Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 17.augustāNr. 25

protokols Nr. 16, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2017.gadam 94 873 192 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

79 258 333

euro

1 829

euro

Izdevumi

87 253 521

euro

7 542

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-7 995 188

euro

-5 713

euro

Finansēšana

7 995 188

euro

5 713

euro

Atlikums gada sākumā

10 080 291

euro

5 713

euro

Atlikums gada beigās

2 059 131

euro

0

euro

Aizņēmumi

5 527 026

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 402 383

euro

Pamatkapitāla palielinājums

150 615

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1. un 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7.un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 35.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.03.1.3 un 10.pielikumu., ar šo saistošo noteikumu 5.un 35.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ostas būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6.un 35.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2019.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.11. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 53.un 54.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/2017.gada aktivitātes” tāmi Nr.04.1.14., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.3.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā::

“2.3.1.17. projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) tāmi Nr.04.1.17.;”;

10. Pievienot saistošo noteikumu 2.3.1.17.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) tāmi Nr.04.1.17., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta ''Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā'' tāmi Nr.07.1.4., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3., 10.un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11., 35.un 55.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 21.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12.un 36.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 56.un 57.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Teātra, koncertzāles un estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 49.un 35.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.12. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13.un 35.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Teātra, koncertzāles un estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.13. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 50.un 35.pielikumu.

19. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.7.1.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.7.1.14. projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” tāmi Nr.08.1.14.;”;

20. Pievienot saistošo noteikumu 2.7.1.14.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” tāmi Nr.08.1.14., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2.un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16.un 37.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.3. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18.un 38.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19.un 35.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 51.un 52.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20.un 35.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21.un 35.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22.un 35.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.2.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

33. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.4.6.apakšpunktu šādā redakcijā::

“2.8.4.6. projekta “Labi!”/”OK!” tāmi Nr.09.4.6.;”;

34. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.4.6.apakšpunktam Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Labi!”/”OK!” tāmi Nr.09.4.6., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “ Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

38. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.23.5.apakšpunktu šādā redakcijā::

“2.8.23.5. projekta “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” tāmi Nr.09.23.5.;”;

39. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.23.5.apakšpunktam Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” tāmi Nr.09.23.5., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1.un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 32.un 35.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

45. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 199 544 euro;

21.3.9.9. 1 euro;

21.4.9.9. 6 456 euro;

F22010000 2 euro;

F22010000 (ziedojumi) 3 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

04.120.7230 1 euro;

04.520.7230 1 euro;

06.600.7230 1 177 euro;

08.620.7230 350 euro;

09.100.7230 4 411 euro;

09.210.7230 7 882 euro;

09.510.7230 696 euro;

10.910.7230 81 euro;

Atlikums gada beigās 187 204 euro.”

46. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

47. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.jūlija, 2.augusta, 8.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/257, Nr.1.1-14/261, Nr.1.1-14/266, Nr.1.1-14/267 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-39; Nr.49-58 XLSX

Pielikumi Nr.40-48 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF