1300 016 4721 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

24.

Par dzīvojamās ēkas konservāciju Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā

25.

Par cilvēka drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Zigfrīda Meierovica prospektā 25, Jūrmalā, sakārtošanu

26.

Par būvju nojaukšanu Dzelmes ielā 19, Jūrmalā

27.

Par būves nojaukšanu Tālivalža ielā 17, Jūrmalā

28.

Par būves nojaukšanu 7.līnijā 1a, Jūrmalā

29.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā

31.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā

32.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Upes ielā 1B, Jūrmalā, Upes ielā ielā 1C, Jūrmalā

36.

Par zemesgabala Dubultu prospektā 52A, Jūrmalā, iznomāšanu

37.

Par nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, pirmo izsoli

38.

Par grozījumiem 2015.gada 11.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848

39.

Par pludmales apkalpes teritoriju ar investīciju piesaisti nomas tiesību izsoles organizēšanu

40.

Par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 23 A, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

41.

Par valsts nekustamā īpašuma Jaunā ielā 21 k-2, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

42.

Par valsts dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 31 k-2-7, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

43.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu, balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis – noņem no darba kārtības jautājumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā. Aicina deputātus balsot par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā:

· Par deputāta pilnvaru izbeigšanos;

· Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomē.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

Papildināt darba kārtību ar šādiem papildu jautājumiem:

· Par deputāta pilnvaru izbeigšanos;

· Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomē.

G.Truksnis – aicina deputātus balsot par darba kārtību kopumā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par darba kārtību kopumā („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomē

4.

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

5.

Par atļauju amatu savienošanai

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 “Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

8.

Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

10.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.537 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu” pielikumā

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle””

13.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

14.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

15.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-88, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

16.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-116, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

17.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-212, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

18.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-216, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

19.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-419, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A - 43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

21.

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

22.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

23.

Par 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.516 “Par vidi degradējošu ēku Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

24.

Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.703 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Kārklu ielā 9, kadastra apzīmējums 1300 016 4721 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

25.

Par dzīvojamās ēkas konservāciju Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā

26.

Par cilvēka drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Zigfrīda Meierovica prospektā 25, Jūrmalā, sakārtošanu

27.

Par būvju nojaukšanu Dzelmes ielā 19, Jūrmalā

28.

Par būves nojaukšanu Tālivalža ielā 17, Jūrmalā

29.

Par būves nojaukšanu 7.līnijā 1a, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā

31.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā

32.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Upes ielā 1B, Jūrmalā, Upes ielā ielā 1C, Jūrmalā

37.

Par zemesgabala Dubultu prospektā 52A, Jūrmalā, iznomāšanu

38.

Par nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, pirmo izsoli

39.

Par grozījumiem 2015.gada 11.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848

40.

Par pludmales apkalpes teritoriju ar investīciju piesaisti nomas tiesību izsoles organizēšanu

41.

Par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 23 A, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

42.

Par valsts nekustamā īpašuma Jaunā ielā 21 k-2, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

43.

Par valsts dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 31 k-2-7, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

44.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos (lēmums Nr.327)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos.

3. Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomē (lēmums Nr.328)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomē.

4. Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju (lēmums Nr.329)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju.

5. Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr.330)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), L.Loskutova nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 “Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (lēmums Nr.331)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 “Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņotājs:

D.Paule – ziņo par iesniegtiem papildinājumiem pēc jautājumu izskatīšanas profilējošajās komitejās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”.

8. Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu (lēmums Nr.332)

Ziņotājs:

S.Spila

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.333)

Ziņotājs:

A.Kesmina – lūdz lēmuma 1.punktu precizēt Attīstības un vides jautājumu komitejā lemto: “1. Izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: “1.3. Rita Sproģe – Jūrmalas pilsētas domes deputāts;””

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 11 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), R.Sproģe nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”.

10. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam” (lēmums Nr.334)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova), „pret” – nav, „atturas” – 4 (M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, Dagmāra Beitnere-Le Galla)), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.537 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu” pielikumā (lēmums Nr.335)

Ziņotājs:

G.Avots

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, Elizabete Krivcova), „pret” – nav, „atturas” – 5 (M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Dagmāra Beitnere-Le Galla)), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.537 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu” pielikumā.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”” (lēmums Nr.336)

Ziņotājs:

G.Avots

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, Elizabete Krivcova), „pret” – nav, „atturas” – 5 (M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Dagmāra Beitnere-Le Galla)), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle””.

13. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.337)

Ziņotājs:

G.Kovoļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

14. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.338)

15. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-88, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.339)

16. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-116, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.340)

17. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-212, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.341)

18. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-216, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.342)

19. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-419, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.343)

20. Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A - 43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.344)

21. Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.345)

22. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.346)

Ziņotājs:

G.Kovoļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

1. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu;

2. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-88, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu;

3. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-116, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu;

4. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-212, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu;

5. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-216, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu;

6. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-419, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu;

7. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A - 43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu;

8. pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu;

9. pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

23. Par 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.516 “Par vidi degradējošu ēku Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.347)

Ziņotājs:

A.Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” –2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.516 “Par vidi degradējošu ēku Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

24. Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.703 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Kārklu ielā 9, kadastra apzīmējums 1300 016 4721 001” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.348)

Ziņotājs:

A.Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.703 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Kārklu ielā 9, kadastra apzīmējums 1300 016 4721 001” atzīšanu par spēku zaudējušu.

25. Par dzīvojamās ēkas konservāciju Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā (lēmums Nr.349)

Ziņotājs:

A.Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās ēkas konservāciju Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā.

26. Par cilvēka drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Zigfrīda Meierovica prospektā 25, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr.350)

Ziņotājs:

A.Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par cilvēka drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Zigfrīda Meierovica prospektā 25, Jūrmalā, sakārtošanu.

27. Par būvju nojaukšanu Dzelmes ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.351)

28. Par būves nojaukšanu Tālivalža ielā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.352)

29. Par būves nojaukšanu 7.līnijā 1a, Jūrmalā (lēmums Nr.353)

Ziņotājs:

A.Naudiša

Izsakās:

U.Kronblūms – uzskata, ka ir jāizvērtē, vai šāda veida jautājumi būtu jāizskata domes sēdēs, vai tos nevar izvērtēt un apstiprināt Būvvalde.

G.Truksnis – lūdz V.Zvejniecei izvērtēt U.Kronblūma ierosinājumu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova,), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, Dagmāra Beitnere-Le Galla)), nolemj:

1. pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Dzelmes ielā 19, Jūrmalā;

2. pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Tālivalža ielā 17, Jūrmalā;

3. pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu 7.līnijā 1a, Jūrmalā.

30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā (lēmums Nr.354)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā.

31. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā (lēmums Nr.355)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā.

32. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā (lēmums Nr.356)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā.

33. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.357)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

34. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.358)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

35. Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.359)

Ziņotājs:

R.Ansule

Izsakās:

U.Kronblūms – uzskata, ka šis risinājums nav pareizs. Neatbalsta lokālplānojuma izstrādi un lūdz meklēt citus risinājumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, Elizabete Krivcova,), „pret” – nav, „atturas” – 5 (M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, Dagmāra Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

36. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Upes ielā 1B, Jūrmalā, Upes ielā ielā 1C, Jūrmalā (lēmums Nr.360)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Dagmāra Beitnere-Le Galla, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Upes ielā 1B, Jūrmalā, Upes ielā ielā 1C, Jūrmalā.

37. Par zemesgabala Dubultu prospektā 52A, Jūrmalā, iznomāšanu (lēmums Nr.361)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dubultu prospektā 52A, Jūrmalā, iznomāšanu.

38. Par nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.362)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, pirmo izsoli.

39. Par grozījumiem 2015.gada 11.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848 (lēmums Nr.363)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

U.Kronblūms uzskata, ka grozījumu veikšana šajā līgumā rezultēsies ar to, ka īpašums tiks atsavināts, tādēļ neatbalsta šo lēmumu. Lūdz turpmāk darba kārtībā norādīt ne tikai līguma Nr., kurā tiek veikti grozījumi, bet arī zemesgabala adresi, lai iedzīvotāji varētu šādu lēmumu atrast.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, Elizabete Krivcova), „pret” – 5 (M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, Dagmāra Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2015.gada 11.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848.

40. Par pludmales apkalpes teritoriju ar investīciju piesaisti nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.364)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt lēmumu par pludmales apkalpes teritoriju ar investīciju piesaisti nomas tiesību izsoles organizēšanu.

41. Par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 23 A, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.365)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 23 A, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

42. Par valsts nekustamā īpašuma Jaunā ielā 21 k-2, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.366)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Dagmāra Beitnere-Le Galla, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par valsts nekustamā īpašuma Jaunā ielā 21 k-2, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

43. Par valsts dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 31 k-2-7, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.367)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par valsts dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 31 k-2-7, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

44. Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.368)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.11.40

Nākamā domes sēde tiek plānota 2017.gada 10.augustā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2017.gada 24.jūlijs


Lejupielāde: DOC un PDF