Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 14.septembrīNr.17

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Andris Čuda, Rolands Parasigs-Parasiņš, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs, Elizabete Krivcova, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Guntis Grūba

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītājas vietnieka p.i.

Daiga Paule

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra direktora p.i.

Agita Bērzupe

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji, Ineta Aroniete (p.i.i. „Saulīte” vadītāja amata kandidāte), Ilze Ose (Majoru vidusskolas direktora amata kandidāte), pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Par Majoru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

7.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas dome 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 „Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra nolikumā Nr.43 „Nolikums par metodisko apvienību darbību”

9.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atklātajā projektu konkursā

10.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA 1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (Me.You.Personality./Es.Tu/Personība)

11.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA 1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (Be active!”/ „Esi aktīvs!”)

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.14 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā”

13.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

14.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 „Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

17.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.381 „Par dzīvojamās mājas Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, tehnisko stāvokli un īrnieka nodrošināšanu ar dzīvojamo platību”

18.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

19.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmumā Nr.578 „Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ķemeru ielā 58, Jūrmalā un Ķemeru ielā 60, Jūrmalā

22.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā

23.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.264 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 107”atcelšanu

24.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā

25.

Par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.501 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu”

30.

Saistošie noteikumi „Par nekustamo īpašumu nodokli Jūrmalā”

31.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gulbju ielā 73A

32.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Jaunķemeri 0012, Jūrmalā, Jaunķemeri 0013, Jūrmalā, Kūdra 0024, Jūrmalā, Kūdra 0025, Jūrmalā

33.

Par nakts patversmes telpu Raiņa ielā 62, Jūrmalā, nodošanu valdījumā un metadona farmakoterapijas pakalpojuma nodrošināšanu

34.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu

35.

Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba nodrošināšanai

36.

Par zemes vienības Druvciems 0021, Jūrmalā, daļu nomas līgumu noslēgšanu

37.

Par ūdenstilpes daļas Priedaine 2406, starp 4 km un 5 km, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

38.

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomu

39.

Par dzīvokļu īpašumu objektu Nr.1 līdz Nr.8 pirmo izsoli

40.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objektu Nr.1., Nr.2., un Nr.3 otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

41.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objekta Nr.4 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

42.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 4A-1, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

43.

Par nekustamo īpašumu maiņu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu, balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Grūba izsaka priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā, jo pie sagatavotā lēmumprojekta nav pievienota informācija par kandidātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora amatam.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par G.Grūbas priekšlikumu („par” – 5 (M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Par Majoru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

7.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas dome 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 „Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra nolikumā Nr.43 „Nolikums par metodisko apvienību darbību”

9.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atklātajā projektu konkursā

10.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA 1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (Me.You.Personality./Es.Tu/Personība)

11.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA 1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (Be active!”/ „Esi aktīvs!”)

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.14 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā”

13.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

14.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 „Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

17.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.381 „Par dzīvojamās mājas Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, tehnisko stāvokli un īrnieka nodrošināšanu ar dzīvojamo platību”

18.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

19.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmumā Nr.578 „Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ķemeru ielā 58, Jūrmalā un Ķemeru ielā 60, Jūrmalā

22.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā

23.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.264 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 107”atcelšanu

24.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā

25.

Par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.501 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu”

30.

Saistošie noteikumi „Par nekustamo īpašumu nodokli Jūrmalā”

31.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gulbju ielā 73A

32.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Jaunķemeri 0012, Jūrmalā, Jaunķemeri 0013, Jūrmalā, Kūdra 0024, Jūrmalā, Kūdra 0025, Jūrmalā

33.

Par nakts patversmes telpu Raiņa ielā 62, Jūrmalā, nodošanu valdījumā un metadona farmakoterapijas pakalpojuma nodrošināšanu

34.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu

35.

Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba nodrošināšanai

36.

Par zemes vienības Druvciems 0021, Jūrmalā, daļu nomas līgumu noslēgšanu

37.

Par ūdenstilpes daļas Priedaine 2406, starp 4 km un 5 km, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

38.

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomu

39.

Par dzīvokļu īpašumu objektu Nr.1 līdz Nr.8 pirmo izsoli

40.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objektu Nr.1., Nr.2., un Nr.3 otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

41.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objekta Nr.4 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

42.

Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 4A-1, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

43.

Par nekustamo īpašumu maiņu

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā (lēmums Nr.413)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

Deputāti uzdod jautājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora amata kandidātam E.Stobovam.

