Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 500

protokols Nr. 18, 57. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu
pārkārtošanas apstiprināšanu Piltenes ielā 28, Jūrmalā,
Piltenes ielā 32, Jūrmalā, Piltenes ielā 36, Jūrmalā,
un adreses likvidēšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 26.maija elektroniski iesniegto iesniegumu Nr.15, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 29.maijā ar Nr.1.1-37/5803, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Piltenes ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2005, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 2003 un Piltenes iela 36, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2001, (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Piltenes iela 28, Jūrmala, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100365 nostiprinātas Vārds, Uzvārds, personas kods, uz nekustamo īpašumu Piltenes iela 36, Jūrmala, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1574 nostiprinātas Vārds, Uzvārds, personas kods, uz nekustamo īpašumu Piltenes iela 32, Jūrmala, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4326 nostiprinātas Vārds, Uzvārds un Vārds, Uzvārds (turpmāk – kopīpašnieki).

Nekustamais īpašums Piltenes iela 28, Jūrmala, sastāv no zemes vienības 1272 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 021 2005, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2005 002.

Nekustamais īpašums Piltenes iela 32, Jūrmala, sastāv no zemes vienības 1572 m2 platībā, kadastra numurs 1300 021 2003.

Nekustamais īpašums Piltenes iela 36, Jūrmala, sastāv no zemes vienības 1317 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 021 2001, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2001 001, garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2001 002, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2001 003, siltumnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2001 005.

Kopīpašnieki 2017.gada 15.maijā ir vienojušies par nekustamā īpašuma Piltenes ielā 32, Jūrmalā, reālo sadali, tādējādi izbeidzot kopīpašumu.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieku Vārds, Uzvārds un Vārds, Uzvārds iesniegumu (2017.gada 15.maijā) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām Piltenes ielā 28, Jūrmalā, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, Piltenes ielā 36, Jūrmalā, izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2017.gada 27.februāra darba uzdevumu – nosacījumu Nr. 14-15/12 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana atdalot no zemes vienības Piltenes ielā 32, Jūrmalā, zemes vienības daļu 574m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Piltenes ielā 36, Jūrmalā, atdalot no zemes vienības Piltenes ielā 32, Jūrmalā, zemes vienības daļu 998m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Piltenes ielā 28, Jūrmalā.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamo īpašumu tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2017.gada 19.septembra atzīmi Nr.2098 par Būvniecības ieceres akceptēšanu pie būvatļaujas Nr.2098 būvprojektam “Palīgēkas un lapenes jaunbūve Piltenes ielā 28, Jūrmalā” uz zemes vienības Piltenes ielā 28, Jūrmalā, ir uzsākta palīgēkas un lapenes būvniecība.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu,, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, 2.pielikumu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. apakšpunktu un 2017.gada 11.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Piltenes ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2005, Piltenes ielā 32, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 2003 un Piltenes ielā 36, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2001, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Piltenes ielā 32, Jūrmalā, ar kopējo platību 1572 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 998 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Piltenes ielā 28, Jūrmalā.

3. Apstiprināt zemes vienības Piltenes ielā 32, Jūrmalā, ar kopējo platību 1572 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 574 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Piltenes ielā 36, Jūrmalā.

4. Noteikt, ka pēc zemes vienības Piltenes ielā 32, Jūrmalā, sadalīšanas likvidēt zemes vienību ar kadastra numuru 1300 021 2003, un adresi Piltenes iela 32, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5. Noteikt, ka zemes vienības Piltenes ielā 28, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības Piltenes ielā 32, Jūrmalā, daļas pievienošanas ir 2270 m2, kadastra apzīmējums 1300 021 2005, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

6. Noteikt, ka zemes vienībai Piltenes ielā 28, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

7. Zemes vienībai Piltenes ielā 28, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000100365 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. un noteikt jaunus nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

7.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

7.2. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods: 7311090900);

7.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100).

8. Uzdot zemes vienības Piltenes ielā 28, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

9. Piešķirt adresi palīgēkai (apzīmējums MN) un lapenei (apzīmējums N) Piltenes iela 28, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

10. Noteikt, ka zemes vienības Piltenes ielā 36, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības Piltenes ielā 32, Jūrmalā, daļas pievienošanas ir 1891 m2, kadastra apzīmējums 1300 021 2001, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

11. Noteikt, ka zemes vienībai Piltenes ielā 36, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

12. Noteikt zemes vienībai Piltenes ielā 36, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

12.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

12.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

12.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods: 7311090900).

13. Uzdot zemes vienības Piltenes ielā 36, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF