Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 502

protokols Nr. 18, 59. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.590
“Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” atcelšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 98.punktu un 126.punktu, ievērojot Noteikumu Nr.628 39.1.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 83.3.apakšpunktu, 2451.1.apakšpunktu un 2451.5.apakšpunktu, Dome 2016.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu Nr.590 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.590), uzsākot detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums1300 009 0107 , un Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1407 un apstiprinot darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – veikt detālplānojuma grozījumu izstrādi, apvienojot to ar būvprojektēšanu, atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, veicot grozījumus spēkā esošajā detālplānojumā, detalizējot apbūves rādītājus un atļauto izmantošanu, kā arī izvērtēt iespējas izbūvēt transportlīdzekļu novietni un sagatavot piebraucamo ceļu risinājumus zemes vienībā Majori 1407, Jūrmalā, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

2017.gada 23.martā, pamatojoties uz detālplānojuma izstrādes ierosinātāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALTIC HOTEL GROUP” (turpmāk – Ierosinātājs) iesniegumu, Dome pieņēma lēmumu Nr.152 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā””, izslēdzot prasību detālplānojuma izstrādi apvienot ar būvprojektēšanu un apstiprinot jaunu darba uzdevumu.

2017.gada 31.maijā starp Domi un Ierosinātāju tika noslēgts līgums Nr.1.2-16.5.3/811 par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu.

2017.gada 6.septembrī Domē ir saņemts Ierosinātāja iesniegums, ar lūgumu atcelt Lēmumu Nr.590 un uzsākt jaunu grozījumu izstrādes procedūru, izstrādājot jaunu darba uzdevumu un pieņemot jaunu Domes lēmumu. Iesniegumā sniegts priekšlikums detālplānojuma teritorijai pievienot pludmales apkalpes teritoriju no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2017.gada 11.oktobra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-30/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā”.

2. Izbeigt 2017.gada 31.maijā noslēgto līgumu Nr.1.2-16.5.3/811 par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt vienošanos ar Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par 2017.gada 31.maijā noslēgtā līguma Nr.1.2-16.5.3/811 par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu, kas noslēgts saskaņā ar Lēmumu Nr.590, darbības izbeigšanu redakcijā, kas pievienota šī lēmuma pielikumā.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un šo lēmumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.502

(protokols Nr.18, 59.punkts)

VIENOŠANĀS Nr.____________________

pie 2017.gada 31.maija līguma Nr.1.2-16.5.3/811 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu”

Jūrmalā, 2017.gada ____._____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘BALTIC HOTEL GROUP”, reģistrācijas numurs 40003684043, (turpmāk - DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS) no otras puses, (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ___.________ lēmumu Nr.____ ”Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.590 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” atcelšanu” vienojas:

1. Ar šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdi izbeigt starp PAŠVALDĪBU un DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJU 2017.gada 31.maijā noslēgto līgumu Nr.1.2-16.5.3/811 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu” (turpmāk – LĪGUMS).

2. PUSES apliecina un garantē, ka šīs vienošanās noslēgšanas brīdī, starp tām nav un pēc šīs vienošanās noslēgšanas nebūs nekādu pretenziju vienai pret otru, sakarā ar LĪGUMA saistību izpildi un izbeigšanu.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī.

4. Šī vienošanās sagatavota un parakstīta uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie PAŠVALDĪBAS un viens – pie DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA.

5. Pušu rekvizīti :

PAŠVALDĪBA

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“BALTIC HOTEL GROUP”

N/M Reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

kods PARXLV 22

Reģistrācijas numurs 40003684043

Jūras iela 23/25, Jūrmala, LV-2015

________________________________

/M.Avrutins/

________________________

/E.Stobovs/


Lejupielāde: DOC un PDF