D.Beitnere-Le Galla izsakās, ka šī brīža pieredze darba sarunās ar E.Stobovu ir bijusi pozitīva un cilvēkam ir jādod iespēja parādīt labāko, cerot, ka arī opozīcijas deputātu viedokļi tiks uzklausīti un sadarbība būs veiksmīga.

E.Krivcova izsakās, ka pieredze sadarbībā ar E.Stobovu līdz šim ir bijusi pozitīva, jo viņam ir gan vīzija, gan administratīvā kapacitāte risināt jautājumus. Aicina deputātus atbalstīt E.Stobova kandidatūru Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora amatam.

Ņ.Ņikiforovs izsakās, ka viņam simpatizē tas, ka E.Stobovs risina nevis katru jautājumu atsevišķi, bet gan veido sistēmu, mehānismu, kā nākotnē risināt līdzīga veida problēmas un, viņaprāt, tas ir ļoti pareizi.

G.Truksnis balsu skaitīšanas komisijai izvirza deputātus R.Sproģi, E.Krivcovu un D.Beitneri-Le Gallu. Aicina deputātus balsot par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Stulpiņš, L.Loskutova, D.Beitnere-Le Galla, E.Krivcova, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: R.Sproģe, E.Krivcova D.Beitnere-Le Galla.

I.Dzene piedāvā deputātiem vēlēšanas zīmes tekstu ar šādu formulējumu:

Jūrmalas pilsētas dome

VĒLĒŠANU ZĪME Nr.__

Jūrmalā 2017.gada 14.septembrī

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora ievēlēšana

Domes deputāts Vārds Uzvārds

Nr.p.k.

Kandidāta vārds, uzvārds

PAR

PRET

ATTURAS

1.

Edgars Stobovs

Deputāta paraksts____________________________________________________

G.Truksnis pasludina pārtraukumu balsošanas procedūrai.

Pārtraukums 11.25-11.32

R.Sproģe (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja) informē, ka balsošanai izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes, saņemtas 15 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas – 15, nederīgas-nav.

„Par” nobalsojuši 12 deputāti - Dagmāra Beitnere-Le Galla, Guntis Grūba, Mārtiņš Stulpiņš, Jānis Lediņš, Gatis Truksnis, Rita Sproģe, Dace Riņķe, Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Ņikita Ņikiforovs, Elizabete Krivcova, Larisa Loskutova.

„Pret”- nav

„Atturas” – 3 deputāti - Andris Čuda, Rolands Parasigs-Parasiņš, Uldis Kronblūms.

(Balsu skaitīšanas komisijas 2017.gada 14.septembra protokols Nr.1).

G.Truksnis informē, ka par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru ievēlēts Edgars Stobovs.

G.Grūba – balsoja „par”, jo šobrīd nav objektīvu iemeslu balso citādāk. Ir priecīgs, ka beidzot amatā ir apstiprināts Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors, cerot, ka amatos tiks apstiprināti arī citi domes darbinieki, kuri šobrīd ir pienākumu izpildītāji. Izsakās, ja, gadījumā, neveidosies sadarbība ar jaunievēlēto izpilddirektoru un viedoklis mainīsies, izmantos savas deputātu tiesības un savu balsojumu atsauks.

3. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā

(lēmums Nr.414)

Ziņotājs:

I.Dzene ziņo, ka lēmumprojekta preambulu ir nepieciešams precizēt ar Izglītības un zinātnes ministrijas vēstules datumu, Nr. un nosaukumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā.

4. Par Majoru vidusskolas direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr.415)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar Izglītības un zinātnes ministrijas vēstules datuma, Nr. un nosaukumu precizējumu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Majoru vidusskolas direktora iecelšanu amatā.

5. Par Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu (lēmums Nr.416)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

(saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņotājs:

D.Paule ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam saskaņā ar komitejā lemto.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”.

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas dome 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 „Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu”

(lēmums Nr.417)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas dome 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 „Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra nolikumā Nr.43 „Nolikums par metodisko apvienību darbību” (nolikums Nr.19)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra nolikumā Nr.43 „Nolikums par metodisko apvienību darbību”.

9. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.418)

10. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA 1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (Me.You.Personality./Es.Tu/Personība) (lēmums Nr.419)

11. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA 1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (Be active!”/ „Esi aktīvs!” (lēmums Nr.420)

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.14 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā” (lēmums Nr.421)

Ziņotājs:

E.Majore

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atklātajā projektu konkursā.

2. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA 1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (Me.You.Personality./Es.Tu/Personība).

3. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA 1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (Be active!”/ „Esi aktīvs!”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.14 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā”.

13. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu (lēmums Nr.422)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu.

14. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.423)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā” (lēmums Nr.424)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 „Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.425)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 „Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā.

17. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.381 „Par dzīvojamās mājas Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, tehnisko stāvokli un īrnieka nodrošināšanu ar dzīvojamo platību” (lēmums Nr.426)

18. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.427)

19. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

Ziņotājs:

G.Kovaļevska izsaka priekšlikumu no izskatīšanas noņemt jautājumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu un atkārtoti to virzīt izskatīšanai Dzīvokļu komisijā.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms nobalsot par jautājuma par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu noņemšanu no izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu noņemšanu no izskatīšanas („par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova), „pret” – 2 (M.Stulpiņš , D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – 3 (G.Grūba, D.Riņķe, I.Kausiniece)) , jautājums tika noņemts no izskatīšanas.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.381 „Par dzīvojamās mājas Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, tehnisko stāvokli un īrnieka nodrošināšanu ar dzīvojamo platību”.

2. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

20. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmumā Nr.578 „Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6” (lēmums Nr.428)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmumā Nr.578 „Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6”.

21. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ķemeru ielā 58, Jūrmalā un Ķemeru ielā 60, Jūrmalā (lēmums Nr.429)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ķemeru ielā 58, Jūrmalā un Ķemeru ielā 60, Jūrmalā.

22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.430)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā.

23. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.264 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 107”atcelšanu (lēmums Nr.431)

24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā

(lēmums Nr.432)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.264 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 107”atcelšanu.

2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā.

25. Par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.433)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

26. Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.434)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

27. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.435)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

28. Par detālplānojuma zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.436)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

29. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.501 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu” (lēmums Nr.437)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.501 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu”.

30. Saistošie noteikumi „Par nekustamo īpašumu nodokli Jūrmalā” (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta saistošo noteikumu projekta redakcija.

Izsakās:

A.Čuda izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek apliktas. Citiem nodokļa objektiem piemēro nodokļa likmi 0,2% no kadastrālās vērtības.”

J.Lediņš uzskata, ka šāds priekšlikums samazinās pašvaldības budžeta ieņēmumus, jo tas nozīmē, ka arī visi nerezidenti maksās 0,2%.

U.Kronblūms - ņemot vērā J.Lediņa teikto, izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 3.punktā, noteikt, ka rezidentiem par citiem nodokļa objektiem piemēro 0,2% no kadastrālās vērtības, pārējiem likumā noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Čudas priekšlikumu („par” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), „pret” – nav, „atturas” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba)) , priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par U.Kronblūma priekšlikumu („par” – 6 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova)) , priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar redakcionāliem precizējumiem („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova), „pret” – nav, „atturas” – 4 (D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš, U.Kronblūms)) ,

nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus „Par nekustamo īpašumu nodokli Jūrmalā”.

G.Grūba iebilst, ka uz balsošanu netika uzlikts viņa izteiktais priekšlikums atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu un strādāt pie deputāta A.Čudas izteiktā priekšlikuma.

G.Truksnis norāda, uz to, ka G.Grūba izteicis savu priekšlikumu jau notiekot balsošanai un to, ka A.Čudas izteikto priekšlikumu deputāti nav atbalstījuši.

31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gulbju ielā 73A

(lēmums Nr.438)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gulbju ielā 73A.

32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Jaunķemeri 0012, Jūrmalā, Jaunķemeri 0013, Jūrmalā, Kūdra 0024, Jūrmalā, Kūdra 0025, Jūrmalā (lēmums Nr.439)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Jaunķemeri 0012, Jūrmalā, Jaunķemeri 0013, Jūrmalā, Kūdra 0024, Jūrmalā, Kūdra 0025, Jūrmalā.

33. Par nakts patversmes telpu Raiņa ielā 62, Jūrmalā, nodošanu valdījumā un metadona farmakoterapijas pakalpojuma nodrošināšanu (lēmums Nr.440)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

D.Beitnere-Le Galla , ņemot vērā, ka šai sociālajai mājai tuvumā atrodas divas skolas, ierosina risināt jautājumu par metadona farmakoterapijas kabineta pārvietošanu.

