Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2017.gada 26.oktobra 502.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.marta 152.lēmumu

2016.gada 25.novembrīNr. 590

protokols Nr. 18, 43. punkts

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 27.marta lēmumu Nr.270 (protokols Nr.12, 4.punkts) „Par detālplānojuma projekta kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 “Par detālplānojuma projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali”. Saistošie noteikumi paredzēja viesnīcas Baltic Beach Hotel & SPA attīstības un paplašināšanas iespējas, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Attīstības plānam (ģenerālplānam), kas apstiprināts 1995.gada 27.jūlijā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.893 “Par Jūrmalas Attīstības plānu (ģenerālplānu)”.

Domē ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP", reģistrācijas numurs 40003684043, 2016.gada 20.oktobra iesniegums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā, paredzot teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums), detālplānojuma grozījumu izstrādi apvienojot ar būvprojektēšanu. Izmaiņas spēkā esošajā detālplānojuma nepieciešamas, lai varētu īstenot būvniecības ieceri zemesgabalā Jūras ielā 23, Jūrmalā esošās viesnīcas ēkas pārbūvei, atbilstoši spēkā esošā Teritorijas plānojuma noteikumiem Publiskās apbūves teritorijā (P49), kā arī izvērtēt iespējas izbūvēt transportlīdzekļu novietni un sagatavot piebraucamo ceļu risinājumus zemes vienībā Majori 1407, Jūrmalā.

Zemesgabals Majori 1407, Jūrmalā ir nodots nomā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP" atklātas autostāvvietas ierīkošanai un apsaimniekošanai saskaņā ar 2005.gada 11.marta Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/299. līdz 2030.gada 22.februārim.

Saskaņā ar Teritorijas plānojuma 83.3. punktu, transportlīdzekļu novietnes un piebraucamo ceļu risinājumu nosaka detālplānojumā, detālplānojuma teritorijā iekļaujot zemes vienības, kurās stāvvietas plānots izvietot.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, 126.punktu, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 2.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, un Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, detālplānojuma izstrādi apvienojot ar būvprojektēšanu. Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 152.lēmumu

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, un Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, un Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, un Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, un Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, un Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, un Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.590

(protokols Nr.18, 43.punkts)

Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 152.lēmumu

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā

(kadastra apzīmējums 13000090107, zemesgabala platība 27781 kv.m) un

Majori 1407, Jūrmalā

(kadastra apzīmējums 13000091407, zemesgabala platība 919 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieki:

Jūras ielā 23, Jūrmalā - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP"

reģistrācijas numurs 40003684043

Majori 1407, Jūrmalā – Jūrmalas pilsētas pašvaldība

2. Zemesgabala Majori 1407, Jūrmalā nomnieks:

Jūras ielā 23, Jūrmalā - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP"

reģistrācijas numurs 40003684043

3. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Jūras ielā 23, Jūrmalā - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP"

reģistrācijas numurs 40003684043

4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 83.3.; 2451.1. un 2451.5. apakšpunkts.

5. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Veikt detālplānojuma grozījumu izstrādi, apvienojot to ar būvprojektēšanu, atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, veicot grozījumus spēkā esošajā detālplānojumā, detalizējot apbūves rādītājus un atļauto izmantošanu, kā arī izvērtēt iespējas izbūvēt transportlīdzekļu novietni un sagatavot piebraucamo ceļu risinājumus zemes vienībā Majori 1407, Jūrmalā, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, un aktuālajai pilsētbūvnieciskajai situācijai.

Detālplānojums izstrādājams vienlaikus ar būvprojektu minimālā sastāvā atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

6. Detālplānojuma teritorijas raksturojums

6.1. Zemesgabali atrodas Majoru rajonā, teritorijā starp Jūras, Tirgoņu ielu, Vanagu ielu un kāpām.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabali atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P49). Detālplānojuma teritorija atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

6.3. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

7. Detālplānojuma teritorija

PDF

8. Prasības detālplānojuma grozījumu izstrādei

(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

8.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

8.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

8.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

8.1.3. Veselības inspekcijas;

8.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

8.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

8.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

8.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

8.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

8.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

8.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

8.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

8.1.12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

8.1.13. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

8.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

8.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

8.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

8.5. Detālplānojuma izstrāde apvienojama ar būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu (būvprojektēšanu), detālplānojumam jāpievieno plānotā objekta būvniecības ieceres dokumentācija.

9. Detālplānojuma grozījumu iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

10. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: R.Ansule

29425622


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.590

(protokols Nr.18, 43.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2016.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP", reģistrācijas numurs 40003684043, (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmumu Nr.__ „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabaliem Jūras ielā 23 (kadastra apzīmējums 13000090107) un Majori 1407, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000091407) detālplānojuma grozījumu izstrādi (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Domei izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūru īstenošanu.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Domei informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu un to īstenošanu.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Detālplānojuma grozījumu izstrādei nepieciešamos nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas minētas Lēmuma 1.pielikuma __. punktā.

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma Dome nodod šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemto valats institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas;

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas.

4. Citi noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

/A.Grants /

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"BALTIC HOTEL GROUP"

reģistrācijas numurs 40003684043

Valdes loceklis M.Avrutins

Adrese: Jūras iela 23/25, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis: 67607373

_______________________

/M.Avrutins /


Lejupielāde: DOC un PDF