Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 31

protokols Nr. 18, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu “Par pašvaldību budžetiem”
16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2017.gadam 94 553 398 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

79 113 539

euro

1 829

euro

Izdevumi

86 297 000

euro

7 542

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-7 183 461

euro

-5 713

euro

Finansēšana

7 183 461

euro

5 713

euro

Atlikums gada sākumā

10 080 291

euro

5 713

euro

Atlikums gada beigās

2 695 858

euro

0

euro

Aizņēmumi

5 352 026

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 402 383

euro

Pamatkapitāla palielinājums

150 615

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1. un 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 80.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.3.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.3.4., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.03.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 80.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.5. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 89.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.6. un 7.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 113. un 121.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 78.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.9., 9., 11., 33. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9., 79., 89. un 122., 125.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2019.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.11. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 77.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/2017.gada aktivitātes” tāmi Nr.04.1.14., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 81.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 80.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “SUNShINE paātrināšana (Accelerate SUNShINE)” tāmi Nr.06.1.11., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Specializēto medicīnisko pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.1. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 85.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 85.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 21.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 82.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.6. un 6.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 114. un 120.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 115. un 123.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 116. un 123.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Muzeja ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 80.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.12. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21. un 80.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22. un 86.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23. un 86.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24. un 86.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona "Sloka" uzturēšana” tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana” tāmi Nr.08.5.3., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.3. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 32. un 87.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 33. un 80.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.09.1.6. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 117. un 124.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 118. un 124.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 34. un 80.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35. un 80.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvajai skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

51. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

52. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

53. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

54. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

55. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

56. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu.

57. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.16.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.2., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

58. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.17.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

59. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

60. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.2., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu.

61. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.19.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

62. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

63. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu.

64. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu.

65. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.2., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

66. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

67. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.2.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2., ar šo saistošo noteikumu 119.pielikumu.

68. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu.

69. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu.

70. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu.

71. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.2.apakšpunkta Sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu.

72. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu.

73. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu.

74. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu.

75. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

76. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.32.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

77. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 70. un 80.pielikumu.

78. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 71.pielikumu.

79. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” tāmi Nr.10.2.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 72. un 84.pielikumu.

80. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts gados veciem cilvēkiem” tāmi Nr.10.2.3. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 73. un 84.pielikumu.

81. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., 23. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 74., 83. un 84.pielikumu.

82. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7., 23. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 75., 83. un 84.pielikumu.

83. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 76.pielikumu.

84. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 200 447 euro;

21.3.9.9. 1 euro;

21.4.9.9. 6 456 euro;

F22010000 2 euro;

F22010000 (ziedojumi) 3 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

04.120.7230 1 euro;

04.520.7230 1 euro;

06.600.7230 1 177 euro;

08.620.7230 350 euro;

09.100.7230 4 411 euro;

09.210.7230 8 774 euro;

09.510.7230 696 euro;

10.910.7230 81 euro;

Atlikums gada beigās 187 215 euro.

85. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 88.pielikumu.

86. Papildināt saistošos noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Noteikt, ka Sabiedrība s ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” tāmē Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana līdzekļu atlikums 46 514.71 EUR apmērā, izlietojams asenizācijas notekūdeņu savākšanas un uzskaites stacijas izveidošanai saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri, atbilstoši Pilsētsaimniecības un drošības komitejā nolemtajam (2017.gada 12.septembra protokols Nr.1.2-33/5).”.

87. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 22.septembra, 29.septembra, 6.oktobra, 13.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/303, Nr.1.1-14/310, Nr.1.1-14/311, Nr.1.1-14/318, Nr.1.1-14/334 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112. pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1 un 2 XLSX

Pielikumi Nr.3-89 un 113-125 XLSX

Pielikumi Nr.90-112 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF