Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 472.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 14.decembrīNr. 576

protokols Nr. 20, 17. punkts

Par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikuma Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” 8.12. un 8.13.apakšpunkts, noteic, ka Jūrmalas Sporta skolas (turpmāk – Iestāde) uzdevums ir popularizēt sportu, veselīgu dzīvesveidu un nodrošināt sporta infrastruktūras pieejamību Jūrmalas iedzīvotājiem. Ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētā un īpaši Kauguru apkaimē, nav iedzīvotāju skaitam atbilstoša peldbaseina, trenažieru un vingrošanas zāļu piedāvājuma, Iestāde, laikā, kad telpas un infrastruktūra netiek lietotas izglītības procesa nodrošināšanai, sniedz maksas pakalpojumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikuma Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” 68., 70. un 78.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Iestādes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļa noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Iestādes maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Iestādes direktoru slēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem.

5. No šī lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

5.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu organizētās grupas, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmums Nr.368 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 14.decembra lēmumam Nr.576

(protokols Nr.20, 17.punkts)

Maksa par pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā

Nr. p. k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR) bez PVN

PVN

(EUR)

Maksa (EUR) ar PVN

I Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 472.lēmumu

II Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 472.lēmumu

III Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 472.lēmumu

IV Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 472.lēmumu

V

Sporta zāles (Nometņu ielā 2b) noma

60 min.

14.62

3.08

17.70

*) uzrādot apliecinošu dokumentu

**) abonementa derīguma laiks – divi mēneši

***) skolēni, pensionāri, invalīdi atlaide 50%