Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 29.oktobrīNr. 541

protokols Nr. 19, 8. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455
“Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna
2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu”) noteikto ilgtermiņa attīstības mērķu un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”) noteikto vidēja termiņa attīstības mērķu un prioritāšu īstenošanu, tika izstrādāts Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018.-2020.gadam.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 5.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 6.jūlija rīkojuma Nr.1.1-14/20-181 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru politikas plānošanas dokumentu darbības termiņu pagarinājumu un jaunu nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādi” 1.punktu, un saskaņā ar Tūrisma un kurortoloģijas komitejas 2020.gada 21.oktobra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam 2.daļas 2.3.sadaļas “Tūrisma attīstības rīcības plāns” un 2.4.sadaļas “Finanšu kopsavilkums un ārējā finansējuma piesaistes iespējas” ar Jūrmalas pilsētas attīstības rīcības plānu 2018.-2022.gadam, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Papildināt lēmumu ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“1.1 Noteikt Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF