Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 11.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 26.oktobra 461.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 9.jūnijāNr. 320

protokols Nr. 10, 42. punkts

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam
3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu
tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.4. “Jūrmalas ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē” rīcības virziena R2.4.1. “Jūrmalas ostas attīstība” aktivitāti Nr.78 “Jūrmalas ostas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, esošās infrastruktūras ilgtspējīga uzturēšana un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.638 „Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena ierobežotā projektu konkursā “Labāks ostu tīkls”, un ievērojot Igaunijas Republikas Finanšu ministrijas 2017.gada 2.jūnija vēstuli Nr. 9.2-13.5.11/04294 un Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projektu „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”/ “Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia/ ESTLAT harbours” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Kurzemes plānošanas reģionu.

2. Noteikt projekta mērķi – mazo ostu, tai skaitā Jūrmalas ostas, labiekārtošana, ostās pieejamo pakalpojumu uzlabošana, vienota tīkla veidošana un mārketinga aktivitāšu īstenošana.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – veikta Lielupes grīvas padziļināšana un dziļumu mērījumi visai Jūrmalas ostas akvatorijai, izveidota peldošā piestātne un videonovērošanas sistēma, uzstādītas navigācijas zīmes un viedā boja, izveidots vienots jahtu tīkls un īstenotas mārketinga aktivitātes. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 9.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas ostas pārvaldes kā projekta partnera projekta kopējās izmaksas 407 800,00 EUR (četri simti septiņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 407 800,00 EUR (četri simti septiņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi), kur: Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 461.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 11.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 346 630,00 EUR (trīs simti četrdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 14% jeb 57 092,00 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit divi euro un 00 centi);

5.3. Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 1% jeb 4 078,00 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit astoņi euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu 227 630,00 EUR (divi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi) jeb 65,59% apmērā no 5.1. punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, tajā skaitā, 2018.gadā - 119 000,00 EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā un 2019.gadā - 108 630,00 EUR (viens simts astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā. Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 461.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 11.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas ostas pārvaldei organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Kurzemes plānošanas reģionu.

9. Uzdot Jūrmalas ostas pārvaldei nodrošināt pieteikuma par valsts budžeta līdzfinansējuma pieprasījumu projektam sagatavošanu un iesniegšanu.

10. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas ostas pārvaldei.

11. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.320

(protokols Nr.10, 42.punkts)
Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 11.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 163.lēmumu

Projekta

"Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas ostas pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.520

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 407 800,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 407 800,00 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 346 630,00 EUR jeb 85%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 57 092,00 EUR jeb 14% un Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 4078,00 EUR jeb 1%. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 227 630 EUR jeb 65.59%.

Pozīcija / gads

2017. gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

0

0

259 000

400 230

227 630

635 430

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ERAF

119 000

132 430

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

119 000

108 630

227 630

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

19 600

37 492

0

57 092

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0.)

0

119 000

132 430

95 200

346 630

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.9.9.)

0

1 400

2 678

4 078

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

0

0

259 000

400 230

227 630

635 430

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

140 000

267 800

0

407 800

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

119 000

132 430

227 630

227 630

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

0

0

119 000

132 430

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

227 630

227 630


Lejupielāde: DOC un PDF