Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 23.aprīļa 175.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 26.oktobrīNr. 503

protokols Nr. 18, 60. punkts

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales
apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā
iekļaušanu detālplānojuma teritorijā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 27.marta lēmumu Nr.270 (protokols Nr.12, 4.punkts) „ Par detālplānojuma projekta kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika noteikts, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija ir galīgā redakcija un tika izdoti Saistošie noteikumi Nr.25 “Par detālplānojuma projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali”. Detālplānojums paredzēja viesnīcas Baltic Beach Hotel & SPA attīstības un paplašināšanas iespējas, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Attīstības plānam (ģenerālplānam), kas apstiprināts 1995.gada 27.jūlijā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.893 “Par Jūrmalas Attīstības plānu (ģenerālplānu)”.

Domē ir saņemts zemesgabala Jūras ielā 23, Jūrmalā, īpašnieka un zemesgabala Majori 1407, Jūrmalā, (ar adresi Jūras ielā 27, Jūrmalā) nomnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltic Hotel Group” 2017.gada 6.septembra iesniegums par detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā, un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā. Starp Domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BBH Investments” 2017.gada 13.septembrī ir noslēgts Pludmales apkalpes teritorijas nomas līgums Nr.1.2-16.3.4/1285 (turpmāk – Līgums) par teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iznomāšanu ar objekta lietošanas mērķi – izveidot jūras piekrastes pludmalē paaugstināta komforta zonu, un/vai kurā tiek sniegti ēdināšanas pakalpojumi. Atbilstoši Līguma 2.2.4.punktam, ja objektā tiek paredzētas vieglas konstrukcijas būves, pēc Līguma noslēgšanas uzsākama detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrāde un finansēšana. Līguma 5.pielikumā pievienotajā Investīciju ieguldīšanas plānā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BBH Investments” paudusi apņemšanos sadarbībā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Baltic Hotel Group” turpmākai viesnīcas Baltic Beach Hotel&Spa kompleksa attīstībai nodrošināt detālplānojuma izstrādi.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir izstrādāt vienotu risinājumu viesnīcas kompleksa attīstībai, ietverot transportlīdzekļu novietnes un piebraucamo ceļu, kā arī pludmales apkalpes infrastruktūras nodrošinājumu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, 126.punktu, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, iekļaujot detālplānojuma teritorijā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000090101 daļu – pludmales apkalpes teritoriju no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, un detālplānojuma teritorijā iekļautajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000090101 daļai – pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Karjusi.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.503

(protokols Nr.18, 60.punkts)
Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 175.lēmumu

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabaliem

Jūras ielā 23, Jūrmalā,

kadastra apzīmējums 13000090107, zemesgabala platība 27781 kv.m;

Majori 1407, Jūrmalā (VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienības adrese Jūras ielā 27, Jūrmalā),

kadastra apzīmējums 13000091407, zemesgabala platība 919 kv.m;

iekļaujot detālplānojuma teritorijā

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 13000090101 daļu – pludmales apkalpes teritoriju no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā 4549kv.m platībā.

  1. Zemesgabalu īpašnieki:

Jūras ielā 23, Jūrmalā - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP"

reģistrācijas numurs 40003684043

Majori 1407, Jūrmalā – Jūrmalas pilsētas pašvaldība

  1. Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 13000090101 lietotājs:

Jūrmalas pilsētas dome

  1. Zemesgabala Majori 1407, Jūrmalā (Jūras ielā 27, Jūrmalā) nomnieks:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP"

reģistrācijas numurs 40003684043

Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 13000090101 daļas – pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā 4549kv.m platībā nomnieks:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BBH Investments”

Reģistrācijas numurs 40103005735

  1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP"

reģistrācijas numurs 40003684043

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BBH Investments”

Reģistrācijas numurs 40103005735

  1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes pamatojums un mērķis

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Aizsargjoslu likuma 6.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 83.3.; 2451.1., 2451.5. un 2451.6. apakšpunkts.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir izstrādāt vienotu risinājumu viesnīcas kompleksa attīstībai, pamatojot funkcionālajā zonā Publiskās apbūves teritorija (P49) noteiktā stāvu skaita 12 stāvi ar augstumu 42m piemērošanas iespējas, noteikt apbūves zonas ar mērķi nodrošināt videi draudzīgu kūrorta teritorijas attīstību, kā arī sagatavot transportlīdzekļu novietnes un piebraucamo ceļu risinājumus, noteikt iespējamo zonu īslaicīgas lietošanas būvju izvietošanai pludmales apkalpes infrastruktūras nodrošināšanai ar paaugstinātu komforta līmeni atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18. apakšpunktam īslaicīgas lietošanas būve ir būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām.

  1. Detālplānojuma teritorija un tās raksturojums

PDF

6.1. Zemesgabali atrodas Majoru rajonā, teritorijā starp Jūras, Tirgoņu ielu, Vanagu ielu un pludmali.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabali Jūras ielā 23 un Majori 1407 (Jūras iela 27) atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P49), teritorijā ar īpašiem noteikumiem Kūrorta teritorijā (TIN17), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 13000090101 daļa – pludmales apkalpes teritorija no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā atrodas Dabas un apstādījumu (DA6) teritorijā un teritorijā ar īpašiem noteikumiem – Pludmales apkalpes teritorijā (TIN15), jūras aizsargjoslā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

6.3. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

6.4. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

  1. Prasības detālplānojuma grozījumu izstrādei

(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas un Pašvaldības īpašumu nodaļas;

7.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

7.1.13. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

7.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

7.5. Lai novērtētu objekta ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, detālplānojuma sastāvā veic plānotās apbūves vizuālās ietekmes analīzi, ietverot pilsētbūvnieciskās kompozīcijas un silueta koncepciju no Jūras ielas un pludmales skatu punktiem.

  1. Detālplānojuma grozījumu iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

  1. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.503

(protokols Nr.18, 60.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2017.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP" , reģistrācijas numurs 40003684043, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BBH Investments”, reģistrācijas numurs 40103005735, (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmumu Nr.__ „ Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji finansē zemesgabaliem Jūras ielā 23 (kadastra apzīmējums 13000090107), Majori 1407, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000091407) detālplānojuma grozījumu izstrādi, iekļaujot detālplānojuma teritorijā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000090101 daļu – pludmales apkalpes teritoriju no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Domei izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūru īstenošanu.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Ilze Karjuse.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Domei informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu un to īstenošanu.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Detālplānojuma grozījumu izstrādei nepieciešamos nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas minētas Lēmuma 1.pielikuma __. punktā.

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju lūguma Dome nodod šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemto valsts institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas;

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas.

4. Citi noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei izņemot 4.2.punktā noteikto.

4.2. Līgums zaudē spēku pirms saistību izpildes, ja vienlaikus manās zemes gabala īpašnieks un, ja Pusēm nav nekādu pretenziju vienai pret otru sakarā ar šī Līguma saistību izpildi un Dome pieņem lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmuma Nr.__ „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā” atcelšanu vai šī Lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu. Šādā gadījumā atsevišķa vienošanās par šī Līguma izbeigšanu nav nepieciešama un Puses vienojas, ka šis līgums zaudēs spēku datumā, kādā stāsies spēkā Domes lēmums par Lēmuma atcelšanu.

4.3. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.6. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

/E.Stobovs /

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"BALTIC HOTEL GROUP"

reģistrācijas numurs 40003684043

Valdes loceklis M.Avrutins

Adrese: Jūras iela 23/25, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 67607373

_______________________

/ M.Avrutins /

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“BBH Investments”

reģistrācijas numurs 40103005735

Valdes priekšsēdētāja I.Kalniņa

Adrese: Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, LV-2015

_______________________

/ I.Kalniņa/


Lejupielāde: DOC un PDF