Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 461

protokols Nr. 18, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320
“Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota
jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība
Igaunijā un Latvijā” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu un, pamatojoties uz Rīgas plānošanas reģiona vēstuli (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēta 2017.gada 6.septembrī ar Nr. 1.1-34/9082) par Jūrmalas ostas pārvaldes budžetu “EST-LAT Harbours” projektā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 „Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

Izteikt Lēmuma 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

„5. Noteikt Jūrmalas ostas pārvaldes kā projekta partnera projekta kopējās izmaksas 410 600,00 EUR (četri simti desmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 410 600,00 EUR (četri simti desmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi), kur:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 349 010,00 EUR (trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši desmit euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 14% jeb 57 092,00 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit divi euro un 00 centi);

5.3. Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 1% jeb 4 498,00 EUR (četri tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 204 382,00 EUR (divi simti četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši un 00 centi) jeb 58.56% apmērā no 5.1.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.461

(protokols Nr.18, 18.punkts)

Projekta
"Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā"
finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas ostas pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.520

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 410 600,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 410 600,00 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 349 010,00 EUR jeb 85%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 57 092,00 EUR jeb 14% un Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 4 498,00 EUR jeb 1%. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 204 765,00 EUR jeb 58.67%.

Pozīcija / gads

2018. gads

2019.gads

2020.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

450

240 833

204 765

144 245

445 665

217 895

96 050

615 365

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

383

144 245

144 245

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

383

144 245

144 245

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

383

204 382

204 765

204 765

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

33 600

33 600

23 492

57 092

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0.)

383

204 382

204 765

48 195

96 050

349 010

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi (21.4.2.9.)

67

2 468

2 535

1 963

4 498

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.9.9.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

450

240 833

204 765

144 245

445 665

217 895

96 050

615 365

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

450

240 450

240 900

169 700

0

410 600

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

383

204 765

144 245

204 765

48 195

96 050

204 765

kases apgrozības līdzekļi

0

0

144 245

144 245

144 245

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

383

60 520

0

60 520

48 195

96 050

204 765


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF