Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.12.2017. Stājas spēkā 01.01.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 30

protokols Nr. 18, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu un
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2012., Nr.22 (4828), 2013., LV, 246 (5052), 2014., LV, 54 (5114), LV, 218 (5278), LV 30 (5348), 2015., LV, 124 (5442), LV, 239 (5557), 2016., LV, 146 (5718), LV, 252 (5824)) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemes īpašumiem vai tā daļām piešķir nodokļa maksātājam - fiziskai personai, kurš deklarējis pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā pirmstaksācijas gadā (līdz 31.decembrim) 90% apmērā.”

1.2 izteikt 7.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

7.1.12.

par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tiem piekritīgo zemi personai, ja nodokļa maksātājam (pašam vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam , un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta. Šajā punktā noteiktos atvieglojumus piemēro ar nākamo mēnesi pēc šajā punktā noteikto apstākļu iestāšanās.

Ēkām, zemei - 90%

1.3. papildināt ar 9.1 un 9.2 punktu šādā redakcijā:

“9.1 Piemērojot Noteikumu 6.punktu, personai, kura ieguvusi nekustamo īpašumu uz mantojuma tiesību pamata un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā pieteikusies pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, atvieglojumu piešķir ar nākamo mēnesi pēc mantojuma pieņemšanas un apstiprināšanas mantojuma tiesībās.

9.2 Personai, kura ieguvusi Noteikumu 3.punktā minēto statusu, var pretendēt uz Noteikumos paredzētajiem atvieglojumiem ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīgā statusa iegūšanas, ja persona iesniegusi atbilstošu iesniegumu pašvaldībā. ”

1.4. 14.punkta tabulas 7.2.5. nodokļa maksātāja kategorijai iesniegumam pievienojamo dokumentu sarakstu izteikt šādā redakcijā:

“1. Darba devēja apliecinājumu, ka darba ņēmējs ir informēts un rakstiski apliecina, ka piekrīt savu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, darba vieta) iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domei un pārbaudei valsts un pašvaldības reģistros un informācijas sistēmās, ar mērķi veikt personas datu apstrādi, lai Jūrmalas pilsētas dome varētu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam, kurā saimniecisko darbību veic darba devējs.

2. Darba devēja apliecinājumi saskaņā ar VID EDS - Elektroniskās deklarēšanas sistēmas ziņojumu “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” taksācijas gada jūlijā atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pielikumam:

2.1. apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto skaitu kopā uz taksācijas gada 1.augustu,

2.2. apliecinājumu par struktūrvienībā uz normālo darba laiku nodarbināto skaitu taksācijas gada 1.augustā (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku),

2.3. apliecinājums par taksācijas gada 1.augustā struktūrvienībā nodarbināto skaitu (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu), kas deklarējuši dzīvesvietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā,

3. apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kāds tiek veikts īpašumā,

4. apliecinātu nomas līguma kopiju,

5. iesniedzēja pilnvarojuma dokumenti,

6. de minimis atbalsta uzskaites veidlapu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.”

1.5. 14.punkta tabulas 7.3.1.nodokļa maksātāja kategorijai iesniegumam pievienojamo dokumentu sarakstu izteikt šādā redakcijā:

“1. Darba devēja apliecinājumu, ka darba ņēmējs ir informēts un rakstiski apliecina, ka piekrīt savu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, darba vieta) iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domei un pārbaudei valsts un pašvaldības reģistros un informācijas sistēmās, ar mērķi veikt personas datu apstrādi, lai Jūrmalas pilsētas dome varētu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam, kurā saimniecisko darbību veic darba devējs.

2. Darba devēja apliecinājumi saskaņā ar VID EDS - Elektroniskās deklarēšanas sistēmas ziņojumu “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” taksācijas gada jūnijs atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pielikumam:

2.1. apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto skaitu kopā uz taksācijas gada 1.jūliju,

2.2. apliecinājumu par struktūrvienībā uz normālo darba laiku nodarbināto skaitu taksācijas gada 1.jūliju (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku, mēneša vidējos darba ienākums),

2.3. apliecinājums par taksācijas gada 1.jūlijā struktūrvienībā nodarbināto skaitu (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu), kas deklarējuši dzīvesvietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā vismaz no taksācijas gada 1.janvāra,

3. motivēts iesniegums no nodokļa maksātāja vai saimnieciskās darbības veicēja, kurā tiek apliecināts saimnieciskās darbības veids, kāds tiek veikts minētajā īpašumā,

4. pilnvarojuma dokumenti,

5. apliecinātu nomas līguma kopiju,

6. apliecinājums par uzņemto personu diennakšu skaitu pret gultas vietu skaitu diennaktī vidējo noslogojumu gadā uz taksācijas gada 1.jūliju,

7. de minimis atbalsta uzskaites veidlapu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.”

1.6. papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

“22.1 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja tiesības uz Noteikumos paredzētājā kārtībā piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo kalendāro gadu pēc:

22.1 1. Noteikumu 3.punktā minētā statusa zaudēšanas;

22.1 2. nodokļa maksātāja reģistrētā miršanas datuma.”

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.30

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību ””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošos noteikumus Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību", tos precizējot.

2.Saistošo noteikumu grozījumu nepieciešamības pamatojums

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli sāk maksāt ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās. Savukārt atbilstoši Civillikuma 701.pantam ar mantojuma pieņemšanu un iegūšanu visas mantojuma atstājēja tiesības un saistības, ciktāl tās neizbeidzas ar viņa personu, pāriet uz mantinieku. Tādējādi mantinieks kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ar nākamo gadu pēc mantojuma pieņemšanas un attiecīgi var pretendēt uz Saistošajos noteikumos paredzētajiem atvieglojumiem tikai ar nākamo gadu.

Lai mantiniekiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir Jūrmalā, piemērotu labvēlīgākus nosacījumus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai, saistošie noteikumi papildināti ar 9.1 punktu, kas paredz Saistošo noteikumu 6.punktā paredzētā atvieglojuma piemērošanu ar nākamo mēnesi pēc mantojuma pieņemšanas un apstiprināšanas mantojuma tiesībās.

Saistošo noteikumu 9.2 punktā precizēta kārtība, kādā atvieglojums piešķirams personām, kas ieguvušas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu, Šveices konfederācijas pilsonību vai Latvijas nepilsoņa statusu.

Saistošo noteikumu 22.1 punkts ir saistīts ar grozījumiem 9.1 un 9.2 punktā, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atcelšanu nodokļa maksātāja miršanas gadījumā, kā arī zaudējot Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu, Šveices konfederācijas pilsonību vai Latvijas nepilsoņa statusu.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2017.gada 6.aprīļa grozījumiem 5.panta 1.2 daļā, tiek izteikts jaunā redakcijā Saistošo noteikumu 7.1.12.apakšpunkts, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus varēs saņemt personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram deklarētā dzīvesvieta ir vienā adresē ar personu vai tās laulāto kopā ar vismaz trim bērniem. Saskaņā ar Civillikuma 207.pantu radinieki taisnā līnijā ir tie, kuri cēlušies viens no otra ar dzimšanu un kurus sauc vai nu par augšupējiem, vai lejupējiem radiniekiem, raugoties pēc tā, vai skaita no bērniem uz vecākiem, vai otrādi. Saskaņā ar to arī pašu līniju sadala augšupējā un lejupējā. Pie pirmās pieder tēvs, māte, vectēvs, vecmāmuļa, vectēva un vecmāmuļas vecāki utt., bet pie otrās — dēli, meitas, bērnu bērni, šo pēdējo bērni utt. Civillikuma 210.pants noteic, ka radniecības tuvumu starp divām personām taisnā līnijā noteic pēc pakāpju, t. i., dzimšanu skaita. Dēls attiecībā pret tēvu stāv pirmajā radniecības pakāpē, bērna bērns pret vectēvu — otrajā, bērna bērna bērns pret vectēva tēvu — trešajā radniecības pakāpē utt. No minētā secināms, ka atvieglojumu varēs saņemt nodokļa maksātāji- vecvecāki, ja īpašumā būs deklarēti viens vai abi vecāki un vismaz trīs bērni.

Atvieglojuma piemērošanas periods saskaņā ar 7.1.12.apakšpunktu ir nosakāms piemērojot 9.punktā noteikto, gadījumos, ja bērns piedzimst gada vidū vai tiek deklarēta dzīvesvieta īpašumā taksācijas gada laikā.

Saistošo noteikumu projekts attiecībā uz juridisko personu atvieglojuma piešķiršanu nepieciešamas, lai saņemtu precīzu informāciju par darba ņēmējiem, kas nodarbināti uz normālo darba laiku.

3.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

2018.gada prognozējamais budžeta ieņēmumu sarukums saskaņā ar saistošo noteikumu 6.punktā paredzētā atvieglojuma procenta ieviešanas – 763 732 EUR.

Tā kā Jūrmalā deklarētajiem nodokļa maksātājiem atvieglojums par zemi tiek piemērots 90% apmērā (Tai skaitā Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices konfederācijas pilsoņiem ), tas papildus stimulēs nodokļa maksātājus deklarēt dzīvesvietu Jūrmalā, līdz ar to palielināsies pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Prognozējamais budžeta ieņēmumu sarukums var būt mainīgs, jo 6.punktā minētās personu kategorijas var atbilst arī citu saistošo noteikuma punkta nosacījumiem.

4.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

5.1.institūcija, kas nodrošinās saistošo noteikumu izpildi ir Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Nodokļu nodaļa.

5.2.Līdzšinējās administratīvās procedūras nemainās. Nodokļa maksātājiem, kas iesniegs iesniegumu par atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar 14.punkta tabulas 7.2.5. nodokļa maksātāja kategorijai iesniegumam pievienojamo dokumentu sarakstu izteikt šādā redakcijā:

1.“Darba devēja apliecinājumu, ka darba ņēmējs ir informēts un rakstiski apliecina, ka piekrīt savu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, darba vieta) iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domei un pārbaudei valsts un pašvaldības reģistros un informācijas sistēmās, ar mērķi veikt personas datu apstrādi, lai Jūrmalas pilsētas dome varētu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam, kurā saimniecisko darbību veic darba devējs.

2.“Darba devēja apliecinājumi saskaņā ar VID EDS - Elektroniskās deklarēšanas sistēmas ziņojumu “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” taksācijas gada jūlijā atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pielikumam:

2.1.apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto skaitu kopā uz taksācijas gada 1.augustu,

2.2.apliecinājumu par struktūrvienībā uz normālo darba laiku nodarbināto skaitu taksācijas gada 1.augustā (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku),

2.3.apliecinājums par taksācijas gada 1.augustā struktūrvienībā nodarbināto skaitu (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu), kas deklarējuši dzīvesvietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā,

3.apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kāds tiek veikts īpašumā,

4.apliecinātu nomas līguma kopiju,

5.iesniedzēja pilnvarojuma dokumenti,

6.de minimis atbalsta uzskaites veidlapu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.”

Nodokļa maksātājiem, kas iesniegs iesniegumu par atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar 14.punkta tabulas 7.3.1. nodokļa maksātāja kategorijai iesniegumam pievienojamo dokumentu sarakstu izteikt šādā redakcijā:

1.“Darba devēja apliecinājumu, ka darba ņēmējs ir informēts un rakstiski apliecina, ka piekrīt savu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, darba vieta) iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domei un pārbaudei valsts un pašvaldības reģistros un informācijas sistēmās, ar mērķi veikt personas datu apstrādi, lai Jūrmalas pilsētas dome varētu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam, kurā saimniecisko darbību veic darba devējs.

2.“Darba devēja apliecinājumi saskaņā ar VID EDS - Elektroniskās deklarēšanas sistēmas ziņojumu “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” taksācijas gada jūnijs atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pielikumam:

2.1.apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto skaitu kopā uz taksācijas gada 1.jūliju,

2.2.apliecinājumu par struktūrvienībā uz normālo darba laiku nodarbināto skaitu taksācijas gada 1.jūlijā (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku, mēneša vidējos darba ienākums),

 2.3.apliecinājums par taksācijas gada 1.jūlijā struktūrvienībā nodarbināto skaitu (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu), kas deklarējuši dzīvesvietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā vismaz no taksācijas gada 1.janvāra,

3.motivēts iesniegums no nodokļa maksātāja vai saimnieciskās darbības veicēja, kurā tiek apliecināts saimnieciskās darbības veids, kāds tiek veikts minētajā īpašumā,

4.pilnvarojuma dokumenti,

5.apliecinātu nomas līguma kopiju,

6.apliecinājums par uzņemto personu diennakšu skaitu pret gultas vietu skaitu diennaktī vidējo noslogojumu gadā uz taksācijas gada 1.jūliju,

7.de minimis atbalsta uzskaites veidlapu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.”

5.3.institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jūrmalas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centros.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, jo saistošo noteikumu regulējums saistīts ar lēmumu pieņemšanas kārtību un ir labvēlīgs privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju


Lejupielāde: DOC un PDF