G.Grūba aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, bet ar nosacījumu - turpināt strādāt pie jautājuma par naktspatversmes un metadona farmakoterapijas kabineta pārvietošanu, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie minētajām skolām un ātrāk risināt jautājumu par videonovērošanu šajā ielas posmā.

E.Krivcova aicina atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu un piekrīt izteiktajam priekšlikumam risināt jautājumu par šīs sociālās mājas pārvietošanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 4 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par nakts patversmes telpu Raiņa ielā 62, Jūrmalā, nodošanu valdījumā un metadona farmakoterapijas pakalpojuma nodrošināšanu.

G.Grūba – balsoja „par” sagatavoto lēmumprojektu tāpēc, lai šī programma tiktu nodrošināta, bet vienlaikus turpinot strādāt pie jautājuma par šīs sociālās mājas pārvietošanu.

34. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu (lēmums Nr.441)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu.

35. Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba nodrošināšanai (lēmums Nr.442)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par telpu nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba nodrošināšanai.

36. Par zemes vienības Druvciems 0021, Jūrmalā, daļu nomas līgumu noslēgšanu

(lēmums Nr.443)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Grūba)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Druvciems 0021, Jūrmalā, daļu nomas līgumu noslēgšanu.

37. Par ūdenstilpes daļas Priedaine 2406, starp 4 km un 5 km, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.444)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Grūba)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par ūdenstilpes daļas Priedaine 2406, starp 4 km un 5 km, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

38. Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomu (lēmums Nr.445)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomu.

39. Par dzīvokļu īpašumu objektu Nr.1 līdz Nr.8 pirmo izsoli (lēmums Nr.446)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Grūba)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļu īpašumu objektu Nr.1 līdz Nr.8 pirmo izsoli.

G.Grūba – balsojumā atturējies, jo nav pārliecināts par šī lēmuma lietderību un nav arī izdevies pie nekustamo īpašumu tirgotājiem noskaidrot šāda nekustamā īpašuma cenu.

40. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objektu Nr.1., Nr.2., un Nr.3 otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.447)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Grūba)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objektu Nr.1., Nr.2., un Nr.3 otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

41. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objekta Nr.4 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.448)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (G.Grūba, M.Stulpiņš)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objekta Nr.4 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

42. Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 4A-1, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.449)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, M.Stulpiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Grūba)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 4A-1, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

43. Par nekustamo īpašumu maiņu (lēmums Nr.450)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

U.Kronblūms lūdz turpmāk jautājuma nosaukumā ietvert adresi, lai var saprast par ko ir jautājums.

G.Grūba uzskata, ka, maiņai piedāvātais nekustamais īpašums ir ļoti vērtīgs priežu meža zemesgabals, par kura noteikto lietošanas mērķi jau bija iebildumi, veicot grozījumus Teritorijas attīstības plānā un, ja šis lēmums tiks pieņemts, tas pēc būtības var būt arī prettiesisks un vērtējams tiesībsargājošās iestādēs. Iebilst, ka netiek ievērots vienlīdzības princips, šajā gadījumā, netiek risināts jautājums par nekustamā īpašuma maiņu ar citiem blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem. Lai gan pilsētas Attīstības stratēģijā ir paredzēta Dubultu tilta būvniecība, šobrīd šis jautājums nav aktualizēts, un nav arī zināms, kad un, vai vispār tilts tiks būvēts. Aicina deputātus šo lēmumprojektu neatbalstīt.

E.Krivcova nepiekrīt vairākiem G.Grūbas iebildumiem, jo, viņasprāt, šo nekustamo īpašumu maiņai ir pietiekami labs pamatojums un tā ir vērsta uz pilsētas attīstību, proti, kūrorta objektu attīstību.

U.Kronblūms apšauba, ka tiks attīstīta kūrorta un nevis viesu izmitināšanas objektu attīstība.

D.Beitnere-Le Galla aicina deputātus izvērtēt un balsot atbildīgi par šo lēmumprojektu.

J.Lediņš vērš deputātu uzmanību, ka šis lēmumprojekts pēc būtības ir par nekustamo īpašumu maiņu, nevis par tādu vai citādu objektu būvniecību, par ko tiks lemts atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova), „pret” – 6 (G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu maiņu.

G.Grūba balsoja „pret”, jo uzskata, ka vēsturiskā un arī pašreizējā situācija liecina par lēmuma prettiesiskumu.

Sēde slēgta plkst.12.55

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2017.gada 26.oktobrī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 20.septembris


Lejupielāde: DOC un PDF