Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 283.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 541.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 33.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 26.oktobrīNr. 455

protokols Nr. 18, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna
2018. – 2020.gadam apstiprināšanu

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.- 2030.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825) noteikto ilgtermiņa attīstības mērķu un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 ) noteikto vidēja termiņa attīstības mērķu un prioritāšu īstenošanu, ir izstrādāts Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018.-2020.gadam.

Pamatojoties uz Attīstības un vides jautājumu, Tūrisma un kurortoloģijas apvienotās ārkārtas komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-38/2) un saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 13.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt „Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānu 2018. – 2020. gadam” saskaņā ar pielikumu.

1.1 Noteikt Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 541.lēmumu

2. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļu par atbildīgo struktūrvienību „Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020. gadam” ieviešanai un koordinēšanai sadarbībā ar citām struktūrvienībām, kuras norādītas kā atbildīgās rīcības plāna īstenošanā. Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 33.lēmumu

3. Uzdot Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai reizi gadā veikt „Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam” novērtēšanu un pārskatīšanu, apkopojot informāciju par ieviestajiem pasākumiem, projektiem un to ieviešanas statusu. Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 33.lēmumu

4. Uzdot Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai līdz katra kalendārā gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai uzraudzības ziņojumu par rīcības plānā noteikto pasākumu un projektu īstenošanu. Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 33.lēmumu

5. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai: Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 33.lēmumu

5.1. sagatavot paziņojumu par šī lēmuma pieņemšanu publicēšanai vietējā laikrakstā;

5.2. nosūtīt lēmumu institūcijām un organizācijām, no kurām saņemti priekšlikumi un atsauksmes;

5.3. izvietot „Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānu 2018. – 2020. gadam” publiskā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai:

6.1. publicēt lēmumu Jūrmalas pašvaldības oficiālajā interneta mājas lapā www.jurmala.lv;

6.2. publicēt paziņojumu par lēmuma pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības vietējā bezmaksas izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmums Nr.10 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam aktualizētu programmu 2012.-2016.gadam apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmums Nr.127 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmums Nr.1007 “Par Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Ir grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 283.lēmumu