Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 11.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 26.oktobra 461.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 9.jūnijāNr. 320

protokols Nr. 10, 42. punkts

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam
3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu
tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.4. “Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē” rīcības virziena R2.4.1. “Jūrmalas ostas attīstība” aktivitāti Nr.78 “Jūrmalas ostas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, esošās infrastruktūras ilgtspējīga uzturēšana un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.638 „Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena ierobežotā projektu konkursā “Labāks ostu tīkls”, un ievērojot Igaunijas Republikas Finanšu ministrijas 2017.gada 2.jūnija vēstuli Nr. 9.2-13.5.11/04294 un Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projektu „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”/ “Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia/ ESTLAT harbours” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Kurzemes plānošanas reģionu.

2. Noteikt projekta mērķi – mazo ostu, tai skaitā Jūrmalas ostas, labiekārtošana, ostās pieejamo pakalpojumu uzlabošana, vienota tīkla veidošana un mārketinga aktivitāšu īstenošana.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – veikta Lielupes grīvas padziļināšana un dziļumu mērījumi visai Jūrmalas ostas akvatorijai, izveidotas peldošās piestātnes un uzstādītas tauvošanās laipas, uzstādīta videonovērošanas sistēma, uzstādītas navigācijas zīmes un iegādāta viedā boja, izveidota piekļuve vienotam jahtu ostu tīklam un īstenotas mārketinga aktivitātes. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 9.jūnija līdz 2020.gada 30.septembrim. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas ostas pārvaldes kā projekta partnera projekta kopējās izmaksas 413 922,51 EUR (četri simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro un 51 cents) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tajā skaitā: Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu

5.1. attiecināmo izmaksu summu 410 600,00 EUR (četri simti desmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 349 010,00 EUR (trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši desmit euro un 00 centi) jeb 85%;

5.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 36 702,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti divi euro un 00 centi) jeb 8,94%;

5.1.3. Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 4 358,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro un 00 centi) jeb 1,06%;

5.1.4. valsts budžeta dotācija ir 20 530,00 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro un 00 centi) jeb 5,00%.

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas ostas pārvalde, ir 3322,51 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro un 51 cents).

6. Projekta priekšfinansējums 197 568 EUR (viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi) apmērā ir segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta un atgūtā priekšfinansējuma daļa novirzīta Jūrmalas pilsētas pašvaldības attiecināmo izmaksu daļas segšanai. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas ostas pārvaldei organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Kurzemes plānošanas reģionu.

9. Uzdot Jūrmalas ostas pārvaldei nodrošināt pieteikuma par valsts budžeta līdzfinansējuma pieprasījumu projektam sagatavošanu un iesniegšanu.

10. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas ostas pārvaldei.

11. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu