Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2017.gada 26.oktobrīNr. 454

protokols Nr. 18, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Lēmuma 16.pielikuma (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) 18.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

18.

Peldēšanas instruktors

3,52

491

1728

1.2. Lēmuma 32.pielikumu (Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

4.1

Ekonomists

0,5

797

399

1.2.2. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

5.

Jurists

2,00

868

1736

1.2.3. Papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

7.1

Administratīvās nodaļas priekšnieks

1,00

997

997

1.2.4. Papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

11.1

Lietvedis

6,00

750

4500

1.2.5. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

13.

Inspektors 8 st.

13

875

11375

2. Lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā 2017.gada 1.decembrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis